Bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gallagher Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ("Gallagher" veya "Şirketimiz") tarafından hazırlanmıştır. Şirketimiz, Arthur J. Gallagher küresel şirketler grubunun bir parçasıdır. Türkiye'de kayıtlı bir sigorta ve reasürans brokeri sıfatıyla, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/A maddesinde belirtildiği üzere Şirketimizin yasal olarak sır saklama yükümlülüğünün bulunduğunu lütfen unutmayın.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Şirketimizin tabi olduğu Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği gereğince sigorta ve reasürans brokerliği ile risk danışmanlığı faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Gallagher, kişisel verilerinizi,

 • Süreçlerimiz, hizmet ve ürünlerimiz hakkındaki bilgi taleplerinizi almak ve cevaplandırmak,
 • Sigorta ve reasürans brokerliği kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve uygun sigorta teminatını plase etmek üzere size bir teklif sunmak, piyasa plasmanını belirlemek, uygun sigorta teminatını plase etmek ve size ihtiyaçlarınıza uygun sigorta teminatını sunmak ve Plan Yönetimi hizmetlerini sağlamak,
 • Dolandırıcılığın önlenmesi, tespit edilmesi ve soruşturulması, yaptırım kuralları, kredi ve kara para aklamayı önleme kontrollerini gerçekleştirmek,
 • Yasalar veya düzenleyici hükümler gereği yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Primlerin tahsil edilmesini sağlamak, tahsil etmek veya geri ödemek ya da hasarların ödenmesini sağlamak, hasar süreçlerinize, sigorta poliçenizin yenilenmesi, vade ortasında yapılacak değişiklikler veya iptali konusunda yardımcı olmak, alacakları tahsil ve takip etmek
 • İşletme ve muhasebe kayıtlarımızı, plasmanını yaptığımız sigorta poliçelerinin, bu poliçeler kapsamında yapılan hasar taleplerinin ve etkileşimde olduğumuz ticari işletmelerin kayıtlarını tutmak, mali sonuçların analiz edilmesi, kurum içi denetim gerekliliklerine uyulmasını sağlamak ve kendi sigortamız kapsamında işlemleri gerçekleştirmek,
 • Web sitemizin kullanımını takip etmek, hizmetlerimiz ve ürünlerimizin reklam, pazarlama ve tanıtımlarını gerçekleştirmek,
 • Risk maruziyetlerini anlama ve geçmiş veri setine göre uygun sigorta kapsamı, limitleri ve muafiyetleri ile çözümler yaratma gibi risk modellemesi ve veri analizi yoluyla ürünlerimizi ve hizmetlerimiz önermek, iyileştirmek veya geliştirmek,
 • İş modellerimizi, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi analiz edip gözden geçirmek, değerlendirmek, uyarlamak ve iyileştirmek, amaçlarıyla işlemektedir.

İşlenen kişisel verileriniz ve işlenme amaçlarına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemleri ve hukuki sebepleri

Gallagher, kişisel verilerinizi, sizden veya sizin adınıza hareket eden başka birinden, işvereninizden, başka bir brokerden ve sigortacılardan, sigorta sürecine dahil olan üçüncü taraflardan, sigorta ettirenden, hasar süreçlerindeki üçüncü taraflardan, Şirketimizi müşteriler ile tanıştırabilecek üçüncü taraflardan, Arthur J. Gallagher grubu bünyesindeki diğer şirketlerden, kredi referans kuruluşlarından, sigorta sektörü dolandırıcılık önleme ve tespiti veritabanları ile yaptırım tarama hizmet sağlayıcılarından, devlet kurumlarından ve mesleki düzenleyici kurumlardan web sitesi üzerinden veya yazılı, sözlü, görüntülü, elektronik, çevrimiçi iletişim yollarıyla ve bazen kısmen veya tamamen otomatik araç ve yöntemler kullanarak aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması.

Özellikle sağlık verilerinizi içeren özel nitelikli kişisel verileriniz ise yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde ve yine yukarıda belirtilen taraflardan aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi (örneğin sağlık sigortası poliçeleriniz) amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Gallagher tarafından, Arthur J. Gallagher grubu bünyesindeki diğer şirketlere, diğer sigorta aracılarına, sigortacılara, reasürörlere veya sigorta dağıtım kanalında faaliyet gösteren diğer şirketlere, doğrudan sizin adınıza hareket eden ve sizin için bir sigorta poliçesi düzenlenmesini sağlamak için Şirketimiz ile iletişime geçen diğer brokerlere veya taraflara, sigorta poliçelerinin yönetimi konusunda Şirketimize yardımcı olan üçüncü taraflara (muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve diğer uzmanlar), sigorta brokerliği platform sağlayıcılarına, dolandırıcılık tespit kuruluşları ve dolandırıcılık tespit sicillerini işleten ve bulunduran diğer üçüncü taraflara, düzenleyici kurumlara, kolluk kuvvetlerine, resmi merci ve kurumlara, kendi sigortamızı sağlayan diğer sigortacılara, sigorta sektörünün yetkili kuruluşlarına, kredi referans kuruluşlarına, sözleşme imzalanan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza (bilgi teknolojileri tedarikçileri, finans ve ödeme sağlayıcıları, aktüerler, denetçiler, avukatlar, pazarlama ajansları, belge yönetimi sağlayıcıları, vergi danışmanları, alacak tahsilat ofisleri ve sigorta yazılımı sağlayıcıları) ve işletmemizin satışı, devri veya tasfiyesi ile bağlantılı olarak seçili üçüncü taraflara ve bu tarafların kullanabileceği bilişim teknolojileri gereği yurtiçindeki ve yurtdışı sunuculara yahut bulut bilişim yolu kullanılan durumlarda buluta aktarabilmektedir.

İlgili kişilerin hakları

Kanun'un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi kişisel verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Taleplerinizi, bizimle iletişim kurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz:

Adres: Emaar Square, Ünalan Mh. Libadiye Cad. No: 82-F Kat: 30, Emaar, 34700, Üsküdar / İstanbul

Telefon: +90 216 401 29 29

Faks: +90 216 401 29 30

E-posta: info-turkey@ajg.com

Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmemesi halinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak cevaplandırılacaktır.