Hjälp att minska risker och öka möjligheterna

Vi har några av världens ledande finansinstitut bland våra kunder och kan erbjuda strukturerade försäkringslösningar för uteblivna betalningar som hjälper bankerna att minska kreditrisken, stötta sina kunder, balansera sin portfölj och uppfylla kapitalkrav.

Skydd mot uteblivna betalningar som en berättigad bankprodukt

De senaste två decennierna har försäkring mot uteblivna betalningar utvecklats till ett viktigt verktyg för att sprida riskerna för banker och finansinstitut. Genom att försäkra sig mot de finansiella följderna av uteblivna betalningar och eller avtalsbrott från en motpart – till exempel en låntagare eller garant – kan våra kunder möta kreditrisker med större tillförsikt, stärka sina positioner, säkra mandat och hantera sitt eget kapital. Genom försäkring mot uteblivna betalningar är en del av kreditrisken försäkrad via ett enskilt, eller ett syndikat av, försäkringsbolag och/eller Lloyd’s syndikat. Det ger en ökad garanti för återbetalning av skulden, motsvarande det försäkrade beloppet.

För att sprida riskerna samarbetar vi med över 50 försäkringsbolag som har ett kreditbetyg motsvarande minst A-. Merparten har betyget A+ eller högre*. För ett kvalificerat försäkringsavtal behöver våra kunder därför inte reservera lika mycket kapital i förhållande till kreditrisken, eftersom risken bedöms efter försäkringsbolagets kreditbetyg istället för den ursprungliga motpartens.

Gallaghers kreditförsäkring till banker

Gallaghers expertteam anpassar ditt försäkringsskydd efter just dina behov och ser till att kreditrisken hålls på en låg nivå under hela transaktionens löptid.

På kort och medellång sikt handlar det ofta om att försäkra lån som finansierar handel och varor, leveranskedjor och export – särskilt kommersiella faciliteter av finansieringar som är kopplade till och sitter vid sidan av ECA-stödda låneavtal, utlåning via finansiella mellanhänder, statlig utlåning och allmänna kreditfaciliteter för företag. I och med att reglerna mjukats upp för den här typen av försäkringsverksamhet kan kommersiella försäkringsbolag numera arbeta med ett bredare spektrum av finansiering, som bara begränsas av försäkringsgivarens riskaptit.

På längre sikt (i vissa fall upp till 20 år) kan kommersiella försäkringsbolag gå in och försäkra tillgångssäkrad finansiering för till exempel energi-, flyg- och fastighetsbranschen. Försäkringarna kan även omfatta portföljtillväxt, portföljdiversifiering och poster utanför balansräkningen. Bredden på vårt utbud av tjänster innebär att vi kan bedöma risker från många olika perspektiv och erbjuda värdefull strategisk kunskap.

Ett expertteam som hjälper dig

Våra experter på politisk risk och risk kopplad till strukturerade krediter tar fram lösningar för banker och finansinstitut i Europa och övriga världen. Vi hjälper dig att använda försäkringen för att stärka din kommersiella ställning, och inte bara som ett verktyg för riskhantering, och ger dig handlingsfrihet och möjlighet att vässa din konkurrenskraft. Våra kunniga medarbetare har lång erfarenhet och all den expertis och de kunskaper som den här komplexa marknaden kräver.

Vi är med dig hela vägen

Vi finns vid din sida under hela processen, från att ta fram och placera din försäkring till skadehantering. Våra skaderegleringsteam har lång erfarenhet av att reglera skadeärenden som denna produktklass, samtidigt som de som hanterat placeringen fortsätter att vara involverade i processen.

Kreditförsäkring för banker och finansinstitut

  • Skräddarsydda försäkringar mot uteblivna betalningar
  • Vi samarbetar med försäkringsgivare med kreditbetyg A- eller högre*
  • Vi täcker risker på kort, medellång och lång sikt
  • Vi hjälper dig att minska risken, öka tillväxtmöjligheterna och förvalta ditt kapital

*Enligt kreditbedömningar från oberoende kreditvärderingsinstitut. Uppgifter från augusti 2020.

Kontaktpersoner