Om oss

Denna Integritetspolicy beskriver hur NORDIC FÖRSÄKRING & RISKHANTERING AB och dess närstående bolag och dotterbolag ”vi” eller ”oss” eller ”Gallagher” samlar in och behandlar uppgifter om privatpersoner. Vi är försäkringsförmedlare och en del av Arthur J. Gallaghers globala koncern.

För att tillhandahålla våra tjänster, samlar vi in och använder uppgifter om privatpersoner. Det betyder att vi är ”personuppgiftsansvarig” och att vi ansvarar för att följa dataskyddslagar. Det Gallagher koncernbolag som erbjuder försäkringsförmedlartjänsten till dig är primärt ansvarig för de personuppgifter som samlas in i förhållande till denna tjänst. Information om Gallagher koncernbolag och deras tjänster finns tillgänglig på vår sida om juridik och tillämpliga regler.

Vi har utnämnt ett personuppgiftsombud för att övervaka vår hantering av personuppgifter. Om du har några frågor om hur vi samlar in, lagrar eller använder dina personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud med de uppgifter som anges i avsnittet ”Kontakta oss”.

▲ Back to Top

Om försäkringsmarknaden

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kommer att delas med andra parter på försäkringsmarknaden. Några av dem kommer du inte att ha direkt kontakt med. Du kan identifiera relevanta personuppgiftsansvariga genom försäkringsmarknadens livscykel på följande sätt:

 • Om du tecknade försäkringen själv: mellanhänder såsom Gallagher blir den första personuppgiftsansvarige. Försäkringsgivaren är också personuppgiftsansvarig. Gallaghers personuppgiftsombud kan informera dig om identiteten av andra parter på försäkringsmarknaden som har fått tillgång till dina personuppgifter.
 • Om din arbetsgivare eller en annan organisation har tecknat försäkringen åt dig: ska du kontakta din arbetsgivare eller den organisationen som har tecknat policyn, så kommer de att ge dig information om mellanhänder såsom Gallagher som de har delat dina personuppgifter med. Gallaghers personuppgiftsombud kan informera dig om identiteten av andra parter på försäkringsmarknaden som har fått tillgång till dina personuppgifter.
 • Om du inte är försäkringstagare eller försäkrad: ska du kontakta den organisation som samlat in dina personuppgifter som kommer ge dig information om relevanta personuppgiftsansvariga.
▲ Back to Top

Vår behandling av dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in beror på vår relation med dig. Klicka på det avsnitt nedan som bäst beskriver din relation med oss. Vi kommer exempelvis att samla in mer detaljerade uppgifter om dig om du är en kund än om du bara gjort en förfrågan om vilka tjänster vi erbjuder.

Ibland kommer vi att begära eller inhämta särskilda kategorier av uppgifter (information angående din hälsa, genetiska eller biometriska uppgifter, fällande brottmålsdomar, sexualliv, sexuell läggning, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap) eftersom detta är relevant för din försäkring eller skadeanmälan (till exempel, hälsouppgifter avseende en olycksförsäkring) eller information om fällande brottmålsdomar i syfte att förhindra, upptäcka och undersöka bedrägerier, men endast i den utsträckning som tillåts enligt gällande lokal lagstiftning.

Om du lämnar personuppgifter till oss om andra personer måste du ge dem en kopia av denna integritetspolicy och erhålla samtycke där vi anger att detta krävs för behandling av personens uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

▲ Back to Top

3.1 Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

Detta avsnitt beskriver i detalj vilka personuppgifter vi samlar in om dig och använder om du är en potentiell kund och har lämnat in dina personuppgifter så att vi kan förse dig med en offert för att teckna en försäkring eller om du är en part och kommer omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda.

▲ Vår behandling av dina personuppgifter

3.1.1. Vilka personuppgifter kommer vi att samla in?

 • Allmänna uppgifter såsom ditt namn, födelsedatum, kön, förhållande till kunden (om du inte är den potentielle försäkringsinnehavaren), identifieringsinformation t.ex. personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt jobb inklusive befattning, beskrivning av verksamhet, utbildning, anställningshistorik och professionella certifieringar
 • Information om de råd som du begär eller de tjänster som vi tillhandahåller. Exempelvis kanske vi behöver information om dina tidigare försäkringar och historik avseende skadeanmälningar för att kunna ge råd om dina framtida behov
 • Finansiell information såsom ekonomisk historik och behov, inkomst, bankuppgifter, betalningsuppgifter och information som insamlas som ett resultat av våra kreditkontroller
 • Information som erhålls när vi genomför kontroller av sanktionslistor
 • Information som erhållits genom vår användning av cookies. Se vår Cookiepolicy för mer information
 • Information som vi får in under inspelningar av våra telefonsamtal
 • Dina inställningar avseende marknadsföring
▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.1.2. Vilka särskilda kategorier av information kommer vi att samla in?

 • Uppgifter om din nuvarande eller tidigare fysiska eller mentala hälsa – till exempel detaljer om en medicinsk skadeanmälan som du gjort under en tidigare reseförsäkring när du ger oss information om din skadeanmälningshistorik eller uppgifter om din nuvarande hälsa, eftersom det är relevant i förhållande till försäkringen du vill att Gallagher ska utfärda
 • Information om straffrättsliga påföljder (inklusive brott och påstådda lagöverträdelser som innefattar brott , domstolsbeslut eller fällande domar i brottmål). Vi kan komma att ta emot denna information till följd av kontroller av sanktionslistor. Gallagher kommer dock endast att samla in och behandla information som gäller straffrättsliga påföljder i den utsträckning som tillåts enligt gällande lokal lagstiftning
 • Information om yrkesmässiga disciplinåtgärder som du är eller har varit föremål för
 • Dina politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening
▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.1.3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

