Gallaghers fullgörandeförsäkring är en form av säkerhet som skyddar beställaren av ett byggprojekt för de extrakostnader som kan uppstå ifall entreprenören till exempel går i konkurs och inte kan fullgöra sitt åtagande. Beställaren kan kräva att entreprenören överlämnar en sådan säkerhet, förutsatt att kravet framgår av entreprenadavtalet. Det är med andra ord inte obligatoriskt, utan måste anges av beställaren i avtalet för att kravet ska vara gällande.

"En fullgörandeförsäkring är en av pusselbitarna som finns för att beställaren av en entreprenad ska känna sig trygg. Om en entreprenör till exempel går i konkurs under entreprenadtiden behöver beställaren ofta ta in en ny entreprenör för att färdigställa kontraktsarbetena vilket kan leda till extrakostnader för beställaren. Genom att i entreprenadavtalet ställa krav på säkerhet kan beställaren skydda sig mot dessa extrakostnader.”

Carl Ljungqvist, underwriter hos Gallagher

Varför vill beställaren ha med en fullgörandeförsäkring i entreprenadkontraktet?

Fullgörandeförsäkringen ger beställaren en ekonomisk trygghet om något händer som ger beställaren rätt att häva entreprenadavtalet, vilket ofta sker på grund av konkurs hos entreprenören. Den senaste tidens kraftiga ökning av konkurser och ett fortsatt osäkert marknadsläge gör att allt fler beställare vill skydda sig mot ekonomiska förluster.

"I Sverige ser vi för närvarande många konkurser bland byggföretag. En av de åtgärder som beställare kan vidta för att skydda sig mot förlust, ifall entreprenören skulle går i konkurs, är att ställa krav på att entreprenören ska överlämna en säkerhet. Därför ser vi idag en ökad efterfrågan på fullgörandeförsäkringar.”

Charlotte Brunius, försäkringsförmedlare hos Gallagher

Varför skulle beställaren inte vilja ha med en fullgörandeförsäkring i entreprenadkontraktet?

Som i många andra fall är det en kostnadsfråga för beställaren. Om entreprenören ska teckna en säkerhet kommer entreprenören att räkna in kostnaden för säkerheten i sitt anbud vilket leder till en högre kostnad för beställaren. Sedan kan det även tillkomma administrativt arbete för beställaren, som dels behöver se till att de får in säkerheten från entreprenören, samt tillhandahålla relevant underlag om säkerheten behöver tas i anspråk. För att underlätta hanteringen av säkerheter är en fullgörandeförsäkring från Gallagher inte tidsbunden och behöver inte heller återställas när projektet är klart.

Som beställare kan det vara svårt att hitta rätt balans mellan att å ena sidan undvika risker och å andra sidan inte dra på sig för stora kostnader. Därför rekommenderar vi att man tar hjälp av en expert i de här frågorna.

Ökad efterfrågan på fullgörandeförsäkringar

Historiskt sett har krav på fullgörandeförsäkring varit mer vanligt förekommande vid stora byggprojekt, men efterfrågan håller på att förändras. Nu väljer många beställare att ställa krav på att en fullgörandeförsäkring ska tecknas även om entreprenadavtalet avser ett mindre projekt.

"Vi tycker oss se att vissa beställare förekommer mer frekvent i de förfrågningar som vi får in. Det efterfrågas fullgörandeförsäkringar för allt mindre projekt, med lägre kontraktssummor och kortare entreprenadtider.”

Charlotte Brunius, försäkringsförmedlare hos Gallagher

Vad kan Gallagher erbjuda?

Gallagher tillhandahåller flera olika typer av säkerheter såsom fullgörandeförsäkringar, betalningsgarantier, garantier för förskottsbetalningar samt garantier som behövs i samband med nyproduktion av bostadsrätter. Gallagher har specialister inom försäkringar för bygg-, anläggnings- och installationsföretag. Vi hjälper våra kunder att granska AF-delar och entreprenadavtal för att hantera de risker som en entreprenadverksamhet medför. Läs mer om våra byggförsäkringar eller ta kontakt med en expert hos oss för att veta mer.