När man säljer sin bostad, en eller tvåfamiljsfastighet belägen i Sverige, har man ett lagstadgat ansvar i 10 år för dolda fel enligt Jordabalken 4 kap. 19§. Man menar dolda fel som upptäcks efter att den nya ägaren har flyttat in. När man säljer sin bostadsrätt har man ett lagstadgat ansvar i 2 år för väsentliga fel enligt 19§ första stycket p3, 20§ enligt Köplagen samt rättspraxis.

Det går att försäkra sig till viss del mot detta. Försäkringen får ingås av fysiska personer, dödsbon och vissa juridiska personer beroende på verksamhet.

Varför är det bra med en försäkring för dolda fel eller väsentliga fel?

Om man som säljare har tecknat en ansvarsförsäkring för dolda fel/väsentliga fel så får man hjälp via försäkringsbolaget med att inom ramen för villkoren utreda om det föreligger ett fel enligt Jordabalken eller Köplagen enligt ovan eller inte. Om utredning visar att säljaren skall ansvara för felet får köparen ersättningen via säljarens försäkring inom ramen för försäkringsbeloppet. Om det skulle uppstå en tvist företräder försäkringsbolaget säljaren och för den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och betalar eventuella kostnader till följd av det. Försäkringsbolaget sköter all kontakt och förhandling med köparen som framställt det ekonomiska kravet till säljaren. Utan en försäkring måste säljaren själv bekosta ett ombud att hantera tvisten med köparen och vara beredd på en ekonomisk reglering. Pengar som man kanske inte har. Du har rätt att dra av kostnaden för dolda felförsäkringen i din deklaration som en försäljningskostnad.

För mer information om våra försäkringar, förutsättningar för att få köpa, omfattning och vilka undantag som finns så hänvisar vi till vår förköpsinformation.

Exempel på Dolt fel i fastighet

Se villkor och förköpsinformation

Kontaktpersoner

Produktinformation