 • Vi kommer att be om dina personuppgifter direkt från dig eller från någon annan på ett antal olika sätt inklusive när de lämnas i ansökningsformulär, initiala dokument med förfrågan om uppgifter och mer generellt under alla former av kommunikation såsom e-post och telefon
 • Från annan tredje part som kan introducera kunder till oss, till exempel en annan förmedlare och försäkringsgivare
 • Via offentligt tillgängliga källor som sökmotorer på Internet och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher koncernen
 • Genom undersökningar om kundnöjdhet och marknadsundersökningar
 • Från kreditupplysningsföretag
 • Via försäkringsbranschens databaser och sanktionscreeningverktyg för förhindrande och upptäckt av bedrägerier
 • Från statliga myndigheter (t.ex. Transportstyrelsen eller Skatteverket och från tillsynsmyndigheter
▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.1.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika syften. För varje syfte vi måste ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi behöver använda dina personuppgifter för att ingå eller genomföra vårt avtal med dig, till exempel, för att uppfylla våra skyldigheter enligt vårt avtal och utfärda lämplig försäkring. Vi behöver även använda dina personuppgifter för att förse dig med ett kostnadsförslag och fastställa marknadsplacering.
 • Vi har ett verkligt affärsbehov för att använda dina personuppgifter såsom att upprätthålla våra affärshandlingar och dokumentation över de försäkringar vi utfärdar och att analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål, har vi beaktat dina rättigheter och sett till att våra affärsbehov inte medför skada för dig.
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet att använda dina personuppgifter. Exempelvis utfärdar våra tillsynsmyndigheter vissa regler om arkivering som vi måste följa.

När information som vi behandlar klassas som en särskild kategori av uppgifter, måste vi ha en av följande rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Detta gäller när vi genomför aktiviteter för att förhindra och upptäcka bedrägerier.
 • Om användningen av dina särskilda kategorier av uppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk , till exempel då rättsliga förfaranden inleds mot oss eller vi vill framställa ett rättsligt anspråk.

Klicka nedan för ytterligare information om de olika sätten på vilka vi använder dina personuppgifter och de rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi gör detta.

Behandlingssyfte Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av särskilda kategorier av uppgifter
Att utvärdera dina försäkringsbehov och din riskaptit och erbjuda dig offerter
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Vi har ett genuint affärsbehov (för att fastställa marknadsplacering och utfärda försäkringsskydd som är i linje med dina försäkringsbehov)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att registrera dig som en kund inklusive att utföra bekämpning av bedrägeri, kredit och penningtvätt
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Vi har ett genuint affärsbehov (för att genomföra lämpliga kreditkontroller och bedrägerikontroller)
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet
 • Förebygga och upptäcka bedrägeri är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att kommunicera med dig och besvara dina eventuella frågor
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att besvara våra potentiella kunder och hålla dem uppdaterade om eventuella framtida försäkringsutfärdanden)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att uppfylla våra juridiska eller lagstadgade åtaganden (t.ex. vår skyldighet att rapportera till Finansinspektionen )
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
För att tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (t.ex., med avseende på inspelade eller övervakade telefonsamtal till vårt kontaktnummer)
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att konstant förbättra våra tjänster) att göra det
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att hantera vår affärsverksamhet, såsom för att upprätthålla bokföring, analysera finansiella resultat, följa internrevisionskrav och ta emot professionell rådgivning (t.ex. skatt eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att utföra den affärsverksamhet och de aktiviteter som krävs för den dagliga driften av ett företag)
 
Övervakningsprogram, granskning, bedömning, anpassning och förbättring av våra produkter och tjänster och liknande produkter och tjänster som erbjuds av Gallagher
 • Vi har ett genuint affärsbehov (för att marknadsföra våra tjänster)
 
▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.1.5. Vilka kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Från tid till annan, kan vi dela dina personuppgifter med företag inom Arthur J. Gallagher koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartners såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • övriga mäklare som agerar direkt för din räkning och som har kontaktat oss för att underlätta placering av en försäkring åt dig
 • andra tredje parter som hjälper till vid administrering av försäkringar såsom t.ex. revisorer, advokater och andra experter
 • parter som tillhandahåller bedrägeridetekterings-tjänster och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetekteringsregister
 • våra tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande organ där det rimligen krävs i brottsförebyggande syfte
 • andra försäkringsbolag som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassoföretag
 • kreditupplysningsföretag
 • tredjepartstjänsteleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalnings- leverantörer, aktuarier, revisorer, jurister, marknadsföringsbyråer, dokumenthanteringsleverantörer, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogram
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avveckling av vår verksamhet

Om du vill ha mer information om spridning av dina personuppgifter, läs avsnittet "Kontakta oss" nedan för vår kontaktinformation.

▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.2 Kunder eller parter som täcks av en försäkring vi utfärdar

3.2.1. Vilka personuppgifter kommer vi att samla in?

 • Allmän information såsom ditt namn, födelsedatum, kön, förhållande till kunden (där är du inte försäkringstagaren), identifieringsinformation t.ex. personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt jobb inklusive befattning, beskrivning av verksamhet, utbildning, anställningshistorik och professionella certifieringar
 • Information om de råd som du begär eller de tjänster som vi tillhandahåller. Till exempel, vi kan behöva information om dina tidigare försäkringar och din skadeanmälningshistorik
 • Information som är relevant för försäkringen som vi har placerat eller skadeanmälan enligt den. Till exempel där vi har utfärdat en fastighetsförsäkring åt dig, kommer vi att behålla information om din fastighet och de individer som bor där
 • Information som erhålls på begäran om justeringar som kan avslöja ändringar av dina personliga omständigheter som är relevanta för försäkringen vi har utfärdat
 • Finansiell information såsom ekonomisk historik och behov, inkomst, bankuppgifter, betalningsuppgifter och information som insamlas som ett resultat av våra kreditkontroller
 • Ekonomisk information som erhålls om du begär annullering av din försäkring och all information om uppsägning
 • Information som erhålls när vi genomför kontroller av sanktionslistor
 • Information som erhållits genom vår användning av cookies. Se vår Cookiepolicy för mer information
 • Information som vi får in under inspelningar av våra telefonsamtal
 • Dina inställningar avseende marknadsföring
▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.2.2. Vilka särskilda kategorier av information kommer vi att samla in?

