Kreditförsäkring för exportkreditinstitut

Vi försäkrar många kunder inom den offentliga sektorn, till exempel exportkreditinstitut och multilaterala organisationer, mot kredit- och politisk risk. Tack vare försäkringarna underlättas och främjas investeringar och handel med tillväxtländer.

Risker och farhågor inom offentlig sektor

Investerare och finansiärer som överväger att investera i tillväxtländer ställs ofta inför en ökad risk för betalningsproblem. Dessutom tillkommer politiska risker som kan påverka leveranser eller orsaka andra allvarliga störningar – till exempel statlig konfiskering, expropriering, politiska oroligheter och problem att växla och få tillgång till hårdvaluta. För att kunna göra affärer måste de därför veta att de är skyddade mot den typen av risker.

Exportkreditinstitut och multilaterala organisationer spelar en viktig roll för att stötta den ekonomiska utvecklingen i tillväxtländer och främja utländska investeringar i och handel med länderna. Men när den offentliga sektorn bidrar med riskreducering eller finansiering utsätter sig även de för betydande risker – särskilt med tanke på att det ofta krävs långsiktiga försäkringslösningar för kreditrisker på just de marknader där de är som svårast att uppnå.

Riskhantering för exportkreditinstitut

Vår kunskap och erfarenhet inom politisk risk och risk kopplad till strukturerade krediter innebär att vi kan hjälpa exportkreditinstitut att sprida risken genom omsorgsfullt utvalda återförsäkringsprodukter som täcker en del av det underliggande försäkringsavtalet. Skyddet kan struktureras i enlighet med den s.k. follow the fortunes-principen som ger exportkreditinstitutet kontroll och säkerställer att återförsäkringen träder i kraft om exportkreditinstitutet begär det.

Återförsäkringsskyddet innebär att exportkreditinstitutet får större möjligheter att hjälpa sina egna kunder, säkerställa en diversifierad portfölj genom att minska koncentrationsrisken och uppfylla eventuella kapitalkrav. Det ger också en ökad trygghet i exportkreditinstitutens egna försäkringsstrategier. Lösningar kan tas fram på transaktionsnivå från fall till fall, eller alternativt baseras på en modell för en statisk eller dynamisk portfölj.

Försäkring för multilaterala organisationer

Multilaterala organisationers uppdrag att underlätta handel och utveckling i tillväxtländer utsätter dem för en högre grad av risk. De lösningar som de har till uppgift att erbjuda är ofta de som är allra svårast att uppnå på en rent kommersiell marknad. Därför kan de också vara hjälpta av rätt försäkringar. Genom att sprida risken till kommersiella försäkringsbolag kan multilaterala organisationer få ett visst rörelseutrymme att överväga nya möjligheter för att fullgöra sitt uppdrag, hantera krav på kapitaltäckning och diversifiera sin portfölj.

Samarbeten mellan kommersiella försäkringsföretag och statliga finansinstitut och försäkringsgivare har varit ett av de största tillväxtområdena de senaste åren. Därför finns det numera en ökad förståelse för den här breda sektorn och en ökad vilja att samarbeta.

Få råd av Gallaghers experter

Bland våra experter på politisk risk och risk kopplad till strukturerade krediter finns de med särskild kompetens i frågor som rör offentlig sektor och multilaterala organisationer. Därför kan vi hjälpa organisationer som arbetar med handel och investeringar globalt med deras riskhantering.

Våra medarbetare har erfarenhet från en rad olika branscher, från försäkring till bank och offentlig sektor. Tack vare vår samlade expertis och kunskap om den offentliga sektorn kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar.

Stöd under skaderegleringsprocessen

Om du behöver reglera en skada finns vi här för att stödja dig genom hela processen och säkerställa betalning. Vi har hanterat och nått en uppgörelse i vad som sannolikt är det mest omfattande återförsäkringsärendet som drivits av ett exportkreditinstitut, motsvarande en summa på över 250 miljoner USD.

Statliga och multilaterala organisationer

  • Försäkrings- och återförsäkringslösningar för exportkreditinstitut och multilaterala organisationer
  • Ökning av fastställda limiter genom riskspridning
  • Ett team av experter med erfarenhet av offentlig sektor
  • Internt skaderegleringsteam

Kontaktpersoner