Om oss

Detta sekretessmeddelande beskriver hur enheter av Gallagher Swedish (inklusive Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Proinova AB/Proinova Agency och AB/Arthur J Gallagher Sweden AB) (inklusive vid affärsaktiviteter under något av de respektive handelsnamnen som kan ses genom att klicka här) "vi" eller "oss" eller "vår" eller "Gallagher" samlar in och behandlar uppgifter om individer. Våra tjänster består i huvudsak av riskkonsultation, (åter)försäkringsförmedling och tillhandahållande av försäkring, vilket möjliggör övervägande av, tillträde till, förvaltning av och fordringar av försäkring. Vi är en del av Arthur J. Gallaghers globala företagsgrupp.

För att kunna erbjuda och tillhandahålla våra tjänster samlar vi in och använder uppgifter om individer. Detta innebär att vi är en "personuppgiftsansvarig" och vi är ansvariga för att följa dataskyddslagarna.

Under försäkringens livslängd får vi personuppgifter relaterade till potentiella eller faktiska försäkringstagare, försäkringsförmånstagare inklusive deras familjemedlemmar samt fordringsägare och andra parter som är inblandade i en fordring. Hänvisningar till "individer" eller "du" eller "din/dina" i detta sekretessmeddelande omfattar en levande individ från den föregående listan, vars personuppgifter vi tar emot i samband med de tjänster som vi tillhandahåller under vår förbindelse med våra kunder.

Vi har ett dataskyddskontor för att överse vår hantering av personuppgifter. Om du har frågor om hur vi samlar in, lagrar eller använder dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddskontor med hjälp av informationen i avsnittet "Kontakta oss".

▲ Tillbaka till toppen

Om försäkringsmarknaden

De personuppgifter vi samlar in och behandlar kommer att delas med andra deltagare på försäkringsmarknaden, några av vilka du inte kommer att ha direkt kontakt med. Du kan identifiera relevanta personuppgiftsansvariga genom försäkringsmarknadens livscykel på följande sätt:

 • Där du själv tecknade försäkringsavtalet: förmedlare som Gallagher kommer att vara den initiala personuppgiftsansvarige. Försäkringsgivaren kommer också att vara en personuppgiftsansvarig. Gallaghers dataskyddskontor kan ge dig information om andra försäkringsmarknadsdeltagares identitet som har tillhandahållits dina personuppgifter.
 • Där din arbetsgivare eller någon annan organisation tecknade försäkringsavtalet för din räkning: kontakta din arbetsgivare eller den organisation som tecknade försäkringsavtalet, vilken bör ge dig information om förmedlare, såsom Gallagher, som de lämnade dina personuppgifter till. Gallaghers dataskyddskontor kan ge dig information om andra försäkringsmarknadsdeltagares identitet som har tillhandahållits dina personuppgifter.
 • Där du inte är en försäkringstagare eller en försäkrad: kontakta den organisation som samlade in dina personuppgifter, vilken bör ge dig information om den relevanta dataskyddskontakten.
▲ Tillbaka till toppen

Vår behandling av dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in beror på vår relation med dig. Klicka på det avsnitt nedan som bäst beskriver din relation med oss. Till exempel kommer vi att samla in mer detaljerad information om dig om du är en kund än om du endast gjort en förfrågan om de tjänster vi erbjuder.

Ibland kommer vi att fråga efter eller erhålla särskilda kategorier av information (information relaterad till din hälsa, genetiska eller biometriska data, brottsdomar, sexliv, sexuella läggning, ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap) eftersom det är relevant för ditt försäkringsavtal eller din fordring (till exempel hälsoinformation relaterad till en olycksförsäkring) eller information gällande brottsdomar i syfte att förhindra, upptäcka och utreda bedrägeri men endast i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lokal lagstiftning.

Om du lämnar personuppgifter till oss om andra personer måste du ge dem en kopia av detta sekretessmeddelande och erhålla samtycke där vi anger att det krävs för att behandla den personens uppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande.

▲ Tillbaka till toppen

3.1 Potentiella kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi ombeds att lämna offert på

Detta avsnitt beskriver vilka personuppgifter vi samlar in om dig och använder om du är en potentiell kund eller om du har lämnat dina personuppgifter så att vi kan erbjuda dig en offert på att teckna ett försäkringsavtal eller om du är en part och kommer att täckas av ett försäkringsavtal vi placerar.

▲ Tillbaka till Vår behandling av dina personuppgifter

3.1.1. Vilka personuppgifter kan vi samla in?

 • Allmän information såsom ditt namn, födelsedatum, kön, relation till kunden (där du inte är den potentiella försäkringstagaren), identifieringsinformation som t.ex. nationellt ID-nummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt jobb inklusive jobbtitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkescertifiering
 • Information relaterad till den rådgivning du begär eller de tjänster vi tillhandahåller. Vi kan till exempel behöva information relaterad till dina tidigare försäkringsavtal och fordringshistorik för att kunna ge råd om dina framtida behov
 • Finansiell information såsom din finansiella historik och behov, inkomst, bankuppgifter, betalningsuppgifter och information som erhålls till följd av våra kreditkontroller
 • Information som erhålls när vi utför kontroller av sanktionslistor
 • Information som erhålls genom vår användning av cookies. Se vår policy för cookies för mer information
 • Information som registreras under inspelning av våra telefonsamtal
 • Dina marknadsföringspreferenser
 • All information vi registrerar om dina preferenser när du gör affärer med oss
▲ Tillbaka till Potentiella kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi ombeds att lämna offert på

3.1.2. Vilka särskilda informationskategorier kan vi samla in?

 • Uppgifter om din nuvarande eller tidigare fysiska eller mentala hälsa — t.ex. uppgifter om en medicinsk fordring som du gjort under en tidigare reseförsäkring när du lämnar uppgifter om din fordringshistorik eller detaljer om din nuvarande hälsa, eftersom det är relevant för det försäkringsavtal som du vill att Gallagher ska placera
 • Information relaterad till straffsanktioner (inklusive brott och påstådda brott och varningar, domstolsdomar eller brottsdomar). Vi kan ta emot denna information till följd av att genomföra kontroller av sanktionslistor, Gallagher får endast samla in och behandla information om straffsanktioner i den utsträckning som tillåts enligt lokal lagstiftning
 • Information om yrkesmässiga disciplinära åtgärder som du är eller har varit föremål för
 • Dina politiska åsikter, din religiösa eller filosofiska tro eller ditt fackföreningsmedlemskap
▲ Tillbaka till Potentiella kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi ombeds att lämna offert på

3.1.3. Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina uppgifter på flera olika sätt:

 • Direkt från dig eller från någon annan å dina vägnar på flera sätt, inklusive där de skickas via vår webbplats eller i ansökningsformulär, inledande redovisningsdokument, genom interaktioner med vår webbplats och mer allmänt under all kommunikation såsom i person, i skrift och över telefon
 • Från tredje parter och andra försäkringsmarknadsdeltagare som kan introducera kunder till oss såsom en annan förmedlare och försäkringsgivare
 • Via offentligt tillgängliga källor, t.ex. internetsökmotorer, öppna valregister och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher-gruppen
 • Genom kundnöjdhetsundersökningar och marknadsundersökning
 • Från kreditbolag
 • Via försäkringsbranschdatabaser för att förhindra och upptäcka bedrägeri samt verifieringsverktyg för sanktioner
 • Från statliga myndigheter såsom Transportstyrelsen eller Skatteverket och från yrkesreglerande myndigheter
 • Utvalda tredje parter som förser oss med information om potentiella kunder
▲ Tillbaka till Potentiella kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi ombeds att lämna offert på

3.1.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett flertal olika syften. För varje syfte måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi måste använda dina personuppgifter för att upprätta eller utföra vårt kontrakt med dig, till exempel för att uppfylla våra skyldigheter under vårt kontrakt och placera ett lämpligt försäkringsskydd så behöver vi använda dina personuppgifter för att förse dig med en offert och fastställa marknadsplacering.
 • Vi har ett legitimt affärsintresse för att använda dina personuppgifter såsom att underhålla våra företagsregister, att föra register över de försäkringar vi placerar och analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När dina personuppgifter används i dessa syften har vi tagit dina rättigheter i åtanke och försäkrat att vårt affärsbehov inte påverkar dig negativt
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Till exempel, våra regulatorer utövar vissa registerhållningsregler som vi måste följa

När informationen som vi behandlar klassas som en särskild informationskategori måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för överensstämmelse med en rättslig skyldighet eller det är av konkret allmänt intresse. Detta kommer att gälla där vi utför aktiviteter för att förhindra och upptäcka bedrägeri.
 • Du har lämnat ditt samtycke. Det kan förekomma omständigheter i vilka vi inte hade kunnat ordna ditt försäkringsskydd utan ditt samtycke att använda dina särskilda informationskategorier. Vi meddelar dig när detta är tillämpligt och varför ditt samtycke är nödvändigt.
 • Där användningen av dina särskilda informationskategorier är nödvändig för att upprätta, utöva eller upphäva rättsliga fordringar, till exempel om rättsliga förhandlingar förs mot oss eller om vi själva vill göra en rättslig fordran.

