Gäller från februari 2019

Välkommen till www.AJG.com! Arthur J. Gallagher & Co., ett bolag i Delaware, och/eller dess dotterbolag och närstående bolag ("vi", "vår" eller "Gallagher") äger och driver webbplatsen www.AJG.com och alla andra webbplatser på vilka dessa användarvillkor publiceras. Vi har antagit dessa användarvillkor ("villkoren") för att göra dig medveten om villkoren för din användning av webbplatsen www.AJG.com, alla andra webbplatser där det finns länkar till dessa villkor, och allt innehåll (enligt definitionen i avsnittet Innehåll nedan) eller andra produkter eller tjänster som erbjuds eller tillhandahålls via de ovannämnda webbplatserna (tillsammans "webbplatsen"). Om du utger dig för att vara agent för, företräda eller på annat sätt agera på uppdrag av en enhet eller någon annan person, ska hänvisningar till "du", "din" eller "användare" inkludera sådan enhet eller person utöver dig, och ditt godkännande av dessa villkor ska utgöra ett godkännande på uppdrag av sådan enhet eller person och din försäkran om att du har befogenhet att binda sådan enhet eller person till dessa villkor.

Gallagher förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor när som helst genom att publicera sådana ändringar på denna webbplats. Du förstår att du har en positiv skyldighet att regelbundet kontrollera dessa villkor för att se om de har ändrats, och du samtycker härmed till att regelbundet granska dessa villkor för att se om de har ändrats. Fortsatt användning av webbplatsen efter det att sådana ändringar av dessa villkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

GENOM ATT ANVÄNDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN, SKAPA, REGISTRERA ELLER FÅ TILLGÅNG TILL ETT KONTO, PUBLICERA ELLER LADDA NER INNEHÅLL ELLER ANNAN INFORMATION TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, KÖPA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA WEBBPLATSEN ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT VISA DITT SAMTYCKE TILL DESSA VILLKOR, GODKÄNNER DU HÄRMED OTVETYDIGT OCH UTTRYCKLIGEN DESSA VILLKOR OCH SKA OMFATTAS AV DEM. OM DU INTE OTVETYDIGT GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN, SKAPA, REGISTRERA ELLER FÅ TILLGÅNG TILL ETT KONTO, LÄGGA UPP ELLER LADDA NER INNEHÅLL ELLER ANNAN INFORMATION TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN ELLER KÖPA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA WEBBPLATSEN. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN FÖRUTSÄTTER ATT DU I FÖRVÄG OCH FORTSÄTTNINGSVIS GODKÄNNER DESSA VILLKOR, LIKSOM VILLKOREN I GALLAGHERS SEKRETESSPOLICY. DESSUTOM SKA ALLA KÖP AV PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER FRÅN GALLAGHER OMFATTAS AV UPPLYSNINGARNA. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT EFTERSOM DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER, RÄTTSMEDEL OCH SKYLDIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VISSA BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTNINGAR.

Allmänna användningsvillkor och användningsbegränsningar

Gallagher ger dig härmed en begränsad, icke-exklusiv, icke överlåtbar och icke överförbar licens för att få tillgång till och använda webbplatsen enbart för icke-kommersiell, personlig användning av användaren eller för interna affärsbehov hos den enhet för vilken användaren är en auktoriserad representant, beroende på vad som är fallet, under förutsättning att du samtycker till, följer och uppfyller dessa villkor. Gallagher kan tillhandahålla vissa tjänster eller innehåll som Gallagher tillhandahåller via webbplatsen på abonnemangsbasis ("Abonnemangsinnehåll"). Efter betalning av tillämpliga avgifter eller andra kostnader i samband med en sådan prenumeration beviljar Gallagher dig en begränsad, icke-exklusiv, icke överlåtbar och icke-överförbar licens för att få tillgång till och använda sådant prenumerationsinnehåll under prenumerationens giltighetstid endast för icke-kommersiell, personlig användning av Användaren eller de interna affärsbehoven hos den enhet för vilken Användaren är en auktoriserad representant, beroende på vad som är tillämpligt, och med förbehåll för ditt samtycke till, din efterlevnad av och ditt uppfyllande av dessa Villkor. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas på annat sätt i dessa villkor är förbehållna Gallagher. Om du inte följer dessa villkor när som helst förbehåller sig Gallagher rätten att återkalla ovannämnda licens(er), begränsa din tillgång till webbplatsen eller begränsa din möjlighet att publicera eller ladda ner innehåll eller beställa produkter och tjänster. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, distribuera, överföra, sälja, handla, sälja vidare eller utnyttja någon del av eller någon information från webbplatsen för något ändamål. Du får inte dölja eller ta bort några meddelanden om äganderätt som finns i eller på innehållet. Du är ensam ansvarig för att tillhandahålla, underhålla och säkerställa kompatibiliteten hos all hårdvara, mjukvara, elektricitet och andra fysiska krav som krävs för din åtkomst till och användning av webbplatsen eller någon del av den.