 • Uppgifter om din nuvarande eller tidigare fysiska eller mentala hälsa – till exempel där vi har utfärdat en arbetstagarförsäkring åt dig, kan vi ha information om dina medarbetares olyckor och skador
 • Information om straffrättsliga påföljder (inklusive brott och påstådda lagöverträdelser som innefattar brott, domstolsbeslut eller fällande domar i brottmål). Vi kan komma att ta emot denna information till följd av kontroller av sanktionslistor. Gallagher kommer endast att samla in och behandla information som gäller straffrättsliga påföljder i den utsträckning som tillåts enligt gällande lokal lagstiftning
 • Information om yrkesmässiga disciplinåtgärder som du är eller har varit föremål för
 • Andra särskilda kategorier av uppgifter du tillhandahåller när du kommunicerar med oss. Vi kommer endast att behandla sådana uppgifter i den utsträckning som krävs i samband med försäkringsbrevet eller i samband med domstolsförfaranden. Eventuell vidare behandling kommer endast att ske med ditt uttryckliga samtycke.
▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.2.3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

 • Vi kommer att be om dina personuppgifter direkt från dig eller från någon annan på ett antal olika sätt, inklusive när de lämnas i ansökningsformulär, initiala handlingar som efterfrågar uppgifter, kostnadsförslagsformulär, förnyelser, begäran om justeringar, när du behöver hjälp för att göra en skadeanmälan, och mer generellt under alla former av kommunikation såsom e-post och telefon.
 • Från annan tredje part som kan introducera kunder till oss, till exempel en annan förmedlare och försäkringsgivare
 • Från övriga mäklare som agerar direkt å dina vägnar och som har kontaktat oss för att underlätta utfärdandet av en försäkring åt dig
 • Från andra tredje parter som är involverade i relevant försäkring eller skadeanmälan såsom käranden, vittnen till en incident, skadereglerare, och medicinska experter
 • Via offentligt tillgängliga källor som sökmotorer på Internet och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher koncernen
 • Genom undersökningar om kundnöjdhet och marknadsundersökningar
 • Från kreditupplysningsföretag
 • Via försäkringsbranschens databaser och sanktionscreeningverktyg för förhindrande och upptäckt av bedrägerier
 • Från statliga myndigheter (t.ex. Transportstyrelsen eller Skatteverket och från tillsynsmyndigheter
▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.2.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika syften. För varje syfte vi måste ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • • Vi behöver använda dina personuppgifter för att ingå eller genomföra vårt avtal med dig. Till exempel, för att uppfylla våra skyldigheter enligt vårt avtal och utfärda lämplig försäkring behöver vi använda dina personuppgifter för att förse dig med lämplig försäkring efter dina behov.
 • • Vi har ett verkligt affärsbehov för att använda dina personuppgifter såsom att upprätthålla våra affärshandlingar och dokumentation över de försäkringar vi utfärdar och att analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål, har vi beaktat dina rättigheter och sett till att våra affärsbehov inte medför skada för dig.
 • • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet att använda dina personuppgifter. Exempelvis utfärdar våra tillsynsmyndigheter vissa regler om journalföring som vi måste följa.

När information som vi behandlar klassas som en särskild kategori av uppgifter, måste vi ha en av följande rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Detta gäller när vi genomför aktiviteter för att förhindra och upptäcka bedrägerier.
 • Du har gett ditt samtycke. Det kan finnas omständigheter där vi inte skulle kunna utfärda din försäkring utan ditt samtycke till användning av dina särskilda kategorier av uppgifter. Om det skulle ske kommer vi att informera dig om detta och ange varför ditt samtycke är nödvändigt
 • Där användning av dina särskilda kategorier av uppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, till exempel om rättsliga förfaranden inleds mot oss eller vi vill framställa ett rättsligt anspråk.

Klicka nedan för ytterligare information om de olika sätten på vilka vi använder dina personuppgifter och de rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi gör detta.

Behandlingssyfte Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av särskilda kategorier av uppgifter
Att utvärdera dina försäkringsbehov och din riskaptit och erbjuda dig offerter
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Vi har ett genuint affärsbehov (för att fastställa marknadsplacering och utfärda försäkringsskydd som är i linje med dina försäkringsbehov)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att tillhandahålla lämplig försäkring och försäkringsdokumentation
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Om vi har ett konkret behov (att säkerställa att du har rätt försäkringsdokumentation)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att underlätta eventuella krav som uppkommer under en försäkring som vi har utfärdat
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Om vi har ett genuint affärsbehov (för att hjälpa kunder med deras
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att hjälpa till med eventuella förlängningar, justeringar av ditt försäkringsavtal eller uppsägningar
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Om vi har ett genuint affärsbehov (för att förse dig med lämpliga mäklartjänster där du begär en förlängning, justering eller uppsägning av försäkringen som vi har utfärdat)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att registrera dig som en kund inklusive att utföra bekämpning av bedrägeri, kredit och penningtvätt
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Vi har ett genuint affärsbehov (för att genomföra lämpliga kreditkontroller och bedrägerikontroller)
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet
 • Att förebygga och upptäcka bedrägeri är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att kommunicera med dig och besvara dina eventuella frågor
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att besvara våra kunder)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att uppfylla våra juridiska eller lagstadgade åtaganden (t.ex. vår skyldighet att rapportera till Finansinspektionen)
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
Förebygga och identifiera, samt undersöka och åtala bedrägeri. Detta kan innefatta delning av dina personuppgifter med tredje parter, t.ex. polisen, och andra leverantörer av försäkringar och finansiella tjänster.
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Vi har ett genuint affärsbehov (i att säkerställa att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra bedrägeri)
 • Att förebygga och upptäcka bedrägeri är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
För att tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (t.ex., med avseende på inspelade eller övervakade telefonsamtal till vårt kontaktnummer)
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att konstant förbättra våra tjänster) att göra det
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att hantera vår affärsverksamhet, såsom för att upprätthålla bokföring, analysera finansiella resultat, följa internrevisionskrav och ta emot professionell rådgivning (t.ex. skatt eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att utföra den affärsverksamhet och de aktiviteter som krävs för den dagliga driften av ett företag)
 
Övervakningsprogram, granskning, bedömning, anpassning och förbättring av våra produkter och tjänster och liknande produkter och tjänster som erbjuds av Gallagher
 • Vi har ett genuint affärsbehov (i att marknadsföra tjänster)
 
Spårning och återvinning av skuld
 • Vi har ett verkligt affärsbehov (i att spåra och återvinna en fordran)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
Övervakning av Gallaghers olika webbplatser
 • Vi har ett genuint affärsbehov (i att utvärdera användningen av vår webbplats)
 