Se nedan för ytterligare information om de olika sätt som vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden vi förlitar oss på när detta sker.

Syfte med behandlingen Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av dina särskilda informationskategorier
För att utvärdera dina försäkringsbehov och riskaptit, matcha dem med lämplig försäkringsgivare, försäkring och premie och erhålla offerter för dig
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (för att fastställa marknadsplacering och placeringsförsäkringsskydd för dig som är i linje med dina försäkringsbehov)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
 • Ditt samtycke
För att registrera dig som kund inklusive att utföra kontroller angående bedrägeri, sanktioner, kredit och bekämpning av penningtvätt
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att utföra lämpliga kreditkontroller och bedrägerikontroller)
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • Att förebygga och upptäcka bedrägerier är av konkret allmänt intresse
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
 • Ditt samtycke
Allmän kundvård, kommunicera med dig och besvara eventuella frågor du har
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att besvara våra potentiella kunder och hålla dem uppdaterade angående eventuell framtida placering av försäkringsskydd)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Att hjälpa dig i uppläggningen av premiefinansiering för ditt försäkringsavtal
 • Ditt samtycke
 • Ej tillämplig
Efterleva våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter (exempelvis våra krav att rapportera till FSA)
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (till exempel med avseende på inspelade eller övervakade telefonsamtal till våra kontaktnummer)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att kontinuerligt förbättra våra tjänster)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Hantera vår affärsverksamhet såsom att upprätthålla redovisningsprotokoll, analysera ekonomiska resultat, efterleva interna revisionskrav och erhålla yrkesrådgivning (t.ex. skatterådgivning eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bedriva affärsverksamhet och -aktiviteter som är nödvändiga för den dagliga driften av ett företag)
 • Ej tillämplig
Övervaka applikationer, granska, bedöma, skräddarsy och förbättra våra produkter och tjänster och liknande produkter och tjänster som erbjuds av Gallagher
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att marknadsföra våra tjänster)
 • Ej tillämplig
Övervaka användning av de olika Gallagher-webbplatserna
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att utvärdera användning av vår webbplats)
 • Ej tillämplig
Annonserings-, marknadsförings- och kampanjändamål, inklusive att nå dig via e-post, post eller telefon med mer relevant annonsering och att utvärdera, mäta och förbättra effektiviteten av våra annonseringskampanjer; för att skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden eller annan information som vi tror kan intressera dig; för att kontakta dig om våra tjänster eller information som vi tror kan intressera dig; och för att administrera kampanjer.
 • Med ditt samtycke, eller baserat på ett legitimt affärsintresse eller som annars tillåtet enligt lag
 • Ej tillämplig
Föreslå, förbättra eller utveckla produkter och tjänster genom riskmodellering och dataanalys, t.ex. förstå riskexponeringar, skapa lösningar med lämplig försäkringstäckning, gränser, avdrag baserade på tidigare dataset
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att förbättra och utveckla produkter och tjänster genom att använda oss av vår erfarenhet med pågående och tidigare relationer)
 • Ej tillämplig

▲ Tillbaka till Potentiella kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi ombeds att lämna offert på

3.1.5. Vem kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i Arthur J. Gallagher-gruppen för att tjäna dig, inklusive för de aktiviteter som anges ovan.

Vi kan dela personuppgifter med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner, t.ex. andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkringsgivare eller andra företag som fungerar som försäkringsdistributörer
 • andra förmedlare som agerar direkt för dig och som har vänt sig till oss för att underlätta placeringen av en försäkring för dig
 • andra tredje parter som bistår vid förvaltning av försäkringsavtal såsom bokförare, revisorer, advokater och andra experter
 • leverantörer av mäklarplattform för försäkringar
 • byråer för bedrägeridetektion och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetektionsregister
 • våra regulatorer
 • polisen och andra tredje parter eller tillsynsmyndigheter där det är rimligen nödvändigt för förebyggande eller detektering av brott
 • övriga försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • kreditreferensbyråer
 • våra leverantörer av tredjepartstjänster som t.ex. IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktörer, revisorer, advokater, marknadsbyråer, dokumenthanteringsföretag, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttrande av vår verksamhet

Om du vill ha ytterligare information om utlämnande av dina personuppgifter, se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

▲ Tillbaka till Potentiella kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi ombeds att lämna offert på

3.2 Kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi placerar

3.2.1. Vilka personuppgifter kan vi samla in?

 • Allmän information såsom ditt namn, födelsedatum, kön, relation till kunden (där du inte är den potentiella försäkringstagaren), identifieringsinformation som t.ex. nationellt ID-nummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt jobb inklusive jobbtitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkescertifiering
 • Information relaterad till den rådgivning du begär eller de tjänster vi tillhandahåller. Till exempel kan vi behöva information kring dina tidigare försäkringar och fordringshistorik
 • Information som är relevant för den försäkring som vi har placerat eller eventuella fordringar som gjorts under den. Till exempel där vi har placerat fastighetsförsäkring för dig kommer vi att hålla information om din egendom och de individer som bor där
 • Information erhållen från begäran om halvårsjusteringar som kan avslöja förändringar i dina personliga omständigheter, vilka är relevanta för den försäkring som vi placerat
 • Finansiell information såsom din finansiella historik och behov, inkomst, bankuppgifter, betalningsuppgifter och information som erhålls till följd av våra kreditkontroller
 • Finansiell information erhållen om du begär annullering av din försäkring och all information relaterad till annulleringen
 • Information som erhålls när vi utför kontroller av sanktionslistor
 • Information som erhålls genom vår användning av cookies. Se vår policy för cookies för mer information
 • Information som registreras under inspelning av våra telefonsamtal
 • Dina marknadsföringspreferenser
 • Your marketing preferences
 • All information vi registrerar om dina preferenser när du gör affärer med oss
▲ Tillbaka till Kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi placerar

3.2.2. Vilka särskilda informationskategorier kan vi samla in?

 • Detaljer om din nuvarande eller tidigare fysiska eller mentala hälsa — till exempel där vi har placerat en försäkring gällande arbetstagarersättning åt dig, kan vi ha information om dina anställdas olyckor och skador
 • Information relaterad till straffsanktioner (inklusive brott och påstådda brott och varningar, domstolsdomar eller brottsdomar). Vi kan få denna information till följd av att genomföra kontroller av sanktionslistor. Gallagher samlar endast in och behandlar information relaterad till straffsanktioner i den utsträckning som tillåts av tillämplig lokal lagstiftning
 • Information om yrkesmässiga disciplinära åtgärder som du är eller har varit föremål för
 • Alla andra särskilda informationskategorier som du lämnar vid kommunikation med oss. Vi behandlar endast sådan information i den utsträckning som krävs i samband med försäkringsavtalet eller i samband med rättsprocesser. Ytterligare behandling kommer endast att ske med ditt uttryckliga tillstånd.
▲ Tillbaka till Kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi placerar

3.2.3. Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina uppgifter på flera sätt:

