Vanliga ansvarsanspråk som riktas mot personer i ledande befattning inom life science-sektorn.
null

I den konkurrensutsatta och snabbt föränderliga life science-sektorn kan misstag inträffa, vilket i sin tur kan leda till rättsliga processer riktade mot de personer som är ytterst ansvariga – styrelse och vd. När sådana anspråk uppstår, och de blir allt vanligare, kan företagsledare ställas till svars personligen på grund av de beslut de har fattat för företaget. Men vilka situationer leder till denna typ av anspråk? Vi kikar närmre på typiska scenarion där anspråk kan uppstå och som påverkar life science-företag i alla storlekar, från nystartade företag till etablerade organisationer.

Tvist mellan chef och företag

Chefer kan hamna i konflikt med sina egna företag eller aktieägare. Om det verkar som att ledningen har agerat på ett sätt som skadar företaget, kan aktieägare stämma cheferna. Aktieägare kan också vidta åtgärder för att skydda sin investering om de inte är nöjda med företagets riktning på grund av beslut som fattats av styrelsen.

Konkurs

Skadeståndskrav gentemot företagsledare tenderar att öka i tider av ekonomisk osäkerhet, till exempel om företaget har det tufft ekonomiskt eller går i konkurs. Ledningens handlingar och beslut som har lett till företagets misslyckande ifrågasätts, och individer kan bli måltavlor för fordringsägare som försöker återfå förluster.

Det kan vara värt att känna till att företagstransaktioner, redovisning och ledningens agerande kan komma att granskas i efterhand. Därför bör en vd- och styrelseansvarsförsäkring omfatta skydd för ledande befattningshavare under en viss tidsperiod efter deras avgång eller efter en eventuell konkurs.

Myndighetsutredning

Tillsynsmyndigheter har i uppdrag att utreda och övervaka lagefterlevnad inom en mängd områden, från arbetsmiljö- och miljölagstiftning till lagar om ägande och förvaltning av organisationen. Om felaktigt beteende upptäcks kan rättsliga åtgärder vidtas mot såväl företaget som de involverade cheferna.

Avtalstvist

Tvister kring licensavtal, äganderätt till immateriell egendom eller tillgång till forskningsresultat är inte ovanliga inom life science-sektorn. Det kan även uppstå krav från leverantörer och kunder efter påståenden om att de inte har fullgjort sina åtaganden eller betalat. Att försvara sig i denna typ av avtalstvister kan vara en lång och kostsam process, särskilt när det gäller intrång i patent eller upphovsrätt. I dessa fall kan rättsprocesser behöva föras i flera länder och innefatta motkrav om intrång eller ogiltighet.

Brottsutredning

Styrelseledamöter och chefer kan hamna i situationer där de ställs inför brottsanklagelser och utredningar om sitt agerande. Strängare lagar och hårdare tillsyn mot mutor och korruption har exempelvis lett till en märkbar ökning av D&O-anspråk som kan ta flera år att lösa och samtidigt generera höga försvarskostnader. Vd- och styrelseansvarsförsäkringar kan ibland undanta avsiktligt bedrägeri och krav där andra försäkringar gäller, till exempel vid personskador, så det är viktigt att noggrant granska försäkringsvillkoren. Oavsett typ av utredning det rör sig om kan det vara betungande att bemöta brottsanklagelser och det kan, även om ledningen inte har gjort något fel, resultera i betydande juridiska kostnader.

Förtal

Uttalanden från ledande befattningshavare som uppfattas kränkande kan potentiellt leda till en förtalsprocess. Det kan handla om kommentarer som riktas mot en konkurrent, en leverantör eller en tidigare anställd. Dessa typer av processer drivs ofta hårt av de individer eller företag som känner sig kränkta av kommentarerna och/eller tror att de kan skada deras rykte. Om det visar sig att en chef har gjort ett falskt påstående om en tredje part, kan denne personligen bli ansvarig för förtal, istället för att företaget hålls ansvarigt.

Trakasserier och diskriminering

Om anställda blir illa behandlade eller diskriminerade under något skede av sin anställning kan organisationens ledning hållas ansvarig. Tidigare kunde skadeståndsanspråk riktas mot själva organisationen, men det blir allt vanligare att företag väljer att kräva skadestånd från styrelseledamöter och verkställande direktörer. Till exempel kan en styrelse hållas ansvarig om de bryter mot sina övervakningsplikter (det vill säga om de inte agerar på anklagelser). Om styrelseledamöter inte fullgör sin omsorgsplikt gentemot anställda, eller om de tillåter en giftig företagskultur som möjliggör övergrepp, kan de ställas inför rätta eller bli föremål för civilrättslig process.

Informationsskydd och dataintrång

COVID-19-pandemin accelererade digitaliseringen inom sektorn, med hemarbete och fjärrkliniska prövningar som blivit allt vanligare. Dataskydd är ett potentiellt bekymmer, på grund av att företagsdata eventuellt lagras på personliga enheter och personuppgifter kan lagras på företagets enheter. Styrelseledamöter och vd befinner sig i riskzonen för att drabbas av påföljder om deras riskkontroller visar sig vara otillräckliga. Det kan inkludera till exempel anklagelser om att ha åtkomst till anställdas personliga e-postmeddelanden och meddelanden, eller påståenden om att de har misslyckats med att tillhandahålla tillräcklig cybersäkerhetsträning och IT-system för att skydda kunders eller anställdas data.

Vd- och styrelseansvarsförsäkring i ett komplext risklandskap

Detta är några av de vanligaste kraven som vi ser mot styrelseledamöter och chefer inom life science, men långt ifrån alla. Som ledande befattningshavare för en komplex verksamhet kan dina beslut och handlingar ifrågasättas i en mängd sammanhang.

För företag i life science-sektorn är vd- och styrelseansvarsförsäkringar vanligtvis komplexa och fyllda med villkor och undantag som kräver djup förståelse för att utvärdera eventuella brister i täckningen och göra korrekta avvägningar. Som specialister inom life science-sektorn kan vi hjälpa dig att navigera genom dessa komplexiteter och strukturera din vd- och styrelseansvarsförsäkring utifrån ditt företags och ledningens behov. Läs mer om våra försäkringar inom life science-industrin eller kontakta en av våra experter för att veta mer.

Källor
Ovan är en översatt och omarbetad version av en artikel som ursprungligen publicerades på ajg.com/uk/.