För att ansöka om och göra skadeanmälan enligt vår egen försäkring
 • • Vi har ett genuint affärsbehov (behov av att ha vår egen försäkring)
 • Vi har ditt uttryckliga samtycke
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.2.5. Vilka kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Från tid till annan, kan vi dela dina personuppgifter med företag inom Arthur J. Gallagher koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartners såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • övriga mäklare som agerar direkt för din räkning och som har kontaktat oss för att underlätta placering av en försäkring åt dig
 • andra tredje parter som hjälper till vid administrering av försäkringar såsom t.ex. skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • parter som tillhandahåller bedrägeridetekterings-tjänster och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetekteringsregister
 • undersökande företag vi ber ta en närmare titt på anspråk om misstänkt bedrägeri å våra vägnar
 • våra tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande organ där det rimligen krävs i brottsförebyggande syfte
 • andra försäkringsbolag som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassoföretag
 • kreditupplysningsföretag
 • tredjepartstjänsteleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalnings- leverantörer, aktuarier, revisorer, jurister, marknadsföringsbyråer, dokumenthanteringsleverantörer, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogram
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avveckling av vår verksamhet

Om du vill ha mer information om spridning av dina personuppgifter, läs avsnittet "Kontakta oss" nedan för vår kontaktinformation.

▲ Potentiella kunder eller parter som omfattas av en försäkring vi kommer att utfärda

3.3 Tredje parts skadeanmälan

3.3.1. Vilka personuppgifter kommer vi att samla in?

 • Allmän information såsom ditt namn, födelsedatum, kön och identifieringsuppgifter såsom personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Om det är relevant för ditt ersättningsanspråk kan vi komma att samla in följande uppgifter om dig:
  • information om ditt jobb inklusive befattning, beskrivning av verksamhet, utbildning, anställningshistorik och professionella certifieringar
  • din finansiella information såsom din ekonomiska historik, behov, inkomst, bankuppgifter, betalningsuppgifter och information som insamlas som ett resultat av våra kreditupplysningar
 • Information som erhålls när vi genomför kontroller av sanktionslistor
 • Information som erhållits genom vår användning av cookies. Se vår Cookiepolicy för mer information
 • Information som vi får in under inspelningar av våra telefonsamtal
▲ Tredje parts skadeanmälan

3.3.2. Vilka särskilda kategorier av information kommer vi att samla in?

 • Uppgifter om din nuvarande eller tidigare fysiska eller mentala hälsa om detta är relevant för ditt anspråk – till exempel när du har skadats i en bilolycka och föraren är försäkrad enligt en policy som vi utfärdat
 • Information om straffrättsliga påföljder (inklusive brott och påstådda lagöverträdelser som innefattar brott , domstolsbeslut eller fällande domar i brottmål). Vi kan motta denna information om det är relevant för ditt anspråk eller som ett resultat av att utföra sanktionslistor. Gallagher kommer endast att samla in och behandla information som gäller straffrättsliga påföljder i den utsträckning som tillåts enligt gällande lokal lagstiftning
 • Vi kan också samla in information för att den är relevant för ditt ersättningsanspråk, som avslöjar eller troligen kommer att avslöja din ras eller etnicitet, religiös eller filosofisk övertygelse; politiska åsikter; medlemskap i fackförening; eller uppgifter som gäller ditt sexualliv eller din sexuella läggning, till exempel om vi vill verifiera eller undersöka ett anspråk kan vi få filer som innehåller någon av ovanstående information. Vi kan också behöva samla in denna information för att bedöma värdet av ditt anspråk
 • Andra särskilda kategorier av uppgifter du tillhandahåller när du kommunicerar med oss om ditt anspråk. Vi kommer endast att behandla sådana uppgifter i den utsträckning som krävs i samband med ditt anspråk eller i samband med domstolsförfaranden. Eventuell vidare behandling kommer endast att ske med ditt uttryckliga samtycke.
▲ Tredje parts skadeanmälan

3.3.3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

 • Direkt från dig
 • Från vår kund som är försäkringstagaren
 • Från andra tredje parter som är involverade i försäkringsprocessen t.ex. mäklare och försäkringsgivare
 • Från andra tredje parter som är involverade i relevant försäkring eller anspråk, såsom andra fordringsägare, vittnen till en incident, skadereglerare och medicinska experter
 • Via offentligt tillgängliga källor som sökmotorer på Internet och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher koncernen
 • Via försäkringsbranschens databaser och sanktionscreeningverktyg för förhindrande och upptäckt av bedrägerier
 • Från statliga myndigheter (t.ex. Transportstyrelsen eller Skatteverket och från tillsynsmyndigheter
▲ Tredje parts skadeanmälan

3.3.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika syften. För varje syfte vi måste ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett verkligt affärsbehov att använda dina personuppgifter såsom att upprätthålla våra affärshandlingar, föra journal över försäkringar vi placerar och skadeanmälningar enligt sådana försäkringar och att analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål, har vi beaktat dina rättigheter och sett till att våra affärsbehov inte medför skada för dig.
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet att använda dina personuppgifter. Exempelvis utfärdar våra tillsynsmyndigheter vissa regler om journalföring som vi måste följa.

När information som vi behandlar klassas som en särskild kategori av uppgifter, måste vi ha en av följande rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Detta gäller när vi genomför aktiviteter för att förhindra och upptäcka bedrägerier.
 • Där användning av dina särskilda kategorier av uppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller rättsliga anspråk, till exempel om rättsliga förfaranden inleds mot oss eller vi vill framställa ett rättsligt anspråk.

Klicka nedan för ytterligare information om de olika sätten på vilka vi använder dina personuppgifter och de rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi gör detta.