Gallagher kan avbryta eller ändra någon aspekt av webbplatsen, ta bort innehåll från webbplatsen, begränsa den tid som webbplatsen är tillgänglig eller begränsa den tillåtna användningsmängden efter Gallaghers eget gottfinnande och utan föregående meddelande eller ansvar. Du samtycker till att Gallagher, med eller utan orsak, omedelbart kan avbryta och/eller avsluta din tillgång till webbplatsen eller någon del av den. Orsaken till sådana åtgärder inkluderar, utan begränsning: (a) brott mot eller överträdelser av dessa villkor eller andra införlivade avtal eller riktlinjer, (b) avbrytande eller väsentlig ändring av webbplatsen, (c) oväntade tekniska eller säkerhetsrelaterade frågor eller problem, (d) längre perioder av inaktivitet och/eller (e) din inblandning i bedrägliga eller olagliga aktiviteter. Du samtycker vidare till att sådana åtgärder vidtas efter Gallaghers eget gottfinnande och utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part.

I dessa villkor ska hänvisningar till "post" eller "postning" avse alla sätt att posta, överföra, ladda upp, tillhandahålla, göra tillgängligt eller på annat sätt överföra material eller information.

Gallagher immateriella rättigheter

Om inte annat särskilt anges i dessa villkor är bilder, varumärken, servicemärken, logotyper, ikoner och annan immateriell egendom (kollektivt "webbplatsens IP") som visas på denna webbplats egendom som tillhör Gallagher eller tredje part som har godkänt att de används av Gallagher. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det ger någon licens eller rätt att använda någon webbplats-IP som visas på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från Gallagher eller tredje part som äger webbplats-IP:n. Det är förbjudet att missbruka webbplatsens IP eller annat innehåll som visas på denna webbplats. Webbplatsen, inklusive, utan begränsning, allt innehåll, är upphovsrättsligt skyddad egendom som tillhör Gallagher eller dess respektive ägare, och den får inte reproduceras, återskapas, modifieras, nås eller användas på något sätt eller spridas eller distribueras till någon annan part i strid med dessa villkor. All otillåten användning av innehåll eller webbplatsens IP, oavsett om den ägs av Gallagher eller andra parter, kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, integritets- och offentlighetslagar samt kommunikationsförordningar och stadgar. Du får inte kopiera, göra reverse engineering, demontera, dekompilera, översätta, modifiera, reproducera, återpublicera, överföra, sälja, erbjuda till försäljning, sprida eller omdistribuera webbplatsens IP eller någon del därav eller ge någon annan person eller enhet rätt eller tillgång till att göra detta.

Konton

För vissa delar av webbplatsen kan du bli ombedd att registrera ett konto. Om du går med på att registrera ett konto kommer du att välja och/eller få ett användarnamn och lösenord när du har lämnat registreringsinformation och slutfört registreringsprocessen. Detta konto är personligt för dig och du kommer inte att dela det eller tillåta någon annan person att använda ditt konto. Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord är konfidentiellt och är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt användarnamn och lösenord. Du samtycker till att omedelbart meddela Gallagher om (a) din registreringsinformation ändras eller (b) du får kännedom om eller har anledning att misstänka obehörig användning av ditt konto eller dina inloggningsuppgifter eller något annat brott mot webbplatsens säkerhet. Du samtycker också till att du lämnar sanningsenlig och korrekt information under registreringsprocessen. Gallagher kan vägra att bevilja dig ett visst användarnamn av vilken anledning som helst, inklusive, men inte begränsat till, om Gallagher fastställer att ett sådant användarnamn utger sig för att vara någon annan, är skyddat av varumärkesrätt eller annan äganderättslagstiftning eller är vulgärt eller på annat sätt stötande.