 • Direkt från dig eller från någon annan å dina vägnar på flera sätt, inklusive där de skickas via vår webbplats eller i ansökningsformulär, inledande redovisningsdokument, förslagsformulär, förnyelsevillkor, begäran om halvårsjusteringar, när du behöver hjälp med att lämna in en fordran, genom interaktioner med vår webbplats och mer allmänt under all kommunikation såsom i person, i skrift och över telefon.
 • Från tredje parter och andra försäkringsmarknadsdeltagare som kan introducera kunder till oss såsom en annan förmedlare och försäkringsgivare
 • Från andra förmedlare som agerar direkt för dig och som har vänt sig till oss för att underlätta placeringen av en försäkring för dig
 • Från andra tredje parter som ingår i relevant försäkringsavtal eller fordran såsom fordringsägare, vittnen till en incident, förlustjusterare, fordringshanterare och medicinska experter
 • Via offentligt tillgängliga källor, t.ex. internetsökmotorer, öppna valregister och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher-gruppen
 • Genom kundnöjdhetsundersökningar och marknadsundersökning
 • Från kreditbolag
 • Via försäkringsbranschdatabaser för att förhindra och upptäcka bedrägeri samt verifieringsverktyg för sanktioner
 • Från statliga myndigheter såsom Transportstyrelsen eller Skatteverket
▲ Tillbaka till Kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi placerar

3.2.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett flertal olika syften. För varje syfte måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi måste använda dina personuppgifter för att upprätta eller utföra vårt kontrakt med dig. För att till exempel uppfylla våra skyldigheter under vårt kontrakt och placera lämpligt försäkringsskydd, måste vi använda dina personuppgifter för att ge dig lämpligt försäkringsskydd i enlighet med dina behov.
 • Vi har ett legitimt affärsintresse för att använda dina personuppgifter såsom att underhålla våra företagsregister, att föra register över de försäkringar vi placerar och analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När dina personuppgifter används i dessa syften har vi tagit dina rättigheter i åtanke och försäkrat att vårt affärsbehov inte påverkar dig negativt
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Till exempel, våra regulatorer utövar vissa registerhållningsregler som vi måste följa

När informationen som vi behandlar klassas som en särskild informationskategori måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för överensstämmelse med en rättslig skyldighet eller det är av konkret allmänt intresse. Detta kommer att gälla där vi utför aktiviteter för att förhindra och upptäcka bedrägeri.
 • Du har lämnat ditt samtycke. Det kan förekomma omständigheter i vilka vi inte hade kunnat ordna ditt försäkringsskydd utan ditt samtycke att använda dina särskilda informationskategorier. Vi meddelar dig när detta är tillämpligt och varför ditt samtycke är nödvändigt
 • Där användningen av dina särskilda informationskategorier är nödvändig för att upprätta, utöva eller upphäva rättsliga fordringar, till exempel om rättsprocesser har förts mot oss eller om vi själva vill göra en rättslig fordran.

Se nedan för ytterligare information om de olika sätt som vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden vi förlitar oss på när detta sker.

Syfte med behandlingen Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av dina särskilda informationskategorier
För att utvärdera dina försäkringsbehov och riskaptit, matcha dem med lämplig försäkringsgivare, försäkring och premie och erhålla offerter för dig
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (för att fastställa marknadsplacering och placeringsförsäkringsskydd för dig som är i linje med dina försäkringsbehov)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Att ordna ett lämpligt försäkringsskydd och tillhandahålla avtalsdokumentation
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att säkerställa att du har lämplig avtalsdokumentation)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
För att ordna insamlingen av, samla in eller återbetala premier eller betalningsfordringar
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att säkerställa att ditt försäkringsskydd är placerat, att du kan uppfylla dina finansiella förpliktelser, att du får återbetalningar som är väntande och att du betalas fordringar i tid)
 • Ej tillämplig
För att bistå eventuella fordringar som görs under en försäkring vi har placerat
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bistå kunder i alla fordringar de har)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
För att bistå med förnyelser, halvårsjusteringar av ditt försäkringsavtal eller annulleringar
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att tillhandahålla dig lämpliga förmedlingstjänster där du begär en förnyelse, halvårsjustering eller annullering av försäkringen vi har placerat)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
För att registrera dig som kund inklusive att utföra kontroller angående bedrägeri, sanktioner, kredit och bekämpning av penningtvätt
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att utföra lämpliga kreditkontroller och bedrägerikontroller)
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • Att förebygga och upptäcka bedrägerier är av konkret allmänt intresse.
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar.
Allmän kundvård, kommunicera med dig, besvara eventuella frågor du har
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att i allmänhet besvara våra kunder)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Efterleva våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter (exempelvis våra krav att rapportera till FSA)
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Förhindra, upptäcka, utreda och beivra bedrägeri. Detta kan omfatta delning av dina personuppgifter med tredje parter såsom polis, och andra leverantörer av försäkringar och finansiella tjänster.
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att säkerställa att vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra bedrägeri)
 • Att förebygga och upptäcka bedrägerier är av konkret allmänt intresse.
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar.
Tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (till exempel med avseende på inspelade eller övervakade telefonsamtal till våra kontaktnummer)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att kontinuerligt förbättra våra tjänster)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Hantera vår affärsverksamhet såsom att upprätthålla redovisningsprotokoll, analysera ekonomiska resultat, efterleva interna revisionskrav och erhålla yrkesrådgivning (t.ex. skatterådgivning eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bedriva affärsverksamhet och -aktiviteter som är nödvändiga för den dagliga driften av ett företag)
 • Ej tillämplig
Övervaka applikationer, granska, bedöma, skräddarsy och förbättra våra produkter och tjänster och liknande produkter och tjänster som erbjuds av Gallagher
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att marknadsföra våra tjänster)
 • Ej tillämplig
Spåra och återhämta skuld
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att spåra och ta emot skulder som någon är skyldig oss)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Övervaka användning av de olika Gallagher-webbplatserna
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att utvärdera användning av vår webbplats)
 • Ej tillämplig
För att ansöka om och göra anspråk på vår egen försäkring
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att ha vår egen försäkring)
 • Vi har ditt uttryckliga samtycke
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Annonserings-, marknadsförings- och kampanjändamål, inklusive att nå dig via e-post, post och telefon med mer relevant annonsering och att utvärdera, mäta och förbättra effektiviteten av våra annonseringskampanjer; för att skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden eller annan information som vi tror kan intressera dig; för att kontakta dig om våra tjänster eller information som vi tror kan intressera dig; och för att administrera kampanjer.
 • Med ditt samtycke, eller baserat på ett legitimt affärsintresse eller som annars tillåtet enligt lag
 • Ej tillämplig
Föreslå, förbättra eller utveckla produkter och tjänster genom riskmodellering och dataanalys, t.ex. förstå riskexponeringar, skapa lösningar med lämplig försäkringstäckning, gränser, avdrag baserade på tidigare dataset
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att förbättra och utveckla produkter och tjänster genom att använda oss av vår erfarenhet med pågående och tidigare relationer)
 • Ej tillämplig

▲ Tillbaka till Kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi placerar

3.2.5. Vem kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i Arthur J. Gallagher-gruppen för att tjäna dig, inklusive för de aktiviteter som anges ovan.

Vi kan dela personuppgifter med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner, t.ex. andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkringsgivare eller andra företag som fungerar som försäkringsdistributörer
 • andra förmedlare som agerar direkt för dig och som har vänt sig till oss för att underlätta placeringen av en försäkring för dig
 • andra tredje parter som bistår vid förvaltning av försäkringsavtal såsom bokförare, revisorer, advokater, förlustjusterare, tredje parter involverade i hantering av eller på annat sätt bearbetar fordringar, såsom sjukvårdspersonal och andra experter
 • leverantörer av mäklarplattform för försäkringar
 • byråer för bedrägeridetektion och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetektionsregister
 • undersökningsbyråer som vi ber granska fordringar å våra vägnar i samband med misstänkt bedrägeri
 • våra regulatorer
 • polisen och andra tredje parter eller tillsynsmyndigheter där det är rimligen nödvändigt för förebyggande eller detektering av brott
 • övriga försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • premiefinansieringsleverantörer
 • inkassobyråer
 • kreditreferensbyråer
 • våra leverantörer av tredjepartstjänster som t.ex. IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktörer, revisorer, advokater, marknadsbyråer, dokumenthanteringsföretag, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttrande av vår verksamhet

Om du vill ha ytterligare information om utlämnande av dina personuppgifter, se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

▲ Tillbaka till Kunder eller parter som omfattas av ett försäkringsavtal som vi placerar

