VD- och styrelseansvarsförsäkring

Det är tuffa tider för den svenska byggbranschen med färre byggstarter, fler företagskonkurser och ett allmänt bekymmersamt läge för den svenska ekonomin. I oroliga tider är det naturligt att fundera över hur man bäst skyddar sin verksamhet. Ett grundläggande skydd är en VD- och styrelseansvarsförsäkring, eller VDS-försäkring som den också kallas.

Det är viktigt att vara medveten om att man som styrelsemedlem eller VD har ett långtgående personligt ansvar och kan komma att ställas till svars, till exempel om bolaget går i konkurs. I ekonomiskt osäkra tider är det extra viktigt att ha rätt försäkringsskydd. Vad många inte vet är att det blir betydligt svårare att teckna en VD- och styrelseansvarsförsäkring om bolaget har finansiella problem.

Att hantera osäkerheten: Juridiska skyldigheter och ekonomisk återhållsamhet

Enligt Konjunkturinstitutet befinner sig Sverige i lågkonjunktur som kommer att fördjupas under 2024. Byggbranschen är en av de hårdast drabbade sektorerna med bland annat stigande räntor, högre priser för insatsvaror och bristande efterfrågan.

Svensk lagstiftning föreskriver ett personligt ansvar på styrelse och ledning. Om ett bolags kapitalbrist blir tillräckligt akut träder särskilda skyldigheter i kraft för ledning och styrelseledamöter, enligt den svenska aktiebolagslagen. Ledningen måste i dessa fall agera med mycket stor försiktighet för att undvika att bolaget drar på sig ytterligare skulder. Dessa bestämmelser visar tydligt hur viktigt det är att arbeta proaktivt med finansiering och att fatta välavvägda beslut när man befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Om det egna kapitalet i ett bolag understiger en viss nivå är styrelseledamöterna enligt den svenska aktiebolagslagen skyldiga att låta upprätta kontrollbalansräkning samt att agera enligt en viss process för att läka kapitalbristen och skydda företagets borgenärer.
Fabian Boge, försäkringsförmedlare hos Gallagher

Vikten av att teckna en VDS-försäkring i tid

Försäkringsbolagen är restriktiva med att låta företaget nyteckna en VDS-försäkring om företaget redan har ekonomiska svårigheter, eftersom risken för skadeståndskrav då bedöms öka. Därför är det viktigt att teckna VD- och styrelseansvarsförsäkring i god tid, medan företagets finanser fortfarande är stabila. Genom att vara proaktiva kan byggföretagen skydda VD och styrelsemedlemmars privata ekonomi i det fall de anses vara personligt ansvariga, även om bolagets ekonomi skulle försämras.

På Gallagher har vi ett erfaret VDS-team som förhandlar fram marknadsledande villkor, så att försäkringstagarna får bästa möjliga stöd vid en eventuell process.
Fabian Boge, försäkringsförmedlare hos Gallagher

Skydda ledande befattningshavare och företaget

I och med att nedgången i den svenska ekonomin har drabbat byggbranschen särskilt hårt, kan en VD- och styrelseansvarsförsäkring vara ett viktigt steg för att skydda företagets ledningspersoner och även företaget på lång sikt. Genom att vara förutseende kan svenska byggföretag skapa en stabilare grund och bättre förutsättningar för verksamheten, även i svåra tider.

Gallagher är ett världsledande företag inom både riskhanterings- och försäkringsrådgivning och har lång erfarenhet av att skräddarsy VD- och styrelseansvarsförsäkringar som passar våra kunders behov. För mer information, läs mer om Vd- & styrelseansvarsförsäkring eller ta kontakt med en expert hos oss.

Källor
Vårbudgeten 2023 på fem minuter. Regeringskansliet (17 april 2023)
Ahlander, Johan. Swedish economy in recession as Q3 GDP shrinks more than expected. Reuters (29 november 2023)
Economic forecast for Sweden. Europeiska kommissionen (15 november 2023)
Electricity prices in Sweden expected to double this winter. The Local se (25 juli 2022)