Pandemin slog hårt mot besöksnäringen. Det ekonomiska läge som följde med hög inflation har gjort att många företag i branschen nu står på randen till konkurs. I tuffa tider är det viktigare än någonsin att ha en vd- och styrelseansvarsförsäkring, vi förklarar varför.
null

Den pågående ekonomiska krisen har påverkat de stora företagen inom den svenska servicesektorn. Enligt en rapport från Bloomberg drabbades bland annat butiker, hotell och restauranger av konkurser under hösten 2023. Det har lett till ett oroligt affärsklimat där ledande befattningshavare inom den svenska besöksnäringen bland annat riskerar att anklagas för att ha begått misstag, gjort missvisande uttalanden eller misskött sina arbetsuppgifter.

Om sådana anklagelser skulle leda till en rättsprocess mot ledande befattningshavare, där de personligen ställs till svars för att inte ha fullgjort sina åtaganden, så kan en VD- och styrelseansvarsförsäkring hjälpa till att skydda deras personliga tillgångar.

VD- och styrelseansvarsförsäkring – ett skyddsnät för företagare

Som företagare inom besöksnäringen gäller det att både leva upp till gästernas förväntningar och följa de stränga lagar och regler som gäller för verksamheten. Dessutom upplever många hotell och restauranger en pressad ekonomisk situation och då kan en VD- och styrelseansvarsförsäkring vara ett viktigt skydd om något händer. En VD- och styrelseansvarsförsäkring kan vara till stor hjälp vid följande scenarion:

 • Perioder av insolvens
  Många hotell och restauranger lyckades ta sig igenom pandemin, men måste nu istället hantera hög inflation och en ansträngd ekonomi. Med det ökar risken för personliga anspråk riktade mot ledande befattningshavare, då kan VD- och styrelseansvarsförsäkring ge trygghet för dessa personer.
 • Kostnader vid rättsprocesser
  En VD- och styrelseansvarsförsäkring kan ge ekonomiskt stöd vid rättsliga processer och myndighetsutredningar. Inom den strängt reglerade besöksnäringen kan detta vara till mycket stor hjälp när en försäkrad person tvingas försvara sig mot olika typer av anklagelser.
 • Skydd av privata tillgångar
  Inom besöksnäringen kan rättsliga anspråk uppstå till följd av bland annat medarbetarkonflikter eller avtalstvister. En VD- och styrelseansvarsförsäkring kan skydda de ledande befattningshavarnas personliga tillgångar om någon riktar skadeståndsanspråk mot dem.
 • Säkerhet för aktieägarna
  I osäkra tider är det oumbärligt att ha aktieägarnas förtroende. En VD- och styrelseansvarsförsäkring kan skydda aktieägarnas ekonomiska intresse genom att täcka skadeståndskrav som riktas mot personer i ledande befattningar.

”En utredning och rättegång kräver oftast att extern juridisk hjälp anlitas. De höga advokatarvodena är en av de främsta anledningarna till att ha en VD- och styrelseansvarsförsäkring, särskilt för de många företag som efter att ha lyckats ta sig igenom pandemin nu står på randen till konkurs på grund av den höga inflationen och att ekonomin går trögt. I tuffa tider är det viktigare än någonsin att ha en VD- och styrelseansvarsförsäkring.”

Daniel Backstig, försäkringsförmedlare hos Gallagher

Att teckna VD- och styrelseansvarsförsäkring i osäkra tider

En VD- och styrelseansvarsförsäkring erbjuds oftast i följande kategorier av omfattning:

 1. Försäkringsskydd vid personligt ansvar
 2. Försäkringsskydd för bolagets kostnader för individens räkning
 3. Utökat försäkringsskydd för hela bolaget

När man väljer försäkringens omfattning är det viktigt att ta hänsyn till hur företagsstrukturen ser ut, vilken typ av verksamhet man bedriver och vilka behov man har. För att kunna teckna en VD- och styrelseansvarsförsäkring måste företaget bland annat lämna uppgifter om verksamheten och ekonomin, de anställda, tidigare rättsliga processer och annan information som försäkringsgivaren begär. För att få teckna en VD- och styrelseansvarsförsäkring är det viktigt att kunna visa upp god bolagsstyrning.

Det kan vara svårare att teckna en VD- och styrelseansvarsförsäkring i ett kärvt ekonomiskt klimat, av flera skäl:

 • Att försäkringsbolagen kan göra en mer noggrann genomgång av organisationens ekonomi och vara mer återhållsamma kring försäkringens täckning.
 • Att antalet rättsliga åtgärder, bland annat i form av skadeståndsanspråk från aktieägare eller konkursrelaterade anspråk ofta ökar i ekonomiskt kärva tider.
 • Att en ökning av anspråk kan leda till kraftigt stigande försäkringspremier.
 • Att hotell- och restaurangägare verkar på en reglerad marknad och att försäkringsbolagen i vissa fall ställer så höga krav att det som företagare blir svårt att hitta en VD- och styrelseansvarsförsäkring.

Vd- & styrelseansvarsskydd ingår i Visitaförsäkringen

Gallagher har i samarbete med Visita och försäkringsgivaren Gjensidige tagit fram en helhetslösning för besöksnäringen som även omfattar VD- och styrelseansvarsförsäkring. Den här lösningen är framtagen för att anpassas till de föränderliga förutsättningar som råder inom besöksnäringen, med skräddarsydda tillägg som minskar risk för förlust i samband med skada. Visitaförsäkringen erbjuder även följande fördelar:

 • Förmånlig premie med möjlighet till ytterligare rabatt vid förebyggande åtgärder.
 • Snabb hjälp från erfarna skadereglerare när du anmäler en skada.
 • Stöd och oberoende rådgivning från Gallagher, som är din försäkringsförmedlare.

Företag inom besöksnäringen gör klokt i att hitta strategier för att ta sig igenom och gå stärkta ur den ekonomiska krisen. Här kan en VD- och styrelseansvarsförsäkring öka handlingskraften, tilliten till den egna verksamheten och även möjligheterna att rekrytera och behålla kvalificerade ledningspersoner. Kontakta Gallaghers försäkringsexperter för att få ytterligare vägledning i försäkringsfrågor.

Fakta:

 • Antalet konkurser bland de svenska företagen ökade med 23 % jämfört med föregående år.
 • Nedgången av den svenska ekonomin har haft stor påverkan på flera stora företag inom servicesektorn, däribland hotell och restauranger.
 • Hotell- och restaurangbranschen dras fortfarande med effekterna av de ihållande prisökningarna medan inflationen långsamt avtar.