Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) ger tillstånd att se, kopiera, skriva ut och distribuera den information som finns på denna webbplats under förutsättning att ovanstående upphovsrättsmeddelande finns på alla kopior, att användningen endast sker i internt informationssyfte och att inga ändringar görs i något material. All annan användning, reproduktion eller distribution måste först godkännas av AJG.

ANSVARSFRISKRIVNING.

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte, ur ett allmänt försäkrings- och riskhanteringsperspektiv, med förbehåll för att AJG inte ger juridisk, bokföringsmässig eller annan professionell rådgivning i specifika frågor. AJG tar därför inget som helst ansvar i samband med användningen av sådant innehåll. AJG rekommenderar att du rådgör med din juridiska rådgivare eller annan professionell rådgivare med avseende på din individuella situation.

INGA GARANTIER.

AJG ger inga utfästelser eller garantier och tar inte på sig något ansvar i samband med materialets riktighet, fullständighet eller aktualitet eller lämpligheten, funktionaliteten eller driften av materialet på denna webbplats eller någon annan webbplats som kan vara hyperlänkad till denna webbplats. AJG ansvarar inte på något sätt för åsikterna, innehållet eller noggrannheten på någon webbplats som är hyperlänkad till eller från denna webbplats, och AJG godkänner inte heller något innehåll eller några produkter som kan annonseras eller anges på dessa webbplatser. Informationen på denna webbplats kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR.

AJG tillhandahåller detta material och denna webbplats "i befintligt skick" "när den är tillgänglig" utan någon form av garanti, uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till någon underförstådd garanti om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål eller icke överträdelse. AJG kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador, inklusive men inte begränsat till särskilda, indirekta, tillfälliga eller följdskador, eller för försummelser som uppstår i samband med information, resultat, fel, utelämnanden, defekter, förseningar eller systemfel i samband med AJG:s webbplats, oavsett om AJG har informerats om möjligheten av sådana skador. Tillgången till denna webbplats kan övervakas och användningen av denna webbplats innebär att du samtycker till övervakningen.

VARNING:

Obehörig åtkomst till skyddade databaser eller kringgående av säkerhetsåtgärder på denna webbplats kan utgöra en överträdelse av lagar. Läs vår Privacy Notice.