Bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ("Gallagher", "Şirketimiz", "biz" veya "bizim") tarafından hazırlanmıştır. Şirketimiz, Arthur J. Gallagher küresel şirketler grubunun bir parçasıdır.

Türkiye'de kayıtlı bir sigorta ve reasürans brokeri sıfatıyla, 3/6/2007 tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/A maddesinde belirtildiği üzere Şirketimizin yasal olarak sır saklama yükümlülüğünün bulunduğunu lütfen unutmayın.

Türkiye'de sigorta veya reasürans sözleşmesi yapılması ve buna sigorta ve reasürans brokeri olarak aracılık edilmesi 3/6/2007 tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabidir.

Bu Aydınlanma metni, Gallagher'ın muhtemel, mevcut ve geçmiş müşterileri ("siz", "sizin") hakkındaki kişisel verileri nasıl topladığını ve işlediğini; yasal dayanağı; bu verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğini ve kişisel verilerinizle ilgili sahip olabileceğiniz hakları açıklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri

Şirketimizin tabi olduğu Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği gereğince sigorta ve reasürans brokerliği ile risk danışmanlığı faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Gallagher, kişisel verilerinizi belirtilen hukuki sebeplere dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Veri İşleme Amaçları

Veri İşlemenin Yasal Dayanağı

Siz veya müşterilerimiz için hizmetler gerçekleştirmek.

Taraf olacağınız sözleşmelerin ifası ve bu sözleşmeleri imzalamadan önce talebiniz doğrultusunda gerekli adımların atılabilmesi için veya

Yasaların öngördüğü durumlarda veya

Gözettiğimiz meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda (müşterilerimiz için hizmetler sağlamak ve yürütmek).

Ticari operasyonlarımızı yönetmek.

Tabi olduğumuz yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymak veya

Taraf olacağınız sözleşmelerin ifası ve bu sözleşmelere taraf olmadan önce talebiniz doğrultusunda gerekli adımların atılabilmesi için veya

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veya

Gözettiğimiz meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda (ticari operasyonlarımızı yönetmek).

Sizinle iletişim kurmak ve size pazarlama yapmak.

Bu veri işlemeye yönelik izniniz; veya

Gözettiğimiz meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda (izninize gerek duymadığımız durumlarda sizinle iletişim kurmak ve size pazarlama yapmak için).

Yasal yükümlülüklere uymak.

Tabi olduğumuz yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymak için veya

Gözettiğimiz meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda (yasal haklarımızı savunmak veya korumak için).

Dolandırıcılığı veya suistimali izlemek ve önlemek.

Tabi olduğumuz yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymak için veya

Taraf olacağınız sözleşmelerin ifası ve bu sözleşmeleri imzalamadan önce talebiniz doğrultusunda gerekli adımların atılabilmesi için veya

Gözettiğimiz meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda (dolandırıcılığı veya suistimali izlemek ve önlemek için).

Hizmetlerimizi iyileştirmek.

Gözettiğimiz meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda (hizmetlerimizi iyileştirmek için).

Birleşmeleri, satın almaları, satışları, yeniden örgütlenmeleri, elden çıkarmaları ve entegrasyonları yönetmek.

Gözettiğimiz meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda (birleşmeleri, satın almaları, satışları, yeniden örgütlenmeleri, elden çıkarmaları ve entegrasyonları yönetmek için).

Hizmetlerimizi sunmak ve yukarıda belirtilen diğer amaçlar için sağlık verileriniz dâhil olmak üzere hassas kişisel verileri işleriz. Hassas kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanağımız aşağıdakilerden biri olacaktır:

 • Yasaların öngördüğü durumlarda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda öngörülen şekilde sigorta sözleşmenizin kurulması, uygulanması veya hasar sürecinin sonuçlandırılmasının hassas kişisel veri işlenmesini gerektirdiği durumlarda.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gereken durumlarda; sizin veya kendi adımıza yasal hakların tesisi, kullanılması ve korunması durumlarında.
 • Bize açık rızanızı verdiğinizde; Yukarıdaki kapsamda kalmayan ve hassas kişisel verileri dolaylı olarak aldığımız durumlarda, üçüncü taraf (örneğin işvereniniz), verilerinizi bu aydınlatma metninde açıklanan amaçlar doğrultusunda toplamamıza ve kullanmamıza olanak sağlamak için açık rızanızı almaktan sorumludur.