Innehåll

Du bekräftar att webbplatsen kan innehålla eller ge tillgång till information, programvara, foton, video, text, grafik, musik, ljud eller annat material som tillhandahålls av Gallagher eller tredje part (kollektivt "innehåll") som skyddas av upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra immaterialrättsliga lagar, och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, medier och tekniker som existerar nu eller utvecklas i framtiden. För att undvika tvivel ska hänvisningar till Innehåll inkludera Abonnemangsinnehåll.

Återkoppling

Vi välkomnar dina kommentarer, återkoppling, information eller material om webbplatsen, innehållet eller Gallaghers produkter eller tjänster (sammantaget "återkoppling"). Om du skickar återkoppling till Gallagher, observera att din återkoppling blir Gallaghers egendom. Genom att skicka din återkoppling till Gallagher samtycker du till att överlåta, och överlåter härmed oåterkalleligt till Gallagher, alla rättigheter, titlar och intressen i och till återkopplingen och alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter som ingår i sådan återkoppling på en världsomspännande basis. Gallagher har rätt att använda din återkoppling på obegränsad basis. Du överlåter och/eller avstår härmed, i förekommande fall, från alla moraliska rättigheter som du kan ha i eller till återkopplingen.

Om du lämnar återkoppling via webbplatsen gör du härmed följande framställningar och garantier till Gallagher: (1) du är ägare till sådan återkoppling eller har på annat sätt rätt att bevilja Gallagher de licenser eller överlåtelser som beviljas i enlighet med dessa villkor; (2) du har säkrat alla samtycken som är nödvändiga för att publicera återkopplingen och för att bevilja de ovannämnda licenserna eller överlåtelserna; (3) återkopplingen inte kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter, integritets- eller publicitetsrättigheter för någon tredje part, och sådan återkoppling innehåller ingen personligt identifierbar information om tredje part som kränker sådana parters rättigheter; (4) användningen av återkoppling kommer inte att resultera i skada eller personskada för någon tredje part; och (5) all saklig information som ingår i återkopplingen är sann och korrekt.

Gallaghers integritetspolicy

Gallagher samlar in, lagrar och använder data som samlats in från dig i enlighet med Gallaghers Privacy Notice. Villkoren i sekretesspolicyn införlivas härmed uttryckligen i dessa villkor.

Länkar

Webbplatsen kan tillhandahålla, eller tredje part kan tillhandahålla, länkar till andra webbplatser eller resurser på Internet. Eftersom Gallagher inte har någon kontroll över sådana webbplatser eller resurser, bekräftar och godkänner du att Gallagher inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och Gallagher godkänner inte och är inte ansvarig för innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på eller är tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser eller för sekretess eller annan praxis hos tredje part som driver dessa webbplatser eller resurser. Du bekräftar och godkänner vidare att Gallagher inte är ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med din användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via någon sådan webbplats eller resurs. Gallagher rekommenderar starkt att du läser alla separata användarvillkor och sekretesspolicyer som reglerar användningen av dessa webbplatser och resurser från tredje part.

Inköp

Gallagher kan tillåta användare att göra beställningar av produkter, prenumerationer och/eller tjänster via webbplatsen eller via dess tredjepartsanslutna företag. "Beställning" avser varje beställning som görs av en användare för produkter, prenumerationer och/eller tjänster via webbplatsen och som accepteras av Gallagher. Om du gör en beställning för att köpa produkter, prenumerationer och/eller tjänster omfattas du av de ytterligare villkoren i detta avsnitt. Andra Gallagher-webbplatser kan ha ytterligare eller alternativa användarvillkor som styr ditt köp av produkter, prenumerationer och/eller tjänster. Observera att du också kan hänvisas till en tredje parts webbplats för att göra eller slutföra sådana köp, i vilket fall ditt köp också kommer att regleras av villkoren för denna tredje parts webbplats. Genom att göra sådana köp godkänner du härmed att Gallagher inte har något ansvar, och ska inte ha något ansvar, för eventuella anspråk relaterade till dina köp på sådana webbplatser från tredje part.