3.3 Tredjeparts fordringsägare

3.3.1. Vilka personuppgifter kan vi samla in?

 • Allmän information såsom ditt namn, födelsedatum, kön, relation till kunden (där du inte är den potentiella försäkringstagaren), identifieringsinformation som t.ex. nationellt ID-nummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Om det är relevant för din fordran kan vi samla in följande information om dig:
  • information om ditt jobb inklusive jobbtitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkescertifiering
  • din finansiella information såsom din finansiella historik och behov, inkomst, bankuppgifter, betalningsuppgifter och information som erhålls till följd av våra kredit- och bedrägerikontroller
 • Information som erhålls när vi utför kontroller av sanktionslistor
 • Information som erhålls genom vår användning av cookies. Se vår policy för cookies för mer information
 • Information som registreras under inspelning av våra telefonsamtal
▲ Tillbaka till Tredjeparts fordringsägare

3.3.2. Vilka särskilda informationskategorier kan vi samla in?

 • Uppgifter om din nuvarande eller tidigare fysiska eller mentala hälsa om den är relevant för din fordran — till exempel om du har blivit skadad i en trafikolycka och föraren är försäkrad under ett avtal vi har placerat
 • Information relaterad till straffsanktioner (inklusive brott och påstådda brott och varningar, domstolsdomar eller brottsdomar). Vi kan erhålla här informationen om det är relevant för din fordran eller till följd av att utföra sanktionslistor. Gallagher samlar endast in och behandlar information relaterad till straffsanktioner i den utsträckning som tillåts av tillämplig lokal lagstiftning
 • Vi kan också samla in information eftersom det är relevant för din fordran, vilket avslöjar eller sannolikt kommer att avslöja din ras eller etnicitet; religiösa eller filosofiska tro; politiska åsikter; fackföreningsmedlemskap; eller uppgifter gällande ditt kön eller sexuella läggning, till exempel där vi strävar efter att validera eller undersöka en fordran vi kan få filer som innehåller någon av ovanstående information. Vi kan också behöva samla in denna information för att bedöma värdet av din fordran
 • Alla andra särskilda informationskategorier som du lämnar vid kommunikation med oss gällande din fordran. Vi behandlar endast sådan information i den utsträckning som krävs i samband med din fordran eller i samband med rättsliga förhandlingar. Ytterligare behandling kommer endast att ske med ditt uttryckliga tillstånd.
▲ Tillbaka till Tredjeparts fordringsägare

3.3.3. Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina uppgifter på flera olika sätt:

 • Direkt från dig
 • Från vår kund som är försäkringstagaren
 • Från tredje parter som är involverade i försäkringsprocessen, såsom en annan förmedlare och försäkringsgivare
 • Från andra tredje parter som ingår i relevant försäkringsavtal eller fordran såsom andra fordringsägare, vittnen till en incident, förlustjusterare, fordringshanterare och medicinska experter
 • Via offentligt tillgängliga källor, t.ex. internetsökmotorer, öppna valregister och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher-gruppen
 • Via försäkringsbranschdatabaser för att förhindra och upptäcka bedrägeri samt verifieringsverktyg för sanktioner
 • Från statliga myndigheter såsom Transportstyrelsen eller Skatteverket och från yrkesreglerande myndigheter
▲ Tillbaka till Tredjeparts fordringsägare

3.3.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett flertal olika syften. För varje syfte måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett legitimt affärsintresse för att använda dina personuppgifter såsom att underhålla våra företagsregister, att föra register över de försäkringar vi placerar och fordringar inlämnade under dessa försäkringar samt analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När dina personuppgifter används i dessa syften har vi tagit dina rättigheter i åtanke och försäkrat att vårt affärsbehov inte påverkar dig negativt.
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Till exempel, våra regulatorer utövar vissa registerhållningsregler som vi måste följa.

När informationen som vi behandlar klassas som en särskild informationskategori måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för överensstämmelse med en rättslig skyldighet eller det är av konkret allmänt intresse. Detta gäller där vi bistår med fordringar under en försäkring och åtar oss aktiviteter för att förhindra och upptäcka bedrägeri.
 • Där användningen av dina särskilda informationskategorier är nödvändig för att upprätta, utöva eller upphäva rättsliga fordringar, till exempel om rättsliga förhandlingar förs mot oss eller om vi själva vill göra en rättslig fordran.

Se nedan för ytterligare information om de olika sätt som vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden vi förlitar oss på när detta sker.

Syfte med behandlingen Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av dina särskilda informationskategorier
För att bistå eventuella fordringar som görs under en försäkring vi placerat
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bistå vid eventuella fordringar som har gjorts under ett försäkringsavtal som vi placerat)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Efterleva våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter (exempelvis våra krav att rapportera till FSA)
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet.
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Förhindra, upptäcka, utreda och beivra bedrägeri. Detta kan omfatta delning av dina personuppgifter med tredje parter såsom polis, och andra leverantörer av försäkringar och finansiella tjänster.
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att säkerställa att vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra bedrägeri)
 • Att förebygga och upptäcka bedrägerier är av konkret allmänt intresse
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (till exempel med avseende på inspelade eller övervakade telefonsamtal till våra kontaktnummer)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att kontinuerligt förbättra våra tjänster)
 • Det är nödvändigt för att fastställa eller försvara rättsliga fordringar
Hantera vår affärsverksamhet såsom att upprätthålla redovisningsprotokoll, analysera ekonomiska resultat, efterleva interna revisionskrav och erhålla yrkesrådgivning (t.ex. skatterådgivning eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bedriva affärsverksamhet och -aktiviteter som är nödvändiga för den dagliga driften av ett företag)
 • Ej tillämplig
Föreslå, förbättra eller utveckla produkter och tjänster genom riskmodellering och dataanalys, t.ex. förstå riskexponeringar, skapa lösningar med lämplig försäkringstäckning, gränser, avdrag baserade på tidigare dataset
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att förbättra och utveckla produkter och tjänster genom att använda oss av vår erfarenhet med pågående och tidigare relationer)
 • Ej tillämplig

▲ Tillbaka till Tredjeparts fordringsägare

3.3.5. Vem kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i Arthur J. Gallagher-gruppen för att tjäna dig, inklusive för de aktiviteter som anges ovan.

Vi kan dela personuppgifter med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner, t.ex. andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkringsgivare eller andra företag som fungerar som försäkringsdistributörer
 • andra förmedlare som agerar direkt för dig och som har vänt sig till oss för att underlätta placeringen av en försäkring för dig
 • andra tredje part som hjälper till vid förvaltning av försäkringsavtal såsom förlustjusterare, fordringshanterare, bokförare, revisorer, advokater och andra experter
 • leverantörer av mäklarplattform för försäkringar
 • byråer för bedrägeridetektion och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetektionsregister
 • undersökningsbyråer som vi ber granska fordringar å våra vägnar i samband med misstänkt bedrägeri
 • våra regulatorer
 • polisen och andra tredje parter eller tillsynsmyndigheter där det är rimligen nödvändigt för förebyggande eller detektering av brott
 • övriga försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassobyråer
 • kreditreferensbyråer
 • våra leverantörer av tredjepartstjänster som t.ex. IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktörer, revisorer, advokater, marknadsbyråer, dokumenthanteringsföretag, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttrande av vår verksamhet

Om du vill ha ytterligare information om utlämnande av dina personuppgifter, se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

▲ Tillbaka till Tredjeparts fordringsägare

Experter som instrueras i förhållande till fordringar

Det här avsnittet ger information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig och använder om du är en expert instruerad i förhållande till en fordran som har gjorts under ett försäkringsavtal vi placerat.

▲ Tillbaka till Vår behandling av dina personuppgifter

3.4.1. Vilka personuppgifter kan vi samla in?

 • Allmän information såsom ditt namn, identifieringsinformation såsom nationellt identifikationsnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt jobb inklusive jobbtitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkescertifiering
 • Information som registreras under inspelning av våra telefonsamtal
▲ Tillbaka till Experter som instrueras i förhållande till fordringar

3.4.2. Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina uppgifter på flera olika sätt:

 • Direkt från dig
 • Från andra tredje parter som är inblandade i försäkringsprocessen och fordringsprocessen såsom en annan förmedlare och försäkringsgivare
 • Via offentligt tillgängliga källor, t.ex. internetsökmotorer, öppna valregister och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher-gruppen
▲ Tillbaka till Experter som instrueras i förhållande till fordringar

3.4.3. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett flertal olika syften. För varje syfte måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett legitimt affärsintresse för att använda dina personuppgifter såsom att underhålla våra företagsregister, att föra register över de försäkringar vi placerar och affärsenheter vi interagerar med samt analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När dina personuppgifter används i dessa syften har vi tagit dina rättigheter i åtanke och försäkrat att vårt affärsbehov inte påverkar dig negativt.
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter.

