null

Fastighetsförsäkringar i Sverige – har vi ett utmanande år bakom oss?

Under 2023 kunde lägre kapacitet och ökade priser adderas till listan över ekonomiska bekymmer för svenska fastighetsföretag. Året medförde också ett tydligare fokus på relationen mellan geografisk plats och premier på fastighetsförsäkring. Det är utmanande tider för företag som söker en rimlig balans mellan försäkringsskydd och pris.

I kölvattnet efter föregående år märktes flera påtagliga förändringar för svenska fastighetsförsäkringar. Den ökade inflationen och de höga boräntorna under våren 2022 bidrog till en svalnande bolånemarknad. Något som i sin tur ledde till att bostadspriserna började sjunka under det andra kvartalet 2022. Dessa skiftningar belyser den föränderliga dynamiken och de utmaningar som fastighetsbranschen står inför.

”Försäkringspremierna har ökat med minst 15 % under 2023 då branschen fortsatt känt av effekterna av inflationen. Detta har förvärrats av den kapacitetsproblematik som påverkat den svenska fastighetsmarknaden under de senaste två åren och som markant begränsat konkurrensen och valmöjligheterna.”

Patrik Johansson, affärsområdeschef hos Gallagher

Premiehöjningar och begränsad kapacitet

Det höga inflationstrycket, inte minst inom byggsektorn, har även skapat en hög skadeinflation. Marknadens prisökning har helt enkelt gjort det dyrare att återställa de skador som inträffar, vilket i sin tur bidrar till höjda försäkringspremier för att täcka skadekostnaderna.

Något som komplicerar läget ännu mer är det begränsade utbudet av försäkringsbolag i Sverige. I dagsläget finns det egentligen bara ett fåtal försäkringsbolag som lever upp till fastighetsägarnas behov. Detta beror främst på en lägre riskaptit hos försäkringsbolagen, samt att den konsolidering som har skett på försäkringsmarknaden de senaste åren har reducerat antalet tillgängliga alternativ. När man som fastighetsägare redan kämpar med ekonomiska utmaningar på flera fronter blir försäkringen bara ytterligare ett av flera påfrestande problem.

Fastighetsbranschen i stormens öga

Förluster till följd av väderrelaterade händelser har ökat markant de senaste tio åren och är en stor utmaning för försäkringsbranschen runt om i världen. Den senaste tiden har Skandinavien fått uppleva en oroande ökning av allvarliga väderincidenter, däribland stormen Hans, vars härjningar kommer att påverka delar av Sverige en lång tid framöver. Följdproblemen har varit många, med allt från elavbrott och översvämningar till avbrott i kollektivtrafiken, och till och med ett urspårat passagerartåg. Översvämmade åar och vattendrag har fört med sig lera och stenar som orsakat stora skador på infrastruktur och bostäder.

Fastighetsägare med fastigheter i områden som bedöms exponerade för större risk, till exempel i närheten av vattendrag, har upplevt en påtaglig höjning av försäkringspremierna. Dessutom upplever försäkringstagare som tidigare har anmält skador till följd av stormen Hans, andra stormar eller översvämningar hur försäkringen nu har blivit dyrare. Premiehöjningarna är direkt avhängiga av den geografiska platsen för respektive område och försäkringsbolagen justerar sina priser för att spegla den ökade risken kopplad till specifika områden.

Den organiserade brottslighetens premiepåverkan

Naturhändelser innebär flera risker, men på sistone märks även ett annat växande problem, nämligen ökningen av det gängrelaterade våldet i Sverige. Tidigare var denna brottslighet begränsad till socioekonomiskt utsatta områden i städerna. Nu verkar den sprida sig geografiskt tillsammans med en dominoeffekt som uppstått då gängmedlemmar inte längre enbart riktar in sig på sina rivaler, utan också på släktingar till rivaliserande gängmedlemmar. Denna oroväckande utveckling har inneburit 149 sprängningar under 2023, jämfört med totalt 90 stycken under 2022.

Effekterna är tydliga och fastigheter i berörda områden kan bli mer utmanande att försäkra. Ett alarmerande exempel var när en restaurang utsattes för ett sprängdåd som resulterade i att en närliggande matbutik började brinna. Detta visar hur fastigheter påverkas även när den drabbade verksamheten inte är det tilltänkta målet, och åskådliggör de komplexa utmaningar som både fastighetsägare och försäkringsbolag står inför.

Trender under 2024 och längre fram

Samtidigt som fastighetsägare fortsätter att kämpa med ekonomiska utmaningar på flera fronter kommer försäkringarna fortsätta att utgöra ett av flertalet påfrestande problem i en komplex miljö. Under 2024 förväntas fastighetsförsäkringarna i Sverige att variera i pris, samtidigt som höjda kostnader till följd av inflationen på kort sikt kommer att hålla i sig. Vi förväntar oss premiehöjningar på mellan 10 % och 20 %, men denna siffra kan landa närmare 10 % efter det första halvåret 2024 – och kanske till och med lägre än så.

För vissa fastighetsägare kommer relationen mellan geografisk plats och premier att bli ännu tydligare till följd av naturhändelser och brottsrelaterade risker för fastighetsskador. Ett strategiskt och anpassningsbart förhållningssätt kommer att krävas. De företag som omvärderar konventionella antaganden och förutser branschens skiftande dynamik kommer att kunna anpassa sina strategier efter kommande utmaningar. Det är här ett partnerskap med en försäkringsförmedlare kan göra verklig skillnad.

Källor
Sprängningar och skjutningar | Polismyndigheten (polisen.se)
Charlie Duxbury. Sweden’s new normal: Bombs in the suburbs on a weeknight. POLITICO (3 oktober 2023)