När du gör en beställning ska du betala köpeskillingen till Gallagher enligt vad som anges i "kundvagnen" eller liknande beställningsmekanism. Gallagher eller dess tredjepartsbolag kan använda sig av vissa tredjeparts betalningsförmedlare för att behandla betalningar med kreditkort och andra accepterade betalningsmetoder. Ditt köp omfattas av eventuella ytterligare villkor som sådana tredjepartsbetalningsprocessorer har infört. Köpeskillingen och eventuella tillämpliga avgifter eller skatter ska tillämpas på din valda betalningsmetod när du skickar in din beställning.

Priserna och tillgången på produkter kan ändras utan föregående meddelande. Fel kommer att korrigeras när de upptäcks, och Gallagher förbehåller sig rätten att återkalla ett angivet erbjudande och korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, även efter det att en beställning har skickats in och oavsett om beställningen har bekräftats och din betalningsmetod har accepterats och debiterats eller inte. Om din betalningsmetod har accepterats och debiterats kommer Gallagher att ge dig en lämplig kredit inom rimlig tid efter att din beställning har återkallats.

Om du köper en produkt som måste skickas till dig kommer sådana produkter att skickas av Gallagher och/eller dess tredjepartsleverantörer inom en rimlig tid efter det att din beställning har behandlats. Leveranstiden varierar beroende på vilken leveransmetod och tjänst du väljer. Gallagher garanterar inte leverans vid en viss tidpunkt och ansvarar inte för förseningar i leveransen.

Om du köper produkter som innehåller eller innehåll som ägs av Gallagher eller andra parter, samtycker du till följande begränsningar avseende sådana produkter och det innehåll eller annan information som ingår eller ingår i dem: (a) du får inte sälja innehållet vidare eller på annat sätt dra nytta av dess användning eller visning; (b) du får inte, och du får inte heller tillåta någon annan part att reproducera, ändra, redigera, anpassa, publicera, översätta, visa, distribuera, sälja, underlicensiera eller skapa derivatverk eller sammanställningar som innehåller sådant innehåll utan uttryckligt tillstånd från ägaren av sådant innehåll; (c) du får inte på något annat sätt bryta mot några ytterligare rättsliga eller avtalsmässiga begränsningar som reglerar användningen av innehållet; och (d) du får inte skymma eller avlägsna några meddelanden om äganderätt som ingår i eller finns på innehållet.

Om du köper prenumerationer och/eller tjänster som innehåller eller på annat sätt innehåller Prenumerationsinnehåll, godkänner du följande begränsningar avseende sådant Prenumerationsinnehåll eller annan information som ingår eller ingår i det: (a) sådant Abonnemangsinnehåll (i) är konfidentiell information från Gallagher eller dess licensgivare, (ii) du får använda Abonnemangsinnehållet för dina personliga eller interna affärsbehov endast i enlighet med dessa villkor, (iii) du får inte avslöja Abonnemangsinnehållet till tredje part, och (iv) du kommer att göra ditt bästa för att skydda Abonnemangsinnehållet från obehörig användning eller avslöjande, (b) du får inte sälja Abonnemangsinnehållet vidare eller på annat sätt tjäna på dess användning eller visning; (c) du får inte, och du får inte heller tillåta någon annan part att reproducera, modifiera, redigera, anpassa, publicera, översätta, visa, distribuera, sälja, licensiera vidare eller skapa avledda verk eller sammanställningar som innehåller sådant Abonnemangsinnehåll; (d) du får inte på annat sätt bryta mot några ytterligare rättsliga eller avtalsmässiga begränsningar som reglerar användningen av Abonnemangsinnehållet; och (e) du får inte skymma eller ta bort några meddelanden om äganderätt som finns i eller på Abonnemangsinnehållet.

