Köparens ansvar vid dolt fel i hus

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt av den fastighet du köper. Men om ett fel upptäcks i fastigheten efter köpet kan säljaren under vissa omständigheter vara ansvarig för att ersätta dig för felet. Bevisbördan ligger i så fall på dig som köpare.

Är det ett dolt fel?

Huruvida det är fråga om ett dolt fel och vem som bär ansvar regleras av Jordabalken 4 kap. 19§. Enkelt förklarat kan man säga att ett dolt fel är något som fanns innan köpet, men som inte rimligen hade kunnat förväntas och som inte skulle vara möjligt att upptäcka vid en noggrann undersökning.

  • Är felet något du som köpare borde ha kunnat upptäcka, eller om felet kan anses vara förväntat utifrån konstruktionen, ålder eller fastighetens skick är det inte fråga om ett så kallat dolt fel. I dessa fall är din säljare inte ansvarig.
  • Om det däremot visar sig vara ett dolt fel kan du eventuellt ha rätt till ersättning från säljaren. Du kan rikta ersättningskrav mot säljaren i upp till tio år efter tillträdesdagen. Om säljaren i samband med köpet har tecknat en dolda felförsäkring innebär det en extra trygghet för dig som köpare. Försäkringsbolaget utreder då ansvarsfrågan för er och det finns möjlighet att få ekonomisk ersättning genom försäkringen.

Din undersökningsplikt som köpare är viktig

Det är upp till dig som köpare att trygga din bostadsaffär genom en noggrann undersökning innan köpet av fastigheten. Det är således omfattningen av köparens undersökningsplikt som bildar den rättsliga utgångspunkten för om dolt fel föreligger. En sådan undersökning är långtgående och innebär bland annat att man flyttar på möbler och annat lösöre för att undersökningsplikten ska anses vara uppfylld. Kvarstående ytor och system som ej omfattas i ett besiktningsuppdrag skall också undersökas innan kontrakt skrivs.

Om fastigheten skulle anses avvika från den standard köparen har fog att förutsätta, görs en bedömning om köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt. Det innebär att man avgör ifall felet borde ha upptäckts eller hade kunnat upptäckas för köpet, oavsett om du som köpare faktiskt har undersökt fastigheten eller inte.

Vanliga frågor vid upptäckt av dolt fel

Nedan besvarar vi vanliga frågor från köpare som har upptäckt ett dolt fel.

kopare-hus

Tillvägagångsätt vid skada

Köparinformation om vad som gäller och hur du går tillväga för att reklamera ett fel.

ÖPPNA PDF

Reklamation

Som köpare av villa eller fritidshus har du möjlighet att åberopa fel inom tio år. Detta innebär att du måste ha reklamerat felet senast tio år från tillträdesdagen. Som ett första steg kontaktar du säljaren och ger en kort redogörelse som beskriver felet. Vi rekommenderar att reklamation görs skriftligen, antingen via post eller e-post, av bevisskäl. Reklamationen ska ske snarast möjligt efter det att du märkt felet.

Skadeanmälan

Det är i första hand säljaren som ska anmäla ett fel för utredning till försäkringsbolaget, när det är denne som har tecknat en dolda felförsäkring. Om din säljare har tecknat en Gallagher Dolda fel från år 2020 och framåt, med GarBo som försäkringsbolag, så har dock du som köpare möjlighet att påbörja skadeanmälan. Om du har en Köparförsäkring är det förstås du som köpare som anmäler skada.

TILL SKADEANMÄLAN

Kontakta vårt expertteam

Mer information om dolda fel