Stölder i byggbranschen kan leda till betydande ekonomiska förluster och projektförseningar, och dessutom äventyra säkerheten. Men byggföretag kan skydda sina tillgångar genom att införa en riskhanteringsstrategi i flera skikt.
null

Byggarbetsplatser är fyllda med värdefull utrustning, material och fordon och har länge utgjort en måltavla för tjuvar. Stölderna kan utföras av tjuvar som tar tillfället i akt, eller vara mer organiserade. Följderna är flera: förlust av viktig utrustning, avbrott, potentiell skada på byggarbetsplatsen eller på maskiner, samt oväntade kostnader för att hyra utrustning för att klara tidsfrister i projektet. Det kan också leda till högre försäkringspremier.

Hur kan byggföretag stärka sitt försvar?

Genom att ha en proaktiv riskhantering kan byggföretag minska stöldrisken väsentligt. Vi har sammanställt ett antal åtgärder som man kan vidta för att skydda byggarbetsplatsen, utrustningen och maskinerna.

Säkerhet på byggarbetsplatsen

 • Områdessäkerhet: Sätt upp kraftiga stängsel, grindar och hinder kring byggarbetsplatsen som fungerar avskräckande för potentiella tjuvar. Området bör vara väl upplyst och inspekteras regelbundet så det inte finns några skador eller risk för sårbarhet.
 • Tillträdeskontroll: Begränsa tillträdet till endast auktoriserad personal genom kontrollerade tillträdespunkter, t.ex. med kort eller biometriska system.
 • Övervakningssystem: Vi rekommenderar att man installerar övervakningskameror på högriskplatser. Ett övervakningscenter får ett larm om kamerorna upptäcker rörelser på platsen utanför arbetstid och kan omedelbart tillkalla polisen vid behov. Värmekameror kan också användas, vilket minskar antalet falsklarm eftersom de använder kroppsvärme och inte rörelsedetektering.
 • Säkerhetspersonal: Inhyrd säkerhetspersonal som patrullerar området under tiden som byggarbetsplatsen är stängd säkerställer fysisk närvaro och omedelbara åtgärder vid säkerhetsbrott.
 • Hjälp från samhället: Använd skyltar för att uppmuntra lokalsamhället att rapportera misstänkt aktivitet i eller runt byggarbetsplatsen.

Utrustning och material

 • Spårning: Installera GPS- eller RFID-system (Radio Frequency Identification) på dyr utrustning och material för att möjliggöra realtidsövervakning och göra det enklare att snabbt hitta stulen utrustning.
 • Säker förvaring: Förvara värdefulla verktyg och material säkert när de inte används, t.ex. i låsbara containrar eller burar.
 • Leverantörskontroll: Gör grundliga bakgrundskontroller av leverantörer och underleverantörer för att kontrollera att de uppfyller alla krav och är tillförlitliga.
 • Märkning och inventering: Märkt utrustning och en detaljerad och uppdaterad inventarielista kan hjälpa till att identifiera och få tillbaka stulna föremål. Cesar (Construction Equipment Security and Registration Scheme) använder en säkerhetsmarkering i flera skikt som fungerar bra för att avskräcka tjuvar, eftersom det är en slags ID-märkning som är i stort sett omöjlig att avlägsna. Cesar-märkta maskiner återfinns mer än dubbelt så ofta som omärkt utrustning.
 • Hyrd utrustning: Hyr endast utrustning som har startspärr och spårutrustning, samt Cesar- eller mikro-Cesar-märkning.

Fordonssäkerhet

 • Fordonsspårning: Installera en GPS-spårningsutrustning på en mindre uppenbar plats i byggfordon som möjliggör realtidsövervakning och som gör det lättare att snabbt återfå utrustningen. Den spårutrustning som tillverkarna installerar sitter oftast på samma plats på varje fordon, och därför är den enkel för tjuvarna att hitta och avaktivera. Att ha en ytterligare spårutrustning på ett annat ställe kan göra det lättare att få tillbaka stulen egendom.
 • Säker parkering: Instruera medarbetarna att parkera byggfordon på säkra, välupplysta platser med begränsat tillträde.
 • Nyckelhantering: Implementera strikta nyckelkontrollåtgärder. Det kan t.ex. handla om att begränsa tillgången till nycklar och smarta nycklar och att förvara dem säkert (för smarta nycklar kan du använda en låda/väska som blockerar signalen).
 • Startspärr och Cesar-märkning i fordon: Båda kan vara effektiva metoder för att göra fordon mindre attraktiva för kriminella, och Cesar-märkningen gör det lättare att återfå dem vid stöld.
 • Dokumentera fordonen: Ta bilder av fordonen och anteckna registreringsnumren. Cesar ger varje maskin ett unikt ID-nummer, som kan användas för lagerkontroll, fakturering och schemaläggning av service.

Medarbetarutbildning och medvetandegörande

 • Säkerhetsprotokoll: Kommunicera alla säkerhetsprotokoll och riktlinjer till samtliga medarbetare, och se till att de förstår vikten av stöldskydd och deras individuella ansvar.
 • Rapporteringsmekanismer: Inrätta en konfidentiell rapporteringsmekanism för att uppmuntra medarbetarna att omedelbart rapportera misstänkta aktiviteter eller presumtiva brott.
 • Regelbunden utbildning: Genomför regelbundna utbildningar för att uppdatera medarbetarna om de senaste stöldskyddsteknikerna och säkerhetsåtgärderna.

Alla dessa åtgärder kan samverka för att fostra en säkerhetskultur och skydda företagets tillgångar. Om du vill diskutera säkerhet på byggarbetsplatsen är du välkommen att kontakta Gallaghers byggteam. Vi kan agera bollplank, ge rekommendationer på hur du kan förebygga stölder och se till att du har rätt försäkringsskydd som passar din verksamhet.

Källor
Ovan är en översatt och omarbetad version av en artikel som ursprungligen publicerades på ajg.com/uk/.