Om en produkt som du har beställt är skadad vid mottagandet kan Gallagher, efter eget gottfinnande, tillhandahålla en ersättningsprodukt eller återbetala inköpspriset. Skadade produkter som Gallagher accepterar för retur eller återbetalning inkluderar produkter som saknas, är trasiga eller fysiskt skadade eller obrukbara.

Användarrepresentationer

Du försäkrar och garanterar härmed Gallagher att: (a) du (i) är minst arton (18) år gammal, (ii) är en frigiven minderårig enligt lagarna i den jurisdiktion där du har din hemvist och/eller bosättning, (iii) har föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke eller (iv) på annat sätt har befogenhet och behörighet att ingå och fullgöra dina skyldigheter enligt dessa villkor; (b) all information som du lämnar till Gallagher är sanningsenlig, korrekt och fullständig; (c) du är en behörig undertecknare av det kredit- eller betalkort eller annan betalningsmetod som du tillhandahåller Gallagher eller dess tredjepartsbetalningsprocessor för att betala köpeskillingen och eventuella tillämpliga avgifter eller skatter i samband med dina köp av produkter och/eller tjänster via webbplatsen, om det finns några; (d) du kommer att följa villkoren i dessa villkor och alla andra avtal som du omfattas av och som är relaterade till din användning av webbplatsen, innehållet eller någon del av det; (e) du har tillhandahållit och kommer att upprätthålla korrekt och fullständig registreringsinformation med Gallagher, inklusive, utan begränsning, ditt juridiska namn, din e-postadress och all annan information som Gallagher rimligen kan kräva; (f) din tillgång till och användning av webbplatsen eller någon del av den och/eller köp och användning av produkter eller tjänster kommer inte att utgöra ett brott eller en överträdelse av något annat avtal, kontrakt, användningsvillkor eller någon lag eller reglering som du är föremål för; (g) du kommer inte att använda webbplatsen för att skaffa dig konkurrerande information om Gallagher, webbplatsen eller någon produkt eller tjänst som erbjuds via webbplatsen eller för att på annat sätt konkurrera med Gallagher eller dess dotterbolag; och (h) om du utger dig för att vara agent för, representera eller på annat sätt agera på uppdrag av en enhet eller någon annan person, att du faktiskt är en auktoriserad representant för en sådan enhet eller annan person.

Förbjudna användningsområden

Du är ensam ansvarig för alla handlingar och försummelser som sker under ditt konto eller lösenord, och du samtycker till att inte delta i oacceptabel användning av webbplatsen eller någon del av den, vilket inkluderar, utan begränsning: (a) användning av webbplatsen för att lägga upp, lagra eller sprida material eller information som, är eller för en rimlig person kan vara falsk, bedräglig, olaglig, skadlig, skadlig, kränkande, obscen, pornografisk, ärekränkande, förtalande, förtalande, trakasserande, inkräktande på någon annans privatliv, stötande, vulgär, hotfull, elakartad, hatisk eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande; (b) användning av webbplatsen för att lägga upp, lagra eller sprida innehåll, filer, grafik, programvara eller annat material eller information som faktiskt eller potentiellt gör intrång i någon annans rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter eller integritets-, moral- eller publicitetsrättigheter, som tillhör någon annan person; (c) användning av webbplatsen för att störa, avbryta eller försöka få obehörig åtkomst till andra konton på webbplatsen, till begränsade delar av webbplatsen, till innehåll eller till något annat datornätverk eller någon annan datorutrustning, d) användning av webbplatsen för att lägga upp, lagra eller sprida virus, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara, hårdvara, något system eller någon telekommunikationsutrustning; (e) användning av webbplatsen för att lägga upp, lagra eller sprida oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, skräppost, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller andra bedrägliga system eller någon annan form av uppmaning, f) användning av manuell eller automatiserad programvara, anordningar eller andra processer för att "crawla" eller "spindla" webbsidor som finns på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, användning av robotar, bots, spindlar, skrapare eller andra medel för att extrahera pris-, produkt-, tjänste- eller andra uppgifter från webbplatsen); (g) användning av webbplatsen för att skaffa sig konkurrerande information om Gallagher, webbplatsen eller någon produkt eller tjänst som erbjuds via webbplatsen eller för att på annat sätt konkurrera med Gallagher eller dess dotterbolag; (h) inramning eller på annat sätt simulera utseendet eller funktionerna på webbplatsen eller någon del av den; (i) samla in eller på annat sätt samla in information om andra användare, inklusive, utan begränsning, e-postadresser eller annan kontaktinformation om andra användare; eller (j) använda webbplatsen för att delta i någon aktivitet som, enligt Gallaghers bedömning, avsiktligt eller oavsiktligt kan bryta mot dessa villkor, bryta mot tillämpliga lagar eller förordningar eller stå i konflikt med andan eller avsikten med dessa villkor.