Behandlingssyfte Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av särskilda kategorier av uppgifter
För att hjälpa till med eventuell skadeanmälan som uppkommer under en försäkring vi har utfärdat
 • Vi har ett genuint affärsbehov (i att assistera i alla skadeanmälningar som har gjorts under en försäkring vi har utfärdat)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att uppfylla våra juridiska eller lagstadgade åtaganden (t.ex. vår skyldighet att rapportera till Finansinspektionen
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet.
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
Förebygga och identifiera, samt undersöka och åtala bedrägeri. Detta kan innefatta delning av dina personuppgifter med tredje parter, t.ex. polisen, och andra leverantörer av försäkringar och finansiella tjänster.
 • Vi har ett genuint affärsbehov (i att säkerställa att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra bedrägeri)
 • Förebygga och upptäcka bedrägeri är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (t.ex., med avseende på inspelade eller övervakade telefonsamtal till vårt kontaktnummer)
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att konstant förbättra våra tjänster) att göra det
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
För att hantera vår affärsverksamhet, såsom för att upprätthålla bokföring, analysera finansiella resultat, följa internrevisionskrav och ta emot professionell rådgivning (t.ex. skatt eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att utföra den affärsverksamhet och de aktiviteter som krävs för den dagliga driften av ett företag)
 
▲ Tredje parts skadeanmälan

3.3.5. Vilka kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Från tid till annan, kan vi dela dina personuppgifter med företag inom Arthur J. Gallagher koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartners såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • övriga mäklare som agerar direkt för din räkning och som har kontaktat oss för att underlätta placering av en försäkring åt dig
 • andra tredje parter som hjälper till vid administrering av försäkringar såsom t.ex. skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • parter som tillhandahåller bedrägeridetekterings-tjänster och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetekteringsregister
 • undersökande företag vi ber ta en närmare titt på anspråk om misstänkt bedrägeri å våra vägnar
 • våra tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande organ där det rimligen krävs i brottsförebyggande syfte
 • andra försäkringsbolag som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassoföretag
 • kreditupplysningsföretag
 • tredjepartstjänsteleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalnings- leverantörer, aktuarier, revisorer, jurister, marknadsföringsbyråer, dokumenthanteringsleverantörer, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogram
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avveckling av vår verksamhet

Om du vill ha mer information om spridning av dina personuppgifter, läs avsnittete "Kontakta oss" nedan för vår kontaktinformation.

▲ Tredje parts skadeanmälan

Experter som anlitas avseende skadeanmälan

Detta avsnitt detaljerar vilka personuppgifter vi samlar in om dig och använder om du är en expert som anlitas i förhållande till en skadeanmälan som har gjorts enligt en försäkring vi har utfärdat.

▲ Vår behandling av dina personuppgifter

3.4.1. Vilka personuppgifter kommer vi att samla in?

 • Allmänna uppgifter såsom ditt namn och din identifieringsinformation t.ex. personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt jobb inklusive befattning, beskrivning av verksamhet, utbildning, anställningshistorik och professionella certifieringar
▲ Experter som anlitas avseende skadeanmälan

3.4.2. Hur samlar vi in dina uppgifter?

 • Direkt från dig
 • Från andra tredje parter som är involverade i försäkringsprocessen och skadeanmälningsprocessen t.ex. mäklare och försäkringsgivare
 • Via offentligt tillgängliga källor som sökmotorer på Internet och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher koncernen
▲ Experter som anlitas avseende skadeanmälan

3.4.3. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika syften. För varje syfte vi måste ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett verkligt affärsbehov att använda dina personuppgifter såsom att upprätthålla våra affärshandlingar och att upprätthålla dokumentation över försäkringar vi placerar och affärsenheter vi interagerar med och att analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål, har vi beaktat dina rättigheter och sett till att våra affärsbehov inte medför skada för dig.
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet att använda dina personuppgifter.

Klicka nedan för ytterligare information om de olika sätten på vilka vi använder dina personuppgifter och de rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi gör detta.

Behandlingssyfte Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av särskilda kategorier av uppgifter
För att underlätta eventuella krav som uppkommer under en försäkring som vi har utfärdat
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Om vi har ett genuint affärsbehov (för att hjälpa kunder med deras eventuella anspråk)
 
Hantera vår affärsverksamhet såsom att upprätthålla bokföring, analys av ekonomiska resultat, följa internrevisionskrav och ta emot professionell rådgivning (t.ex. skatt eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att utföra den affärsverksamhet och de aktiviteter som krävs för den dagliga driften av ett företag)
 
▲ Experter som anlitas avseende skadeanmälan

3.4.4. Vilka kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Från tid till annan, kan vi dela dina personuppgifter med företag inom Arthur J. Gallagher koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartners såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • andra tredje parter som hjälper vid administrering av anspråk såsom skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • undersökande företag vi ber ta en närmare titt på anspråk om misstänkt bedrägeri å våra vägnar
 • våra tillsynsmyndigheter
 • tredjepartstjänsteleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalnings- leverantörer, aktuarier, revisorer, jurister, marknadsföringsbyråer, dokumenthanteringsleverantörer, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogram

Om du vill ha mer information om spridning av dina personuppgifter, läs avsnittete "Kontakta oss" nedan för vår kontaktinformation.

▲ Experter som anlitas avseende skadeanmälan

3.5 Vittnen till en incident

3.5.1. Vilka personuppgifter kommer vi att samla in?

 • Allmänna uppgifter såsom ditt namn, födelsedatum, kön och yrke
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information som är relevant för incidenten du bevittnat
▲ Vittnen till en incident

3.5.2. Vilka särskilda kategorier av information kommer vi att samla in?

 • Särskilda kategorier av uppgifter kommer endast att insamlas där det är relevant för en incident, till exempel ett visst hälsotillstånd som är av betydelse för din utsaga
▲ Vittnen till en incident

3.5.3. Hur samlar vi in dina uppgifter?

 • Direkt från dig
 • Från vår kund som är försäkringstagaren
 • Från andra tredje parter som är involverade i skadeanmälans process t.ex. mäklare och försäkringsgivare
 • Från andra tredje parter som är involverade i det relevanta anspråket såsom kärande, andra vittnen, skadereglerare och medicinska experter
 • Via offentligt tillgängliga källor som sökmotorer på Internet och sociala medier
▲ Vittnen till en incident

3.5.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika syften. För varje syfte vi måste ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett verkligt affärsbehov att använda dina personuppgifter såsom att upprätthålla våra affärshandlingar och att föra register på skadeanmälningar enligt försäkringar vi har arrangerat och att analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål, har vi beaktat dina rättigheter och sett till att våra affärsbehov inte medför skada för dig.
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet att använda dina personuppgifter. Exempelvis utfärdar våra tillsynsmyndigheter vissa regler om journalföring som vi måste följa.