Klicka nedan för ytterligare information om de olika sätt som vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden vi förlitar oss på när detta sker.

Syfte med behandlingen Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av dina särskilda informationskategorier
För att bistå eventuella fordringar som görs under en försäkring vi har placerat
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bistå kunder i alla fordringar de har)
 • Ej tillämplig
Hantera vår affärsverksamhet såsom att upprätthålla redovisningsprotokoll, analysera ekonomiska resultat, efterleva interna revisionskrav och erhålla yrkesrådgivning (t.ex. skatterådgivning eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bedriva affärsverksamhet och -aktiviteter som är nödvändiga för den dagliga driften av ett företag)
 • Ej tillämplig
Föreslå, förbättra eller utveckla produkter och tjänster genom riskmodellering och dataanalys, t.ex. förstå riskexponeringar, skapa lösningar med lämplig försäkringstäckning, gränser, avdrag baserade på tidigare dataset
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att förbättra och utveckla produkter och tjänster genom att använda oss av vår erfarenhet med pågående och tidigare relationer)
 • Ej tillämplig

▲ Tillbaka till Experter som instrueras i förhållande till fordringar

3.4.4. Vem kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i Arthur J. Gallagher-gruppen för att tjäna dig, inklusive för de aktiviteter som anges ovan.

Vi kan dela personuppgifter med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner, t.ex. andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkringsgivare eller andra företag som fungerar som försäkringsdistributörer
 • andra tredje parter som bistår vid förvaltning av fordringar såsom förlustjusterare, fordringshanterare, bokförare, revisorer, advokater och andra experter
 • undersökningsbyråer som vi ber granska fordringar å våra vägnar i samband med misstänkt bedrägeri
 • våra regulatorer
 • våra leverantörer av tredjepartstjänster som t.ex. IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktörer, revisorer, advokater, marknadsbyråer, dokumenthanteringsföretag, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttrande av vår verksamhet

Om du vill ha ytterligare information om utlämnande av dina personuppgifter, se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

▲ Tillbaka till Experter som instrueras i förhållande till fordringar

3.5 Vittnen till en incident

Det här avsnittet beskriver vilka personuppgifter vi samlar in om dig och använder om du är ett vittne till en incident som är föremål för en fordran som gjorts under ett försäkringsavtal som vi har placerat.

▲ Tillbaka till Vår behandling av dina personuppgifter

3.5.1. Vilka personuppgifter kan vi samla in?

 • Allmän information såsom ditt namn, födelsedatum, kön och sysselsättning
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information som är relevant för den incident du bevittnat
 • Information som registreras under inspelning av våra telefonsamtal
▲ Tillbaka till Vittnen till en incident

3.5.2. Vilka särskilda informationskategorier kan vi samla in?

 • Särskilda informationskategorier kommer endast att samlas in där det är relevant för en incident, till exempel ett visst hälsotillstånd som är relevant för ditt uttalande
▲ Tillbaka till Vittnen till en incident

3.5.3. Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina uppgifter på flera olika sätt:

 • Direkt från dig
 • Från vår kund som är försäkringstagaren
 • Från andra tredje parter som är involverade i fordringsprocessen, såsom en annan förmedlare och försäkringsgivare
 • Från andra tredje parter som är involverade i relevant fordran såsom fordringsägare, andra vittnen, förlustjusterare, fordringshanterare och medicinska experter
 • Via offentligt tillgängliga källor, t.ex. internetsökmotorer, öppna valregister och sociala medier
▲ Tillbaka till Vittnen till en incident

3.5.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett flertal olika syften. För varje syfte måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett legitimt affärsintresse för att använda dina personuppgifter såsom att underhålla våra företagsregister, att föra register över fordringar gjorda under ett försäkringsavtal som vi har upprättat samt analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När dina personuppgifter används i dessa syften har vi tagit dina rättigheter i åtanke och försäkrat att vårt affärsbehov inte påverkar dig negativt.
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Till exempel, våra regulatorer utövar vissa registerhållningsregler som vi måste följa.

När informationen som vi behandlar klassas som en särskild informationskategori måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för överensstämmelse med en rättslig skyldighet eller det är av konkret allmänt intresse. Detta gäller där vi bistår med fordringar under en försäkring och åtar oss aktiviteter för att förhindra och upptäcka bedrägeri.
 • Du har lämnat ditt samtycke.
 • Där användningen av dina särskilda informationskategorier är nödvändig för att upprätta, utöva eller upphäva rättsliga fordringar, till exempel om rättsprocesser har förts mot oss eller om vi själva vill göra en rättslig fordran.

Se nedan för ytterligare information om de olika sätt som vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden vi förlitar oss på när detta sker.

Syfte med behandlingen Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av dina särskilda informationskategorier
För att bistå eventuella fordringar som görs under en försäkring vi placerat
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bistå i alla fordringar gjorda under ett försäkringsavtal som vi har upprättat)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
 • Vi har ditt uttryckliga samtycke
Efterleva våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter (exempelvis våra krav att rapportera till FSA)
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Förhindra, upptäcka, utreda och beivra bedrägeri. Detta kan omfatta delning av dina personuppgifter med tredje parter såsom polis, och andra leverantörer av försäkringar och finansiella tjänster.
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att säkerställa att vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra bedrägeri)
 • Att förebygga och upptäcka bedrägerier är av konkret allmänt intresse.
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Hantera vår affärsverksamhet såsom att upprätthålla redovisningsprotokoll, analysera ekonomiska resultat, efterleva interna revisionskrav och erhålla yrkesrådgivning (t.ex. skatterådgivning eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bedriva affärsverksamhet och -aktiviteter som är nödvändiga för den dagliga driften av ett företag)
 • Ej tillämplig
Föreslå, förbättra eller utveckla produkter och tjänster genom riskmodellering och dataanalys, t.ex. förstå riskexponeringar, skapa lösningar med lämplig försäkringstäckning, gränser, avdrag baserade på tidigare dataset
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att förbättra och utveckla produkter och tjänster genom att använda oss av vår erfarenhet med pågående och tidigare relationer)
 • Ej tillämplig

▲ Tillbaka till Vittnen till en incident

3.5.5. Vem kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i Arthur J. Gallagher-gruppen för att tjäna dig, inklusive för de aktiviteter som anges ovan.

Vi kan dela personuppgifter med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner, t.ex. andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkringsgivare eller andra företag som fungerar som försäkringsdistributörer
 • andra tredje part som hjälper till vid förvaltning av försäkringsavtal och fordringar såsom förlustjusterare, fordringshanterare, bokförare, revisorer, advokater och andra experter
 • byråer för bedrägeridetektion och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetektionsregister
 • undersökningsbyråer som vi ber granska fordringar å våra vägnar i samband med misstänkt bedrägeri
 • våra regulatorer
 • polisen och andra tredje parter eller tillsynsmyndigheter där det är rimligen nödvändigt för förebyggande eller detektering av brott
 • övriga försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassobyråer
 • våra leverantörer av tredjepartstjänster som t.ex. IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktörer, revisorer, advokater, marknadsbyråer, dokumenthanteringsföretag, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttrande av vår verksamhet

Om du vill ha ytterligare information om utlämnande av dina personuppgifter, se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

▲ Tillbaka till Vittnen till en incident

Förmedlare, försäkringsgivare och återförsäkringsgivare

Det här avsnittet beskriver vilka personuppgifter vi samlar in om dig och använder om du är en helhetsförmedlare, tredje parts produktionsförmedlare, en utsedd representant, en försäkringsgivare eller en återförsäkringsgivare.