Ansvarsfriskrivningar

Innehållet som tillhandahålls via webbplatsen, eller någon produkt eller tjänst som erbjuds via webbplatsen, tillhandahålls endast i informationssyfte, ur ett allmänt försäkrings-/riskhanteringsperspektiv, med förståelse för att Gallagher inte ger juridisk, bokföringsmässig eller annan professionell rådgivning i specifika frågor. Följaktligen tar Gallagher inget ansvar i samband med användningen av sådant innehåll. Gallagher rekommenderar att du rådgör med din juridiska rådgivare eller annan professionell rådgivare med avseende på din individuella situation.

Gallagher gör rimliga ansträngningar för att underhålla webbplatsen, men Gallagher är inte ansvarig för eventuella fel eller brister i samband med webbplatsen, någon del av den, något innehåll som publiceras på webbplatsen eller eventuella skador (t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador) som kan uppstå till följd av sådana fel eller brister. Webbplatsen kan vara otillgänglig eller obrukbar av någon anledning, inklusive, utan begränsning: (a) fel på utrustningen, (b) periodiska underhållsrutiner eller reparationer som Gallagher kan genomföra från tid till annan, eller (c) orsaker som ligger utanför Gallaghers kontroll eller som inte kan förutses av Gallagher.

OBSERVERA FÖLJANDE VIKTIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR:

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER TILLHANDAHÅLLS WEBBPLATSEN, ALLT INNEHÅLL OCH ALLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I BEFINTLIGT SKICK" OCH PÅ DIN EGEN RISK. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG FRÅNSÄGER SIG GALLAGHER UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING ELLER ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INFRINGNING.

UTAN BEGRÄNSNING, GALLAGHER GER INGEN GARANTI FÖR ATT WEBBPLATSEN, NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ATT ANVÄNDNINGEN AV OVANSTÅENDE KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, SNABB, SÄKER ELLER FELFRI, ATT DE RESULTAT SOM ERHÅLLS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV OVANSTÅENDE ELLER NÅGON INFORMATION SOM FINNS DÄR KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG, ELLER ATT KVALITETEN PÅ INNEHÅLL, PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT MOTSVARA DINA FÖRVÄNTNINGAR.

ALLT INNEHÅLL ELLER ANNAT MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL.

OBSERVERA VIDARE ATT INGA RÅD ELLER INFORMATION SOM DU FÅR VIA WEBBPLATSEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR.