När information som vi behandlar klassas som en särskild kategori av uppgifter, måste vi ha en av följande rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Detta gäller när vi genomför aktiviteter för att förhindra och upptäcka bedrägerier.
 • Du har gett ditt samtycke.
 • Där användning av dina särskilda kategorier av uppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, till exempel om rättsliga förfaranden inleds mot oss eller vi vill framställa ett rättsligt anspråk.

Klicka nedan för ytterligare information om de olika sätten på vilka vi använder dina personuppgifter och de rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi gör detta.

Behandlingssyfte Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av särskilda kategorier av uppgifter
För att hjälpa till med eventuell skadeanmälan som uppkommer under en försäkring vi har utfärdat
 • Vi har ett genuint affärsbehov (i att hantera alla anspråk du gör enligt en försäkring vi har arrangerat)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Vi har ditt uttryckliga samtycke, i de fall då vi har meddelat dig att vi behöver detta samtycke innan vi kan hjälpa till med eventuella anspråk du har
För att uppfylla våra juridiska eller lagstadgade åtaganden (t.ex. vår skyldighet att rapportera till Finansinspektionen FCA)
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
Förebygga och identifiera, samt undersöka och åtala bedrägeri. Detta kan innefatta delning av dina personuppgifter med tredje parter, t.ex. polisen, och andra leverantörer av försäkringar och finansiella tjänster.
 • Vi har ett genuint affärsbehov (i att säkerställa att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra bedrägeri)
 • Att förebygga och upptäcka bedrägeri är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter
Hantera vår affärsverksamhet såsom att upprätthålla bokföring, analys av ekonomiska resultat, följa internrevisionskrav och ta emot professionell rådgivning (t.ex. skatt eller juridisk rådgivning)
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att utföra den affärsverksamhet och de aktiviteter som krävs för den dagliga driften av ett företag)
 
▲ Vittnen till en incident

3.5.5. Vilka kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Från tid till annan, kan vi dela dina personuppgifter med företag inom Arthur J. Gallagher koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartners såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • andra tredje parter som assisterar vid administrering av försäkringar och anspråk som skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • parter som tillhandahåller bedrägeridetekterings-tjänster och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetekteringsregister
 • undersökande företag vi ber ta en närmare titt på anspråk om misstänkt bedrägeri å våra vägnar
 • våra tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande organ där det rimligen krävs i brottsförebyggande syfte
 • andra försäkringsbolag som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • inkassoföretag
 • tredjepartstjänsteleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalnings- leverantörer, aktuarier, revisorer, jurister, marknadsföringsbyråer, dokumenthanteringsleverantörer, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogram
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avveckling av vår verksamhet

Om du vill ha mer information om spridning av dina personuppgifter, läs avsnittete "Kontakta oss" nedan för vår kontaktinformation.

▲ Vittnen till en incident

Mäklare, försäkringsgivare och återförsäkrare

3.6.1. Vilka personuppgifter kommer vi att samla in?

 • Allmänna uppgifter såsom ditt namn och din identifieringsinformation t.ex. personnummer, passnummer eller körkortsnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive adress, telefonnummer och e-postadress
 • Information om ditt jobb inklusive befattning, beskrivning av verksamhet, utbildning, anställningshistorik och professionella certifieringar
 • Information som erhålls när vi genomför kontroller av sanktionslistor
 • Information som insamlas i samband med kundkännedomsprocesser
 • All information som vi registrerar om dina preferenser när du gör affärer med oss
▲ Mäklare, försäkringsgivare och återförsäkrare

3.6.2. Vilka särskilda kategorier av information kommer vi att samla in?

 • Information om straffrättsliga påföljder (inklusive brott och påstådda lagöverträdelser som innefattar brott, domstolsbeslut eller fällande i brottmål). Vi kan komma att ta emot denna information till följd av kontroller av sanktionslistor. Gallagher kommer endast att samla in och behandla information som gäller straffrättsliga påföljder i den utsträckning som tillåts enligt gällande lokal lagstiftning
 • All information som vi registrerar som är relevant när du gör affärer med oss
▲ Mäklare, försäkringsgivare och återförsäkrare

3.6.3. Hur samlar vi in dina uppgifter?

 • Direkt från dig
 • Från andra tredje parter som är involverade i försäkringsprocessen t.ex. mäklare och försäkringsgivare
 • Via offentligt tillgängliga källor som sökmotorer på Internet och sociala medier
 • Från andra företag inom Arthur J. Gallagher koncernen
 • Via försäkringsbranschens databaser och sanktionscreeningverktyg för förhindrande och upptäckt av bedrägerier
▲ Mäklare, försäkringsgivare och återförsäkrare

3.6.4. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika syften. För varje syfte vi måste ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi behöver använda dina personuppgifter för att ingå eller genomföra vårt avtal med dig.
 • Vi har ett verkligt affärsbehov att använda dina personuppgifter såsom att upprätthålla våra affärshandlingar och att upprätthålla dokumentation över försäkringar vi placerar och affärsenheter vi interagerar med och att analysera och förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål, har vi beaktat dina rättigheter och sett till att våra affärsbehov inte medför skada för dig.
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet att använda dina personuppgifter.

När information som vi behandlar klassas som en särskild kategori av uppgifter, måste vi ha en av följande rättsliga grunder för sådan behandling:

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Detta gäller när vi vidtar åtgärder för att förhindra och upptäcka bedrägerier.
 • Du har gett ditt samtycke.
 • Där användning av dina särskilda kategorier av uppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, till exempel om rättsliga förfaranden inleds mot oss eller vi vill framställa ett rättsligt anspråk.

Klicka nedan för ytterligare information om de olika sätten på vilka vi använder dina personuppgifter och de rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi gör detta.