▲ Tillbaka till Vår behandling av dina personuppgifter

3.6.1. Vilka personuppgifter kan vi samla in?

 • Allmän information såsom ditt namn, identifieringsinformation såsom nationellt identifikationsnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt jobb inklusive jobbtitel, företagsbeskrivning, utbildning, anställningshistorik och yrkescertifiering
 • Information som erhålls när vi utför kontroller av sanktionslistor
 • Information som erhålls genom vår användning av cookies. Se vår policy för cookies för mer information
 • Information som erhållits till följd av att genomföra företagsbesiktning
 • Information som registreras under inspelning av våra telefonsamtal
 • Dina marknadsföringspreferenser
 • All information vi registrerar om dina preferenser när du gör affärer med oss
▲ Tillbaka till Förmedlare, försäkringsgivare och återförsäkringsgivare

3.6.2. Vilka särskilda informationskategorier kan vi samla in?

 • Information relaterad till straffsanktioner (inklusive brott och påstådda brott och varningar, domstolsdomar eller brottsdomar). Vi kan få denna information till följd av att genomföra kontroller av sanktionslistor
 • All information vi registrerar som är relevant för när du gör affärer med oss
▲ Tillbaka till Förmedlare, försäkringsgivare och återförsäkringsgivare

3.6.3. Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina uppgifter på flera olika sätt:

 • Direkt från dig
 • Via offentligt tillgängliga källor, t.ex. internetsökmotorer, öppen valposition och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher-gruppen
 • Via försäkringsbranschdatabaser för att förhindra och upptäcka bedrägeri samt verifieringsverktyg för sanktioner
 • 3.6.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?
▲ Tillbaka till Förmedlare, försäkringsgivare och återförsäkringsgivare

3.6.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett flertal olika syften. För varje syfte måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi måste använda dina personuppgifter för att upprätta eller utföra vårt kontrakt med dig.
 • Vi har ett legitimt affärsintresse för att använda dina personuppgifter såsom att underhålla våra företagsregister, att föra register över de försäkringar vi placerar och analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När dina personuppgifter används i dessa syften har vi tagit dina rättigheter i åtanke och försäkrat att vårt affärsbehov inte påverkar dig negativt
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter.

När informationen som vi behandlar klassas som en särskild informationskategori måste vi ha en av följande ytterligare rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Det är nödvändigt för överensstämmelse med en rättslig skyldighet eller det är av konkret allmänt intresse. Detta kommer att gälla där vi utför aktiviteter för att förhindra och upptäcka bedrägeri.
 • Du har lämnat ditt samtycke.
 • Där användningen av dina särskilda informationskategorier är nödvändig för att upprätta, utöva eller upphäva rättsliga fordringar, till exempel om rättsliga förhandlingar förs mot oss eller om vi själva vill göra en rättslig fordran.

Se nedan för ytterligare information om de olika sätt som vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden vi förlitar oss på när detta sker.

Syfte med behandlingen Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av dina särskilda informationskategorier
Att upprätta affärsrelationer som underlättar och gör det möjligt för oss att placera försäkringar för våra kunder
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att upprätta arrangemang med andra försäkringspartner så att vi kan tillhandahålla tjänster till våra kunder)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
För att genomföra kontroller angående bedrägerier, sanktioner och bekämpning av penningtvätt
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att säkerställa att vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra bedrägeri)
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • Att förebygga och upptäcka bedrägerier är av konkret allmänt intresse.
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar.
Efterleva våra rättsliga eller lagstadgade skyldigheter (exempelvis våra krav att rapportera till FSA)
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (till exempel gällande inspelade samtal
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bedriva affärsverksamhet och -aktiviteter som är nödvändiga för den dagliga driften av ett företag)
 • Ej tillämplig
Hantera vår affärsverksamhet såsom att upprätthålla redovisningsprotokoll, analysera ekonomiska resultat, efterleva interna revisionskrav och erhålla yrkesrådgivning (t.ex. skatterådgivning eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bedriva affärsverksamhet och -aktiviteter som är nödvändiga för den dagliga driften av ett företag)
 • Ej tillämplig
Övervaka applikationer, granska, bedöma, skräddarsy och förbättra våra produkter och tjänster och liknande produkter och tjänster som erbjuds av Gallagher
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att marknadsföra våra tjänster)
 • Ej tillämplig
För att ansöka om och göra anspråk på vår egen försäkring.
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att ha vår egen försäkring)
 • Vi har ditt uttryckliga samtycke
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga fordringar
Annonserings-, marknadsförings- och kampanjändamål, inklusive att nå dig via e-post, post eller telefon med mer relevant annonsering och att utvärdera, mäta och förbättra effektiviteten av våra annonseringskampanjer; för att skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden eller annan information som vi tror kan intressera dig; för att kontakta dig om våra tjänster eller information som vi tror kan intressera dig; och för att administrera kampanjer.
 • Med ditt samtycke, eller baserat på ett legitimt affärsintresse eller som annars tillåtet enligt lag
 • Ej tillämplig
Föreslå, förbättra eller utveckla produkter och tjänster genom riskmodellering och dataanalys, t.ex. förstå riskexponeringar, skapa lösningar med lämplig försäkringstäckning, gränser, avdrag baserade på tidigare dataset
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att förbättra och utveckla produkter och tjänster genom att använda oss av vår erfarenhet med pågående och tidigare relationer)
 • Ej tillämplig

▲ Tillbaka till Förmedlare, försäkringsgivare och återförsäkringsgivare

3.6.5. Vem kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i Arthur J. Gallagher-gruppen för att tjäna dig, inklusive för de aktiviteter som anges ovan.

Vi kan dela personuppgifter med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartner, t.ex. andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkringsgivare eller andra företag som fungerar som försäkringsdistributörer
 • andra tredje part som hjälper till vid förvaltning av försäkringsavtal och fordringar såsom förlustjusterare, fordringshanterare, bokförare, revisorer, advokater och andra experter
 • leverantörer av mäklarplattform för försäkringar
 • byråer för bedrägeridetektion och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetektionsregister
 • undersökningsbyråer som vi ber granska fordringar å våra vägnar i samband med misstänkt bedrägeri
 • våra regulatorer
 • polisen och andra tredje parter eller tillsynsmyndigheter där det är rimligen nödvändigt för förebyggande eller detektering av brott
 • övriga försäkringsgivare som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • kreditreferensbyråer
 • våra leverantörer av tredjepartstjänster som t.ex. IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktörer, revisorer, advokater, marknadsbyråer, dokumenthanteringsföretag, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttrande av vår verksamhet

Om du vill ha ytterligare information om utlämnande av dina personuppgifter, se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

▲ Tillbaka till Förmedlare, försäkringsgivare och återförsäkringsgivare

Användare av våra olika Gallagher-webbplatser

3.7.1. Vilka personuppgifter kan vi samla in?

 • Allmän information som samlats in via webbplatsen, till exempel ditt namn, jobbtitel och det företag du arbetar för
 • Kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress
 • All information som du väljer att tillhandahålla oss i förhållande till vilken typ av förfrågan du gör
 • Din IP-adress
 • Dina marknadsföringspreferenser
 • Information som erhålls genom vår användning av cookies. Se vår policy för cookies för mer information
▲ Tillbaka till Användare av våra olika Gallagher-webbplatser

3.7.2. Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

 • Direkt från någon av Gallagher-webbplatserna som du använder
▲ Tillbaka till Användare av våra olika Gallagher-webbplatser

3.7.3. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett flertal olika syften. För varje syfte måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett legitimt affärsintresse för att använda dina personuppgifter såsom att underhålla våra företagsregister, övervaka användningen av vår webbplats och marknadsföra våra tjänster samt förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När dina personuppgifter används i dessa syften har vi tagit dina rättigheter i åtanke och försäkrat att vårt affärsbehov inte påverkar dig negativt.
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Till exempel, våra regulatorer utövar vissa registerhållningsregler som vi måste följa.

Se nedan för ytterligare information om de olika sätt som vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden vi förlitar oss på när detta sker.

Syfte med behandlingen Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av dina särskilda informationskategorier
Kommunicera med dig och besvara eventuella frågor du har
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att besvara alla frågor)
 • Ej tillämplig
Övervaka och analysera användning av de olika Gallagher-webbplatserna och presentera relevant information för dig baserat på dina webbvanor
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att bedöma användningen av vår webbplats och att rikta dig mot relevant material baserat på dina webbvanor)
 • Ej tillämplig
Annonserings-, marknadsförings- och kampanjändamål, inklusive att nå dig via e-post, post eller telefon med mer relevant annonsering och att utvärdera, mäta och förbättra effektiviteten av våra annonseringskampanjer; för att skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden eller annan information som vi tror kan intressera dig; för att kontakta dig om våra tjänster eller information som vi tror kan intressera dig; och för att administrera kampanjer.
 • Med ditt samtycke, eller baserat på ett legitimt affärsintresse eller som annars tillåtet enligt lag
 • Ej tillämplig

▲ Tillbaka till Användare av våra olika Gallagher-webbplatser

3.7.4. Vem kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i Arthur J. Gallagher-gruppen för de syften som anges ovan.