Begränsning av ansvar

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, FÖRSTÅR DU UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER TILL ATT GALLAGHER INTE SKA VARA ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM GALLAGHER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR), SOM RESULTERAR FRÅN: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, NÅGOT INNEHÅLL ELLER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS VIA WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER OCH -TJÄNSTER TILL FÖLJD AV PRODUKTER, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER SOM INGÅTTS VIA ELLER FRÅN WEBBPLATSEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT; (C) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR, DITT INNEHÅLL ELLER DINA DATA; ELLER (D) NÅGOT ANNAT ÄRENDE SOM HAR SAMBAND MED WEBBPLATSEN, NÅGOT INNEHÅLL ELLER KÖPET AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN GALLAGHER. OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSEN ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRD ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH SÄGA UPP DESSA VILLKOR I ENLIGHET MED VILLKOREN. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GALLAGHERS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ORSAKER TILL TALAN (OAVSETT OM DET GÄLLER AVTAL, SKADESTÅND (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET) ELLER ANNAT) ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU EVENTUELLT BETALAT FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN, KÖPA NÅGOT INNEHÅLL ELLER KÖPA GALLAGHERS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, ELLER NÅGOT BELOPP SOM GALLAGHER BEHÅLLER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGOT AV DET FÖREGÅENDE.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. FÖLJAKTLIGEN KAN DET HÄNDA ATT VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Gallagher, dess tjänstemän, medlemmar, direktörer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster eller utgifter, inklusive advokatarvoden och kostnader och utgifter, som uppstår till följd av eller på något sätt är kopplade till (a) din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller någon del av den, (b) ett brott eller påstått brott av dig mot något av dina åtaganden, garantier, avtal eller skyldigheter enligt dessa villkor, (c) intrång eller förskingring av någon immateriell äganderätt eller andra rättigheter som tillhör Gallagher eller tredje part, (d) någon form av vårdslöshet eller uppsåtligt tjänstefel från din sida, (e) något annat anspråk relaterat till din prestation enligt dessa villkor, eller (f) din användning av något innehåll, tjänster eller produkter som tillhandahålls av Gallagher.

Villkor och uppsägning

Utöver alla andra metoder för uppsägning eller avstängning som föreskrivs i dessa villkor förbehåller sig Gallagher rätten att säga upp dessa villkor när som helst och av vilken anledning som helst med omedelbar underrättelse till dig. Vidare samtycker du till att Gallagher inte ska vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för uppsägning eller avstängning av din tillgång till webbplatsen eller någon del av den, borttagning av innehåll eller försäljning av tjänster eller produkter. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att omedelbart avbryta all åtkomst till webbplatsen och genom att meddela Gallagher om ett sådant avbrott. Uppsägning eller annullering av dessa villkor ska inte påverka någon rättighet eller åtgärd som Gallagher kan ha rätt till enligt lag eller i rättvisan. Vid uppsägning av dessa villkor ska du upphöra med all användning av webbplatsen och allt innehåll som tillhandahålls där. I händelse av uppsägning har du inte rätt till någon återbetalning av eventuella avgifter eller andra kostnader som betalats i samband med tillgång till webbplatsen.

Tillämplig lag och andra villkor

Du bekräftar och godkänner att alla utgifter som du ådrar dig i enlighet med dessa villkor är frivilliga till sin natur och görs med vetskap om att dessa villkor kan sägas upp i enlighet med vad som anges här. Du ska inte göra anspråk på Gallagher, och Gallagher ska inte vara ansvarig för återbetalning av utgifter eller investeringar som du har gjort i väntan på att dessa villkor ska fortsätta att gälla efter den tidsperiod som anges i detta avtal.

Parterna är överens om att ett brott mot dessa villkor skulle orsaka irreparabel skada och betydande skada för Gallagher som skulle vara både svår att fastställa och som inte skulle kunna kompenseras enbart genom skadestånd. Parterna är därför överens om att Gallagher har rätt att verkställa dessa villkor genom föreläggande (utan att behöva ställa säkerhet), särskild uppfyllelse eller annan skälig åtgärd, utan att det påverkar andra rättigheter och åtgärder som Gallagher kan ha för ditt brott mot dessa villkor.