Behandlingssyfte Rättsliga grunder för att använda dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av särskilda kategorier av uppgifter
För att ingå affärsrelationer som underlättar och gör det möjligt för oss att placera försäkringar åt våra kunder
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Då vi har ett genuint affärsbehov (att ingå arrangemang med andra försäkringspartners så att vi kan erbjuda tjänster till våra kunder)
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
För att bekämpa bedrägerier och penningtvätt
 • Det är nödvändigt att ingå/utföra vårt avtal
 • Vi har ett genuint affärsbehov (i att säkerställa att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra bedrägeri)
 • Att förebygga och upptäcka bedrägeri är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse
 • Det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
 • Det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter.
upprätthålla bokföring, analys av ekonomiska resultat, följa internrevisionskrav och ta emot professionell rådgivning (t.ex. skatt eller juridisk rådgivning)
 • den affärsverksamhet och de aktiviteter som krävs för den dagliga driften av ett företag)
 
För att ansöka om och göra skadeanmälan enligt vår egen försäkring.
 • Vi har ett genuint affärsbehov (behov av att ha vår egen försäkring)
 • Vi har ditt uttryckliga samtycke
 • Det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
▲ Mäklare, försäkringsgivare och återförsäkrare

3.6.5. Vilka kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Från tid till annan, kan vi dela dina personuppgifter med företag inom Arthur J. Gallagher koncernen eller med följande tredje parter för de syften som anges ovan:

 • våra försäkringspartners såsom andra försäkringsförmedlare, försäkringsgivare, återförsäkrare eller andra företag som agerar som försäkringsdistributörer
 • andra tredje parter som assisterar vid administrering av försäkringar och anspråk som skadereglerare, revisorer, advokater och andra experter
 • parter som tillhandahåller bedrägeridetekterings-tjänster och andra tredje parter som använder och underhåller bedrägeridetekteringsregister
 • våra tillsynsmyndigheter
 • polisen och andra tredje parter eller brottsbekämpande organ där det rimligen krävs i brottsförebyggande syfte
 • andra försäkringsbolag som tillhandahåller vår egen försäkring
 • branschorgan
 • tredjepartstjänsteleverantörer såsom IT-leverantörer, finans- och betalnings- leverantörer, aktuarier, revisorer, jurister, marknadsföringsbyråer, dokumenthanteringsleverantörer, skatterådgivare och leverantörer av försäkringsprogram
 • utvalda tredje parter i samband med försäljning, överföring eller avveckling av vår verksamhet

Om du vill ha mer information om spridning av dina personuppgifter, läs avsnittete "Kontakta oss" nedan för vår kontaktinformation.

▲ Mäklare, försäkringsgivare och återförsäkrare

Användare av våra olika Gallagher webbplatser

3.7.1. Vilka personuppgifter kommer vi att samla in?

 • Allmänna uppgifter som samlas in via webbplatsen som ditt namn
 • Kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Dina inställningar avseende marknadsföring
 • Information som erhållits genom vår användning av cookies. Se vår Cookiepolicy för mer information
▲ Användare av våra olika Gallagher webbplatser

3.7.2. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

 • Direkt från någon av de Gallagher webbplatser du använder
▲ Användare av våra olika Gallagher webbplatser

3.7.3. Vad kommer vi att använda dina personuppgifter till?

Vi kan behandla dina uppgifter för ett antal olika syften. För varje syfte vi måste ha en rättslig grund för sådan behandling och vi kommer att förlita oss på följande rättsliga grunder:

 • Vi har ett verkligt affärsbehov att använda dina personuppgifter, såsom för att upprätthålla våra affärshandlingar, övervaka användningen av vår webbplats, marknadsföring av våra tjänster och för att förbättra vår affärsmodell och våra tjänster. När vi använder dina personuppgifter för dessa ändamål, har vi beaktat dina rättigheter och sett till att våra affärsbehov inte medför skada för dig.
 • Vi har en rättslig eller regulatorisk skyldighet att använda dina personuppgifter. Exempelvis förelägger våra tillsynsmyndigheter vissa regler om journalföring som vi måste följa.

Klicka nedan för ytterligare information om de olika sätten på vilka vi använder dina personuppgifter och de rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi gör detta.

Behandlingssyfte Rättsliga grunder för användning av dina personuppgifter Rättsliga grunder för användning av särskilda kategorier av uppgifter
För att kommunicera med dig och besvara dina eventuella frågor
 • Vi har ett genuint affärsbehov (att besvara eventuella frågor)
 
Övervakning av Gallaghers olika webbplatser
 • • Vi har ett genuint affärsbehov (att utvärdera användningen av vår webbplats)
 
▲ Användare av våra olika Gallagher webbplatser

3.7.4. Vilka kommer vi att dela dina personuppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter med företag inom Arthur J. Gallagher koncernen för de syften som anges ovan.

▲ Användare av våra olika Gallagher webbplatser

Hur skyddar vi dina personuppgifter när de överförs utomlands?

Ibland kommer vi (eller tredje parter som agerar å våra vägnar) att överföra personuppgifter som vi samlar in om dig till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Våra regelbundna överföringar inkluderar:

Land för överföring Orsak till överföring Vårt förfarande för att skydda dina uppgifter
Storbritannien
 • För att teckna försäkringsrelaterade tjänster för EES-baserade kunder på daglig basis
 • Koncerninterna avtal för dataöverföring (med standardavtalsklausuler (Personuppgiftsansvarig till Personuppgiftsansvarig))
USA
 • Centrala IT-system (inklusive företags e-post) går via vårt amerikanska moderbolag AJG & Co.
 • Koncerninterna avtal för dataöverföring (med standardavtalsklausuler (Personuppgiftsansvarig till Personuppgiftsansvarig))
Indien
 • För att underlätta för våra back office-funktioner
 • Koncerninterna avtal för dataöverföring (med standardavtalsklausuler (Personuppgiftsansvarig till Personuppgiftsbiträde))

Där andra överföringar till länder utanför EES äger rum kommer dessa att bli föremål för lämpliga mekanismer för att säkerställa att de har en adekvat skyddsnivå.

Om du vill ha mer information om spridning av dina personuppgifter, läs avsnittete "Kontakta oss" nedan för vår kontaktinformation.

▲ Tillbaka till toppen

Vilka marknadsföringsaktiviteter utför vi?

Om du har gett ditt samtycke för marknadsföring, kan vi från tid till annan förse dig med information om våra eller våra samarbetspartners produkter eller tjänster.

Vi kommer att skicka marknadsföringsmaterial om vi tror att du kommer att vara intresserad av att få dem. En länk för att ”avsluta prenumerationen” finns med i alla våra mejlutskick. För att avsluta prenumerationen på våra mejlutskick, klicka på länken när som helst. Alternativt kan du kontakta oss för att uppdatera dina preferenser på uk.unsubscribe@ajginternational.com. Under sådana omständigheter kommer vi att fortsätta där det är nödvändigt att skicka dig tjänsterelaterade meddelanden (icke-marknadsföring).