İşlenen kişisel verileriniz ve işlenme amaçlarına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemleri

Gallagher, kişisel verilerinizi, sizden veya sizin adınıza hareket eden başka birinden, işvereninizden, başka bir brokerden ve sigortacılardan, sigorta sürecine dahil olan üçüncü taraflardan, sigorta ettirenden, hasar süreçlerindeki üçüncü taraflardan, Şirketimizi müşteriler ile tanıştırabilecek üçüncü taraflardan, Arthur J. Gallagher grubu bünyesindeki diğer şirketlerden, kredi referans kuruluşlarından, sigorta sektörü dolandırıcılık önleme ve tespiti veritabanları ile yaptırım tarama hizmet sağlayıcılarından, devlet kurumlarından ve mesleki düzenleyici kurumlardan web sitesi üzerinden veya yazılı, sözlü, görüntülü, elektronik, çevrimiçi iletişim yollarıyla ve bazen kısmen veya tamamen otomatik araç ve yöntemler kullanarak toplanmaktadır:

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Size hizmet sunulması için ve yukarıda belirtilen diğer amaçlar sebebi ile hassas kişisel verileriniz dahil Kişisel verileriniz, Gallagher tarafından Türkiye içinde veya dışında, Arthur J. Gallagher grubu bünyesindeki diğer şirketlere, diğer sigorta aracılarına, sigortacılara, reasürörlere veya sigorta dağıtım kanalında faaliyet gösteren diğer şirketlere, doğrudan sizin adınıza hareket eden ve sizin için bir sigorta poliçesi düzenlenmesini sağlamak için Şirketimiz ile iletişime geçen diğer brokerlere veya taraflara, sigorta poliçelerinin yönetimi konusunda Şirketimize yardımcı olan üçüncü taraflara (muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve diğer uzmanlar), sigorta brokerliği platform sağlayıcılarına, dolandırıcılık tespit kuruluşları ve dolandırıcılık tespit sicillerini işleten ve bulunduran diğer üçüncü taraflara, düzenleyici kurumlara, kolluk kuvvetlerine, resmi merci ve kurumlara, kendi sigortamızı sağlayan diğer sigortacılara, sigorta sektörünün yetkili kuruluşlarına, kredi referans kuruluşlarına, sözleşme imzalanan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza (bilgi teknolojileri tedarikçileri, finans ve ödeme sağlayıcıları, aktüerler, denetçiler, avukatlar, pazarlama ajansları, belge yönetimi sağlayıcıları, vergi danışmanları, alacak tahsilat ofisleri ve sigorta yazılımı sağlayıcıları) ve işletmemizin satışı, devri veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak seçili üçüncü taraflara ve bu tarafların kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği yurtiçindeki ve yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim yolu kullanılan durumlarda buluta aktarılabilmektedir.

Aktarımlar hukuka uygun olarak gerçekleşecektir. Yasaların gerektirdiği durumlarda bu tür aktarımlar için açık rızanızı alacağız, ancak işvereniniz gibi üçüncü taraflardan dolaylı olarak veri aldığımız durumlarda, verileri bize aktarmadan önce gerektiği hallerde açık rızanızın alındığına dair bu tarafların onayına güveniriz. Sigorta işlemleriniz ile ilgili olarak, poliçenizin plasman yapısına göre farklılık arz edebilecek şekilde yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik sigortacı, reasürör, broker, acente, diğer aracılar, aktüer ve eksperlere aktarım yapmamız gereken durumlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda öngörülmesi dolayısıyla bu kapsamın dışında kalan ve başkaca bir hukuki sebebe dayanamadığımız durumlar haricinde açık rızanız aranmayacaktır.

İlgili kişilerin hakları

Kanun'un 11. Maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi kişisel verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi, bizimle iletişim kurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz:

Adres: Emaar Square, Ünalan Mh. Libadiye Cad. No: 82-F Kat: 30, Emaar, 34700, Üsküdar / İstanbul
Telefon: +90 216 401 29 29
Faks: +90 216 401 29 30
E-posta: info-turkey@ajg.com

Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmemesi halinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak cevaplandırılacaktır.