Giltigheten och effekten av dessa villkor ska regleras, tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i delstaten Illinois, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter eller lagval. ALLA STÄMNINGAR, ÅTGÄRDER ELLER FÖRFARANDEN SOM RÖR ELLER ÄR RELATERADE TILL WEBBPLATSEN, DESS ANVÄNDNING, DESSA VILLKOR, ALL FÖRSÄLJNING ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT, TJÄNST, POLICY ELLER PROCEDUR FRÅN GALLAGHER MÅSTE FÖRAS UTESLUTANDE I EN BEHÖRIG DOMSTOL I DELSTATEN ILLINOIS, OCH DU SAMTYCKER HÄRMED OÅTERKALLELIGEN TILL ATT EN SÅDAN DOMSTOL (OCH LÄMPLIGA APPELLATIONSDOMSTOLAR DÄRIFRÅN) ÄR BEHÖRIG ATT PRÖVA ALLA SÅDANA STÄMNINGAR, DU OÅTERKALLELIGT AVSTÅR, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG, FRÅN ALLA INVÄNDNINGAR SOM DU NU ELLER I FRAMTIDEN KAN HA MOT ATT EN SÅDAN STÄMNING, TALAN ELLER ETT SÅDANT FÖRFARANDE SKA ÄGA RUM I EN SÅDAN DOMSTOL ELLER ATT EN SÅDAN STÄMNING, TALAN ELLER ETT SÅDANT FÖRFARANDE SOM HAR INLETTS I EN SÅDAN DOMSTOL HAR INLETTS I ETT OLÄMPLIGT ELLER OLÄMPLIGT FORUM.

Rubrikerna och rubrikerna i dessa villkor är endast inkluderade för att underlätta hänvisningen och kommer inte att beaktas vid tolkning och tolkning av dessa villkor. Om en parts uppfyllande av någon del av dessa villkor (förutom betalning av pengar) förhindras, försvåras, försenas eller på annat sätt görs ogenomförbart på grund av översvämning, upplopp, brand, rättsliga eller statliga åtgärder, arbetskonflikt, naturkatastrof, fel på telekommunikation eller någon annan orsak som inte kan kontrolleras av någon av parterna, ska den parten befrias från sådant uppfyllande i den utsträckning som det förhindras, försvåras eller försenas på grund av en sådan orsak.

Dessa villkor, inklusive eventuella andra avtal eller tilläggsvillkor som det hänvisas till här, utgör den fullständiga och exklusiva redogörelsen för avtalet mellan parterna med avseende på webbplatsen, innehållet och de produkter och tjänster som erbjuds via webbplatsen och, om inte annat uttryckligen anges här, ersätter de alla tidigare eller samtidiga meddelanden, framställningar, uttalanden och överenskommelser, muntliga eller skriftliga, mellan parterna om webbplatsen, innehållet och de produkter och tjänster som säljs via webbplatsen. Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara olaglig eller ogenomförbar i något avseende ska domstolen ändra bestämmelsen så att den blir verkställbar eller, om det inte är möjligt att ändra bestämmelsen så att den blir verkställbar, stryka bestämmelsen. Domstolen ska i sin ändrade eller modifierade form fullt ut tillämpa dessa villkor. De bestämmelser i dessa villkor som på grund av sitt innehåll är avsedda att överleva när dessa villkor löper ut eller sägs upp, inklusive, men inte begränsat till, bestämmelser som reglerar ägande och användning av immateriella rättigheter, representationer, ansvarsfriskrivningar, garantier, ansvar, skadestånd, tillämplig lag, jurisdiktion, plats, rättsmedel, rättigheter efter uppsägning och tolkning av dessa villkor, kommer att överleva när dessa villkor löper ut eller sägs upp under hela sin lagstadgade period.

Gallagher gör inga utfästelser om att webbplatsen, innehållet eller annat material eller information på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt på platser utanför USA. Du får inte använda webbplatsen eller exportera innehåll i strid med USA:s exportlagar, bestämmelser eller restriktioner. Om du besöker webbplatsen från ett land utanför USA är du ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar.

Upphovsrätt och meddelanden om upphovsrätt

Gallagher respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra användare att göra detsamma. Om du anser att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, vänligen ge oss följande information:

  • en elektronisk eller fysisk signatur av ägaren eller den person som är bemyndigad att agera på ägarens vägnar;
  • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts;
  • en beskrivning av var på webbplatsen det material som du hävdar att det gör intrång finns, tillräckligt för att vi ska kunna hitta det påstådda intrångsmaterialet;
  • din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
  • ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen, och
  • ett uttalande av dig, som du gör under straffrättslig påföljd av mened, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Kontakta oss för meddelanden om påståenden om upphovsrättsintrång på följande adress: copyright@ajg.com

Namnen och varumärkena "World's Most Ethical Companies" och "Ethisphere" är registrerade varumärken som tillhör Ethisphere LLC.