▲ Tillbaka till toppen

Hur länge behåller vi personuppgifter?

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge det är rimligen nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy och för att uppfylla tillsynskrav och/eller rättsliga skyldigheter.

Vi har en utförlig lagringspolicy på plats som styr hur länge vi behåller olika typer av information. Den exakta tidsperioden beror på i vilket syfte vi har registrerat informationen, till exempel:

Syfte Lagringstid
Tillhandahålla en offert 15 månader från datum för insamling
Tillhandahålla eller administrera en försäkring Beroende på typ av försäkring kan detta vara mellan 10 och 40 år från datum för försäkringsstarten
Hantera en skadeanmälan 6 år efter första datumet i skadeanmälan
När vi hanterar ett klagomål 5 år från första datum för klagomål

För ytterligare information om hur länge dina personuppgifter kommer att lagras kan du använda våra kontaktuppgifter i avsnittet "Kontakta oss"

▲ Tillbaka till toppen

Automatisk behandling

Om ett beslut är nödvändigt avseende din försäkring kan vi ibland fatta beslut med automatiska metoder. Den automatiska processen beaktar den information som du delar med oss (t.ex, information om egendom som du vill försäkra), samt övrig information såsom postnummer och den lokala brottsstatistiken, för att avgöra om din ansökan om försäkring kan accepteras och om försäkringspremie. Där vi fattar automatiserade beslut om dig kan du begära att beslutet granskas av en enskild beslutsfattare.

▲ Tillbaka till toppen

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att utöva vissa rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig. Vanligtvis kommer vi inte ta ut en avgift för att hantera en sådan begäran. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du, när som helst, kontakta oss med informationen som anges i avsnittet ”Kontakta oss”.

Det kan finnas fall där vi inte kan uppfylla din begäran (t.ex. där detta skulle stå i konflikt med vår skyldighet att följa andra myndighetskrav och/eller lagkrav). Om vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att informera dig om orsaken till detta och vi kommer alltid svara på en begäran från dig.

Det kan även finnas omständigheter där utövande av några av dessa rättigheter (såsom rätt till radering, rätt till begränsning av behandling och rätt att återkalla samtycke) innebär att din försäkring inte längre kan tillhandahållas och det kan därför resultera i uppsägning av din försäkring. Du kommer därför att förlora rätten att inkomma med någon skadeanmälan eller få någon försäkringsförmån, inklusive i samband med en händelse som inträffade innan du utövade din rätt till radering, om vår förmåga att hantera skadeanspråket förhindras. Dina försäkringsvillkor anger vad som kommer att hända om din försäkring sägs upp.

Dina rättigheter innefattar:

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och viss information om hur vi använder dem.

Vi kommer vanligtvis att förse dig med skriftlig information, om du inte begär något annat. Om du har lämnat in begäran genom att använda elektroniska hjälpmedel kommer du, där så är möjligt, att tillhandahållas informationen elektroniskt.

Rätt till korrigering

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi har om dig är korrekta och fullständiga. Du kan emellertid be oss att korrigera eller uppdatera dem om du inte anser att det är så.

Rätt till radering

Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel när du drar tillbaka ditt samtycke eller då de personuppgifter som samlas in inte längre behövs för det ursprungliga ändamålet. Detta måste vägas mot andra faktorer. Exempelvis kan vi ha myndighetskrav och/eller juridiska skyldigheter som gör att vi inte kan uppfylla din begäran.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att be oss att sluta att använda dina personuppgifter, exempelvis där du tycker att vi inte längre behöver använda dem eller om du tror att de personuppgifter vi har om dig kan vara felaktiga.

• Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, under vissa omständigheter, be oss att överföra de personuppgifter som du har lämnat ut till oss till en tredje part som du anger.

Rätt att invända mot marknadsföring

Du kan, när som helst, be oss att sluta skicka marknadsföringsutskick till dig. Du kan göra detta genom att antingen klicka på länken ”avsluta prenumeration” som finns i något e-postmeddelande som vi skickar till dig eller så kan du använda de uppgifter som anges i avsnittet ”Kontakta oss” för att kontakta oss. Om du väljer bort att motta marknadsföringsutskick kan vi fortfarande skicka (icke-marknadsföring) tjänsterelaterade meddelanden, där det behövs.

Rättigheter relaterade till automatiskt beslutsfattande

Du kan kontakta oss med hjälp av uppgifterna som anges i avsnittet ”Kontakta oss” och be oss att granska beslut om du har blivit föremål för ett automatiserat beslut och inte samtycker till resultatet.

Rätt att återkalla samtycke

Vi kommer att be om ditt samtycke till viss användning av dina personuppgifter. Om vi gör detta, har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke till framtida användning av dina personuppgifter.

Rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att skicka klagomål till Datainspektionen om du tror att någon av vår användning av dina personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddslagar och/eller förordningar. Mer information finns på Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se/. Det här påverkar inte andra juridiska rättigheter eller rättsmedel som du har.

▲ Tillbaka till toppen

Hur vi skyddar dina uppgifter

För att skydda dina uppgifter använder vi ett antal organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Där vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord, är du ansvarig för att hålla lösenordet hemligt. Dela inte ditt lösenord med någon.

Inom Gallagher begränsar vi åtkomsten till dina uppgifter enligt vad som är lämpligt för personer som behöver denna information och för de syften som anges ovan.

Vi använder brandväggar för att blockera obehörig trafik till servrar. De faktiska servrarna finns på en säker plats dit enbart behörig personal har tillträde. Våra interna procedurer omfattar lagring, åtkomst och utlämnande av dina uppgifter.

▲ Tillbaka till toppen

Kontakta oss

Du kan kontakta vår dataskyddsansvarige om du har några frågor om hur vi samlar in, lagrar eller använder dina personuppgifter:

Data Protection Officer
Den Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AW

E: DPO@AJG.com

▲ Tillbaka till toppen

Uppdateringar av denna Integritetspolicy

Vi kan behöva göra ändringar i den här integritetspolicyn regelbundet, till exempel, till följd av statlig reglering, ny teknik eller annan utveckling i dataskydds- eller integritetslagar i allmänhet. Du kommer att få en kopia av den senaste integritetspolicyn och kan också läsa den på vår webbplats från tid till annan.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den: 4 februari 2019

▲ Tillbaka till toppen