Fastighetsägare måste vara beredda på extremvädrets konsekvenser
null

Sverige har mycket mindre erfarenhet av extrema väderförhållanden än till exempel USA. Det märks även på försäkringsmarknaden där naturskadorna har varit en mindre utmaning än i många andra länder. Men när ovädret Hans nyligen drog fram över landet ledde det bland annat till svåra trafikstörningar, översvämningar och jordskred. I Åre svämmade Susabäcken över, vilket ledde till skador på såväl hus som vägar. Den här typen av händelser är fortfarande relativt ovanliga, men det finns ett tydligt samband mellan den ökade förekomsten av extremväder och högre premier samt förändrade försäkringsvillkor.

I dagsläget brukar det geografiska läget inte spela så stor roll för de svenska fastighetsägarnas försäkringsvillkor, utan premien är i regel densamma, oavsett om man bor nere vid kusten eller uppe i fjällen. Men ett ökat antal naturskador skulle kunna innebära en förändring och till och med göra det svårt att teckna en försäkring i områden som anses extra utsatta vädermässigt. De svenska försäkringsbolagen är mycket väl medvetna om utvecklingen i andra länder och har börjat titta närmare på försäkringstagarnas riskprofiler för att se över den framtida exponeringen.

Naturen är oförutsägbar

Siffror från en av Gallaghers samarbetspartners visar att brand- och vattenskador idag ligger bakom cirka 90 % av alla försäkringsärenden medan naturskador orsakade av extremväder står för mindre än 1 %. Vid översvämningarna i Gävleborgs län 2021 ökade däremot andelen naturskador till 40 % av skadeersättningarna. Detta visar tydligt hur stor påverkan extremväder kan få på marknaden och vilka konsekvenser en enskild händelse kan få för årsresultatet.

En större händelse kan också fungera som katalysator för förändrade marknadsvillkor. 2005 fick stormen Gudrun stora ekonomiska konsekvenser, framförallt för skogsbruket: I södra Sverige blåste 75 miljoner kubikmeter skog ner. Detta visade sig vara tillräckligt för att förändra marknaden. Fram till 2005 hade skogsmarknaden varit mycket konkurrenskraftig med stora mängder tillgängligt kapital. Gudrun ledde till snävare definitioner i försäkringsvillkoren och betydligt högre självrisker.

Vad kan fastighetsägare göra?

Det är viktigt för fastighetsägare att vara medvetna om möjligheten att de kan komma att utsättas för extremväder och att deras försäkringsprogram kan komma att förändras. I områden där risken för översvämningar är stor kan inte bara självrisken utan även premierna komma att öka, om extremväder blir vanligare eller får allvarligare konsekvenser.

I osäkra tider blir försäkringsförmedlarens roll ännu viktigare. Gallagher kan hjälpa kunderna att förstå sin riskprofil och vad de själva kan göra för att påverka den. Vårt expertteam kan hjälpa till med riskhanteringslösningar och specialförsäkringar som är anpassade efter kundernas behov. Läs mer om försäkring och riskhantering för fastighetsbranschen eller ta kontakt med en fastighetsexpert idag.

Källor
https://sverigesradio.se/artikel/susabacken-i-are-har-svammat-over-invanare-uppmanas-att-halla-sig-inne
https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/kunskapsstod-till-offentlig-sektor/lardomar-fran-intraffade-handelser/stormen-gudrun/