▲ Tillbaka till Användare av våra olika Gallagher-webbplatser

Medlemmar i ett system som vi administrerar

3.8.1. Vilka personuppgifter kan vi samla in?

 • Allmän information såsom ditt namn, ditt medlemskaps start- och slutdatum
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt jobb inklusive det företag som du arbetar för, jobbtitel, affärsbeskrivning
 • Information som registreras under inspelning av våra telefonsamtal
 • Information som erhålls genom vår användning av cookies. Se vår policy för cookies för mer information
 • Dina marknadsföringspreferenser
 • All information vi registrerar om dina preferenser när du gör affärer med oss
▲ Tillbaka till Medlemmar i ett system som vi administrerar

3.8.2. Hur kommer vi att samla in dina personuppgifter?

Vi kan samla in dina uppgifter på flera olika sätt:

 • Vi erhåller dina personuppgifter direkt från dig eller från någon annan å dina vägar på flera sätt, inklusive där de skickas via vår webbplats eller i ansökningsformulär, genom interaktioner med vår webbplats och mer allmänt under all kommunikation såsom i person, i skrift och över telefon.
 • Från tredje parter som kan introducera potentiella systemmedlemmar till oss.
 • Via offentligt tillgängliga källor, t.ex. internetsökmotorer, öppna valregister och sociala medier.
▲ Tillbaka till Medlemmar i ett system som vi administrerar

3.8.3. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett flertal olika syften. För varje syfte måste vi ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi måste använda dina personuppgifter för att upprätta eller utföra vårt kontrakt med dig. För att till exempel uppfylla våra skyldigheter under vårt kontrakt att tillhandahålla systemadministrationstjänster till dig.
 • Vi har ett legitimt affärsintresse för att använda dina personuppgifter såsom att underhålla våra företagsregister, att föra register över de försäkringar vi placerar och analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När dina personuppgifter används i dessa syften har vi tagit dina rättigheter i åtanke och försäkrat att vårt affärsbehov inte påverkar dig negativt.
 • Vi har en rättslig eller lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter. Till exempel, våra regulatorer utövar vissa registerhållningsregler som vi måste följa.

Se nedan för ytterligare information om de olika sätt som vi använder dina personuppgifter och den rättsliga grunden vi förlitar oss på när detta sker.

Syfte med behandlingen Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av dina särskilda informationskategorier
För att upprätta dig som medlem av ett system vi administrerar och att hantera ditt systemmedlemskap inklusive åtgärder såsom att behandla betalningar, hantera medlemskapsdatabaser, upprätthålla redovisningsregister, analys av finansiella resultat, följa interna revisionskrav
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att säkerställa att du kan utnyttja fördelarna med att vara medlem av systemet och att bedriva affärsverksamhet och -aktiviteter som är nödvändiga för den dagliga driften av ett företag)
 • Ej tillämplig
Allmän kundvård, kommunicera med dig, besvara eventuella frågor du har
 • Det är nödvändigt för att upprätta/utföra vårt kontrakt
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att i allmänhet besvara våra kunder)
 • Ej tillämplig
Tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (till exempel med avseende på inspelade eller övervakade telefonsamtal till våra kontaktnummer)
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att kontinuerligt förbättra våra tjänster)
 • Ej tillämplig
Övervaka applikationer, granska, bedöma, skräddarsy och förbättra våra produkter och tjänster och liknande produkter och tjänster som erbjuds av Gallagher
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att marknadsföra våra tjänster)
 • Ej tillämplig
Spåra och återhämta skuld
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att spåra och ta emot skulder som någon är skyldig oss)
 • Ej tillämplig
Annonserings-, marknadsförings- och kampanjändamål, inklusive att nå dig via e-post, post eller telefon med mer relevant annonsering och att utvärdera, mäta och förbättra effektiviteten av våra annonseringskampanjer; för att skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden eller annan information som vi tror kan intressera dig; för att kontakta dig om våra tjänster eller information som vi tror kan intressera dig; och för att administrera kampanjer.
 • Med ditt samtycke, eller baserat på ett legitimt affärsintresse eller som annars tillåtet enligt lag
 • Ej tillämplig
Föreslå, förbättra eller utveckla produkter och tjänster genom riskmodellering och dataanalys, t.ex. förstå riskexponeringar, skapa lösningar med lämplig försäkringstäckning, gränser, avdrag baserade på tidigare dataset
 • Vi har ett legitimt affärsintresse (att förbättra och utveckla produkter och tjänster genom att använda oss av vår erfarenhet med pågående och tidigare relationer)
 • Ej tillämplig
▲ Tillbaka till Medlemmar i ett system som vi administrerar

3.8.4. Vem kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag i Arthur J. Gallagher-gruppen för att tjäna dig, inklusive för de aktiviteter som anges ovan.

Vi kan dela personuppgifter med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • Systemadministratörer
 • Andra tredje parter som bistår vid administrationen av systemmedlemskap
 • Polisen och andra tredje parter eller tillsynsmyndigheter där det är rimligen nödvändigt för förebyggande eller detektering av brott
 • Kreditreferensbyråer
 • Inkassobyråer
 • Branschorgan
 • Våra leverantörer av tredjepartstjänster som t.ex. IT-leverantörer, finans- och betalningsleverantörer, aktörer, revisorer, advokater, marknadsbyråer, dokumenthanteringsföretag, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogramvara
 • Utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avyttrande av vår verksamhet.

Om du vill ha ytterligare information om utlämnande av dina personuppgifter, se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

▲ Tillbaka till Medlemmar i ett system som vi administrerar

Hur skyddar vi dina personuppgifter när de skickas utomlands?

Ibland kommer vi (eller tredje parter som verkar å våra vägnar) att överföra personuppgifter som vi samlar in om dig till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Våra vanliga överföringar inkluderar:

Överföringsland Orsak till överföringen Metod som vi använder för att skydda din information
Storbritannien
 • Att tillhandahålla tjänster till EES-baserade kunder på en daglig basis
 • Avtal för dataöverföring mellan grupper (genom användning av kontraktsenliga standardklausuler (kontrollant till kontrollant))
Förenta staterna
 • Centrala IT-system (inklusive företags-e-post) dirigeras genom vårt amerikanska moderbolag AJG & Co som också tillhandahåller vissa tjänster för e-post, fildelning och programsupport.
 • Dataanalys i syfte med riskmodellering, rådgivning, förbättring eller utveckling av produkter och tjänster genom dataanalys, till exempel förstå riskexponeringar, skapa lösningar med lämplig försäkringstäckning, gränser och avdrag baserade på tidigare dataset
 • Avtal för dataöverföring mellan grupper (genom användning av kontraktsenliga standardklausuler (kontrollant till kontrollant))
Indien
 • För att bistå med våra inre kontorsfunktioner
 • Avtal för dataöverföring mellan grupper (genom användning av kontraktsenliga standardklausuler (kontrollant till behandlare))

Där andra överföringar till länder utanför EES sker görs detta med lämpliga mekanismer för att säkerställa att de har tillräcklig skyddsnivå.

Om du vill ha ytterligare information om våra dataöverföringar och de åtgärder vi tar för att skydda dina personuppgifter, se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

▲ Tillbaka till toppen

Vilka marknadsföringsaktiviteter genomför vi?

Vi kan ibland ge dig information om våra produkter eller tjänster eller från våra samarbetspartner som vi tror kommer att vara av intresse för dig. Dessa kan skickas med e-post eller post eller så kan vi kontakta dig via telefon.

Vi säkerställer att våra marknadsföringsaktiviteter uppfyller alla tillämpliga rättsliga krav. I vissa fall kan det innebära att vi ber om ditt samtycke innan vi skickar marknadsföringsmaterial till dig.

Du kan när som helst välja bort att ta emot marknadsföringskommunikationer. En länk "avsluta prenumeration" visas i alla våra e-postmeddelanden innehållande marknadsföring. Om du vill avsluta prenumerationen på e-post som skickas av oss, klickar du när som helst på länken. Du kan även kontakta oss för att uppdatera dina preferenser på https://cloud.info.ajg.com/communications-international. Under sådana fall fortsätter vi när det är nödvändigt att skicka dig tjänstrelaterad kommunikation, inklusive information relaterad till förnyelsen av ditt avtal.

▲ Tillbaka till toppen

Hur länge behåller vi personuppgifter?

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge det är rimligen nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i detta sekretessmeddelande och för att efterleva våra rättsliga och/eller lagstadgade skyldigheter.

När personuppgifter inte längre behövs kan vi avidentifiera eller kombinera dessa data (i sådana fall kan vi behålla dessa avidentifierade eller kombinerade data för analysändamål) eller på ett säkert sätt förstöra dem.

Vi har en detaljerad lagringspolicy upprättad som styr hur länge vi kommer att hålla olika typer av information. Den exakta tidsperioden beror på syftet för vilket vi samlade in den informationen.

För ytterligare information om hur länge dina personuppgifter behålls, se avsnittet "Kontakta oss" nedan för våra kontaktuppgifter.

▲ Tillbaka till toppen

Automatiserad behandling och profilering

För att kunna fastställa försäkringsbegränsningar och försäkringspremier kommer försäkringsmarknadsdeltagarna skapa riktmärken gällande kund- och förmånstagaregenskaper och sannolikheten för försäkrade händelser att uppstå och för att förstå bedrägerimönster. Detta kräver att Gallagher och andra försäkringsmarknadsdeltagare kan sammanställa och analysera information i förhållande till alla försäkrade, förmånstagare och fordringsägare för att modellera sådana sannolikheter. Vi kan använda personlig och kommersiell information för att skapa modellerna och även för att matcha modellerna (profilering) för att fastställa både risken och premiekostnaden för dig och andra försäkrade baserat på liknande exponeringar och risker. Vi använder även denna information för att hjälpa dig att få information om de typiska nivåerna av försäkringsskydd som dina jämlikar kan ha upprättade. Detta kan kräva användning av särskilda kategorier av data och brottsregisteruppgifter (t.ex. tidigare fordonsrelaterade domar för fordonsförsäkring).

Om ett beslut är nödvändigt i förhållande till ditt försäkringsavtal kan vi ibland fatta beslut med automatiserade metoder. Den automatiserade processen kommer att överväga den information som du lämnar till oss (till exempel uppgifter om den egendom du vill försäkra), liksom annan information såsom postnummer, information som uppstår från analys samt lokal brottsstatistik, för att avgöra om din försäkringsansökan kan godkännas och den associerade premien. Där vi fattar automatiserade beslut om dig utifrån dina personuppgifter kan du begära att beslutet verifieras för att bekräfta att det automatiserade beslutet har tagits korrekt samt begära att det granskas av en enskild beslutsman.

▲ Tillbaka till toppen

Dina rättigheter

Du har rätt under dataskyddslagen att göra vissa förfrågningar gällande till de personuppgifter vi har om dig. Vi debiterar normalt inte för hanteringen av dessa förfrågningar. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du när som helst kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet "Kontakta oss".

Det kan finnas fall där vi kanske inte kan uppfylla din förfrågan (t.ex. där detta skulle strida mot vår skyldighet att uppfylla andra rättsliga och/eller lagstadgade krav). Men om vi inte kan uppfylla din förfrågan kommer vi att informera dig om orsaken, och vi kommer alltid att besvara den förfrågan du gör.

Det kan även finnas fall där utövande av vissa av dessa rättigheter (t.ex. rätten till radering, rätten till begränsning av behandling och rätten att återkalla samtycke) innebär att din försäkring inte längre kan tillhandahållas och därför kan det leda till annullering av ditt avtal. Du kommer därför att förlora rätten att lämna in fordringar eller ta emot några fördelar, inklusive i samband med händelser som skedde innan du utövade rätten till radering, om vår möjlighet att hantera fordran har påverkats. Villkoren i ditt avtal anger vad som kommer att hända när ditt avtal annulleras.

Dina rättigheter inkluderar:

Rätten att komma åt dina personuppgifter

Du har rätt till en kopia av de personuppgifter vi har om dig och vissa detaljer om hur vi använder dem.

Vi kommer vanligtvis att ge dig din information skriftligt, såvida du inte begär annat, eller där du har gjort förfrågan med elektroniska medel, i vilket fall kommer informationen, när det är möjligt, att tillhandahållas dig med elektroniska medel.

Rätten till rättelse

Vi tar rimliga åtgärder för att säkerställa att den information vi har om dig är korrekt och fullständig. Du kan dock be oss att ändra eller uppdatera den om du inte tror att detta är fallet.

Rätten till radering

Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel där du återkallar ditt samtycke eller där de personuppgifter vi samlade inte längre är nödvändiga för det ursprungliga syftet. Detta måste dock balanseras mot andra faktorer. Vi kan till exempel ha rättsliga och/eller lagstadgade skyldigheter som innebär att vi inte kan uppfylla din begäran.

Rätten till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att be oss att sluta använda dina personuppgifter, till exempel där du tror att vi inte längre behöver använda dina personuppgifter eller där du tror att de personuppgifter vi har om dig kan vara felaktiga.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa omständigheter begära att vi överför personuppgifter som du har lämnat till oss till en annan tredje part som du väljer.

Rätten att invända mot marknadsföring

Du kan när som helst be oss att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden. Du kan göra detta antingen genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" som finns i varje e-postmeddelande som vi skickar till dig, eller så kan du använda uppgifterna som finns i avsnittet "Kontakta oss" för att kontakta oss. Om du väljer bort att ta emot marknadsföringsmeddelanden kan vi ändå skicka dig tjänstrelaterad kommunikation när det är nödvändigt, inklusive information relaterade till ditt avtal.

Rättigheter gällande automatiserade beslut

Du kan kontakta oss genom att använda uppgifterna i avsnittet "Kontakta oss" och be oss att granska beslutet om du har mottagit ett automatiserat beslut utifrån dina personuppgifter.

Rätten att återkalla samtycke

Vi ber om ditt samtycke för viss användning av dina personuppgifter. Där vi gör detta har du rätt att återkalla ditt samtycke för ytterligare användning av dina personuppgifter.

Rätten att lämna in klagomål till IMY/Datainspektionen

Vi ber dig alltid att kontakta oss om du har några frågor gällande hur vi använder dina personuppgifter och vi kommer att göra vårt bästa för att lösa dina frågor. Om du anser att vi inte har löst dina frågor tillräckligt, kontakta vårt dataskyddskontor med hjälp av uppgifterna i avsnittet "Kontakta oss". Du har dock rätt att lämna ett klagomål till IMY om du tror att någon användning av dina personuppgifter av oss strider mot gällande dataskyddslagar och/eller bestämmelser. Mer information finns på IMY:s webbplats: https://www.imy.se/. Detta påverkar inte andra lagstadgade rättigheter eller rättsmedel som du har.

▲ Tillbaka till toppen

Hur vi skyddar dina uppgifter

För att skydda din information använder vi ett antal olika organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Där vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord är du ansvarig för att hålla lösenordet konfidentiellt. Dela inte ditt lösenord med någon.

Inom Gallagher begränsar vi åtkomsten till din information enligt vad som är lämpligt för dem som behöver veta den informationen för de syften som anges ovan.

Vi använder brandväggar för att blockera obehörig trafik på servrarna och de faktiska servrarna är placerade på en säker plats som endast kan nås av behörig personal. Våra interna rutiner omfattar lagring, åtkomst och utlämnande av din information.

▲ Tillbaka till toppen

Kontakta oss

Du kan kontakta vårt dataskyddskontor om du har frågor gällande hur vi samlar in, lagrar eller använder dina personuppgifter:

Dataskyddskontor
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AW
England

E-post: DPO@AJG.com

▲ Tillbaka till toppen

Uppdateringar till detta sekretessmeddelande

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande regelbundet. När vi gör det kommer vi att publicera den aktuella versionen på den här webbplatsen och vi kommer att revidera versionsdatumet som finns längst ner på denna sida. Vi uppmanar dig att regelbundet granska detta sekretessmeddelande så att du är medveten om vår sekretesspraxis.

Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast: 1 september 2022

▲ Tillbaka till toppen